ஶ்ரீ ஹயக்³ரீவாஷ்டோத்தரஶதநாமாவளீ | Hayagreeva Ashtottara Shatanamavali PDF In Tamil

‘ஶ்ரீ ஹயக்³ரீவாஷ்டோத்தரஶதநாமாவளீ’ PDF Quick download link is given at the bottom of this article. You can see the PDF demo, size of the PDF, page numbers, and direct download Free PDF of ‘Hayagreeva Ashtottara Shatanamavali’ using the download button.

ஶ்ரீ ஹயக்³ரீவாஷ்டோத்தரஶதநாமாவளீ – Hayagreeva Ashtottara Shatanamavali PDF Free Download

ஶ்ரீ ஹயக்³ரீவாஷ்டோத்தரஶதநாமாவளீ

ஹயக்ரீவரின் 108 நாமங்களை பக்தியுடன் ஜபிக்கவும். நாம் வலிமையிலும் சக்தியிலும் வளர்கிறோம்

ஓம் ஹயக்³ரீவாய நம꞉ ।
ஓம் மஹாவிஷ்ணவே நம꞉ ।
ஓம் கேஶவாய நம꞉ ।
ஓம் மது⁴ஸூத³நாய நம꞉ ।
ஓம் கோ³விந்தா³ய நம꞉ ।
ஓம் புண்ட³ரீகாக்ஷாய நம꞉ ।
ஓம் விஷ்ணவே நம꞉ ।
ஓம் விஶ்வம்ப⁴ராய நம꞉ ।
ஓம் ஹரயே நம꞉ । 9 |

ஓம் ஆதி³த்யாய நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வவாகீ³ஶாய நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வாதா⁴ராய நம꞉ ।
ஓம் ஸநாதநாய நம꞉ ।
ஓம் நிராதா⁴ராய நம꞉ ।
ஓம் நிராகாராய நம꞉ ।
ஓம் நிரீஶாய நம꞉ ।
ஓம் நிருபத்³ரவாய நம꞉ ।
ஓம் நிரஞ்ஜநாய நம꞉ । 18 |

ஓம் நிஷ்களங்காய நம꞉ ।
ஓம் நித்யத்ருப்தாய நம꞉ ।
ஓம் நிராமயாய நம꞉ ।
ஓம் சிதா³நந்த³மயாய நம꞉ ।
ஓம் ஸாக்ஷிணே நம꞉ ।
ஓம் ஶரண்யாய நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வதா³யகாய நம꞉ ।
ஓம் ஶ்ரீமதே நம꞉ ।
ஓம் லோகத்ரயாதீ⁴ஶாய நம꞉ । 27 |

ஓம் ஶிவாய நம꞉ ।
ஓம் ஸாரஸ்வதப்ரதா³ய நம꞉ ।
ஓம் வேதோ³த்³த⁴ர்த்ரே நம꞉ ।
ஓம் வேத³நித⁴யே நம꞉ ।
ஓம் வேத³வேத்³யாய நம꞉ ।
ஓம் புராதநாய நம꞉ ।
ஓம் பூர்ணாய நம꞉ ।
ஓம் பூரயித்ரே நம꞉ ।
ஓம் புண்யாய நம꞉ । 36 |

ஓம் புண்யகீர்தயே நம꞉ ।
ஓம் பராத்பராய நம꞉ ।
ஓம் பரமாத்மநே நம꞉ ।
ஓம் பரஸ்மை ஜ்யோதிஷே நம꞉ ।
ஓம் பரேஶாய நம꞉ ।
ஓம் பாரகா³ய நம꞉ ।
ஓம் பராய நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வவேதா³த்மகாய நம꞉ ।
ஓம் விது³ஷே நம꞉ । 45 |

ஓம் வேத³வேதா³ங்க³பாரகா³ய நம꞉ ।
ஓம் ஸகலோபநிஷத்³வேத்³யாய நம꞉ ।
ஓம் நிஷ்களாய நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வஶாஸ்த்ரக்ருதே நம꞉ ।
ஓம் அக்ஷமாலாஜ்ஞாநமுத்³ராயுக்தஹஸ்தாய நம꞉ ।
ஓம் வரப்ரதா³ய நம꞉ ।
ஓம் புராணபுருஷாய நம꞉ ।
ஓம் ஶ்ரேஷ்டா²ய நம꞉ ।
ஓம் ஶரண்யாய நம꞉ । 54 |

ஓம் பரமேஶ்வராய நம꞉ ।
ஓம் ஶாந்தாய நம꞉ ।
ஓம் தா³ந்தாய நம꞉ ।
ஓம் ஜிதக்ரோதா⁴ய நம꞉ ।
ஓம் ஜிதாமித்ராய நம꞉ ।
ஓம் ஜக³ந்மயாய நம꞉ ।
ஓம் ஜந்மம்ருத்யுஹராய நம꞉ ।
ஓம் ஜீவாய நம꞉ ।
ஓம் ஜயதா³ய நம꞉ । 63 |

ஓம் ஜாட்³யநாஶநாய நம꞉ ।
ஓம் ஜபப்ரியாய நம꞉ ।
ஓம் ஜபஸ்துத்யாய நம꞉ ।
ஓம் ஜபக்ருதே நம꞉ ।
ஓம் ப்ரியக்ருதே நம꞉ ।
ஓம் விப⁴வே நம꞉ ।
ஓம் விமலாய நம꞉ ।
ஓம் விஶ்வரூபாய நம꞉ ।
ஓம் விஶ்வகோ³ப்த்ரே நம꞉ । 72 |

ஓம் விதி⁴ஸ்துதாய நம꞉ ।
ஓம் விதி⁴விஷ்ணுஶிவஸ்துத்யாய நம꞉ ।
ஓம் ஶாந்திதா³ய நம꞉ ।
ஓம் க்ஷாந்திகாரகாய நம꞉ ।
ஓம் ஶ்ரேய꞉ப்ரதா³ய நம꞉ ।
ஓம் ஶ்ருதிமயாய நம꞉ ।
ஓம் ஶ்ரேயஸாம் பதயே நம꞉ ।
ஓம் ஈஶ்வராய நம꞉ ।
ஓம் அச்யுதாய நம꞉ । 81 |

ஓம் அநந்தரூபாய நம꞉ ।
ஓம் ப்ராணதா³ய நம꞉ ।
ஓம் ப்ருதி²வீபதயே நம꞉ ।
ஓம் அவ்யக்தாய நம꞉ ।
ஓம் வ்யக்தரூபாய நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வஸாக்ஷிணே நம꞉ ।
ஓம் தமோஹராய நம꞉ ।
ஓம் அஜ்ஞாநநாஶகாய நம꞉ ।
ஓம் ஜ்ஞாநிநே நம꞉ । 90 |

ஓம் பூர்ணசந்த்³ரஸமப்ரபா⁴ய நம꞉ ।
ஓம் ஜ்ஞாநதா³ய நம꞉ ।
ஓம் வாக்பதயே நம꞉ ।
ஓம் யோகி³நே நம꞉ ।
ஓம் யோகீ³ஶாய நம꞉ ।
ஓம் ஸர்வகாமதா³ய நம꞉ ।
ஓம் மஹாயோகி³நே நம꞉ ।
ஓம் மஹாமௌநிநே நம꞉ ।
ஓம் மௌநீஶாய நம꞉ । 99 |

ஓம் ஶ்ரேயஸாம் நித⁴யே நம꞉ ।
ஓம் ஹம்ஸாய நம꞉ ।
ஓம் பரமஹம்ஸாய நம꞉ ।
ஓம் விஶ்வகோ³ப்த்ரே நம꞉ ।
ஓம் விராஜே நம꞉ ।
ஓம் ஸ்வராஜே நம꞉ ।
ஓம் ஶுத்³த⁴ஸ்ப²டிகஸங்காஶாய நம꞉ ।
ஓம் ஜடாமண்ட³லஸம்யுதாய நம꞉ ।
ஓம் ஆதி³மத்⁴யாந்தரஹிதாய நம꞉ । 108

ஓம் ஸர்வவாகீ³ஶ்வரேஶ்வராய நம꞉ ।
ஓம் ப்ரணவோத்³கீ³த²ரூபாய நம꞉ ।
ஓம் வேதா³ஹரணகர்மக்ருதே நம꞉ ॥ 111

இதி ஶ்ரீ ஹயக்³ரீவாஷ்டோத்தரஶதநாமாவளீ ।

Language Tamil
No. of Pages6
PDF Size0.07 MB
CategoryReligion
Source/Credits

Related PDFs

Hayagreeva Ashtottara Shatanamavali PDF In English

Hayagreeva Ashtottara Shatanamavali PDF In Telugu

Hayagreeva Ashtottara Shatanamavali PDF In Hindi

Hayagreeva Ashtottara Shatanamavali PDF In Kannada

ஶ்ரீ ஹயக்³ரீவாஷ்டோத்தரஶதநாமாவளீ – Hayagreeva Ashtottara Shatanamavali PDF Free Download

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!