ಶ್ರೀ ಹಯಗ್ರೀವ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ | Hayagreeva Ashtottara Shatanamavali PDF In Kannada

‘ಶ್ರೀ ಹಯಗ್ರೀವ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ’ PDF Quick download link is given at the bottom of this article. You can see the PDF demo, size of the PDF, page numbers, and direct download Free PDF of ‘Hayagreeva Ashtottara Shatanamavali’ using the download button.

ಶ್ರೀ ಹಯಗ್ರೀವ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ – Hayagreeva Ashtottara Shatanamavali PDF Free Download

ಶ್ರೀ ಹಯಗ್ರೀವ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ

ಹಯಗ್ರೀವನ 108 ನಾಮಗಳನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಜಪಿಸಿ. ನಾವು ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೇವೆ

ಓಂ ಹಯಗ್ರೀವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾವಿಷ್ಣವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೇಶವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಧುಸೂದನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಷ್ಣವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಶ್ವಂಭರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಹರಯೇ ನಮಃ | 9 |

ಓಂ ಆದಿತ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವವಾಗೀಶಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಾಧಾರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸನಾತನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರಾಧಾರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರಾಕಾರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರೀಶಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರುಪದ್ರವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರಂಜನಾಯ ನಮಃ | 18 |

ಓಂ ನಿಷ್ಕಲಂಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿತ್ಯತೃಪ್ತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರಾಮಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಿದಾನಂದಮಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಾಕ್ಷಿಣೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಶರಣ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವದಾಯಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಮತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಲೋಕತ್ರಯಾಧೀಶಾಯ ನಮಃ | 27 |

ಓಂ ಶಿವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಾರಸ್ವತಪ್ರದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವೇದೋದ್ಧರ್ತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವೇದನಿಧಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವೇದವೇದ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪುರಾತನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪೂರ್ಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪೂರಯಿತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಪುಣ್ಯಾಯ ನಮಃ | 36 |

ಓಂ ಪುಣ್ಯಕೀರ್ತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಾತ್ಪರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಸ್ಮೈ ಜ್ಯೋತಿಷೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರೇಶಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಾರಗಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವವೇದಾತ್ಮಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿದುಷೇ ನಮಃ | 45 |

ಓಂ ವೇದವೇದಾಂಗಪಾರಗಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಕಲೋಪನಿಷದ್ವೇದ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿಷ್ಕಲಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಕೃತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಕ್ಷಮಾಲಾಜ್ಞಾನಮುದ್ರಾಯುಕ್ತಹಸ್ತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವರಪ್ರದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪುರಾಣಪುರುಷಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೇಷ್ಠಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶರಣ್ಯಾಯ ನಮಃ | 54 |

ಓಂ ಪರಮೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಾಂತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದಾಂತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಿತಕ್ರೋಧಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಿತಾಮಿತ್ರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಗನ್ಮಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜನ್ಮಮೃತ್ಯುಹರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜೀವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಯದಾಯ ನಮಃ | 63 |

ಓಂ ಜಾಡ್ಯನಾಶನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಪಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಪಸ್ತುತ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಪಕೃತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಿಯಕೃತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಭವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಮಲಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಶ್ವರೂಪಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಶ್ವಗೋಪ್ತ್ರೇ ನಮಃ | 72 |

ಓಂ ವಿಧಿಸ್ತುತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಧಿವಿಷ್ಣುಶಿವಸ್ತುತ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಾಂತಿದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಷಾಂತಿಕಾರಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೇಯಃಪ್ರದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರುತಿಮಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೇಯಸಾಂ ಪತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಈಶ್ವರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಚ್ಯುತಾಯ ನಮಃ | 81 |

ಓಂ ಅನಂತರೂಪಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಾಣದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪೃಥಿವೀಪತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಅವ್ಯಕ್ತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವ್ಯಕ್ತರೂಪಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಸಾಕ್ಷಿಣೇ ನಮಃ |
ಓಂ ತಮೋಹರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಜ್ಞಾನನಾಶಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜ್ಞಾನಿನೇ ನಮಃ | 90 |

ಓಂ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಸಮಪ್ರಭಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜ್ಞಾನದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾಕ್ಪತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಯೋಗಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಯೋಗೀಶಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಕಾಮದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಯೋಗಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಮೌನಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೌನೀಶಾಯ ನಮಃ | 99 |

ಓಂ ಶ್ರೇಯಸಾಂ ನಿಧಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಹಂಸಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಮಹಂಸಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಶ್ವಗೋಪ್ತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿರಾಜೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ವರಾಜೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಶುದ್ಧಸ್ಫಟಿಕಸಂಕಾಶಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಟಾಮಂಡಲಸಂಯುತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಆದಿಮಧ್ಯಾಂತರಹಿತಾಯ ನಮಃ | 108 |

ಓಂ ಸರ್ವವಾಗೀಶ್ವರೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಣವೋದ್ಗೀಥರೂಪಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವೇದಾಹರಣಕರ್ಮಕೃತೇ ನಮಃ | 111 |

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಹಯಗ್ರೀವ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ |

Language Kannada
No. of Pages6
PDF Size0.06 MB
CategoryReligion
Source/Credits

Related PDFs

Hayagreeva Ashtottara Shatanamavali PDF In English

Hayagreeva Ashtottara Shatanamavali PDF In Telugu

Hayagreeva Ashtottara Shatanamavali PDF In Hindi

Hayagreeva Ashtottara Shatanamavali PDF In Tamil

ಶ್ರೀ ಹಯಗ್ರೀವ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ – Hayagreeva Ashtottara Shatanamavali PDF Free Download

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!