ગુજરાતી સાહિત્ય | Gujarati Sahitya PDF

‘ગુજરાતી સાહિત્ય’ PDF Quick download link is given at the bottom of this article. You can see the PDF demo, size of the PDF, page numbers, and direct download Free PDF of ‘Gujarati Sahitya’ using the download button.

ગુજરાતી સાહિત્ય – Gujarati Sahitya PDF Free Download

ગુજરાતી સાહિત્ય

ગુજરાત વર્નાક્યુલર સોસાયટી

હાલનું નામ: ગુજરાત વિધાસભા • સ્થાપના ૬ ડિસેમ્બર ૧૯૪૮

 • સ્થાપનાનું સ્થળ અમદાવાદ

સ્થાપક એલેક્ઝાન્ડર ફાર્બસ

અઠવાડિક વર્તમાન

વર્તમાનની શરૂઆત : ૪ એપ્રિલ ૧૮૪૯ના રોજ પખવાડિક બુદ્રિપ્રકાશ”

બુદ્ધિપ્રકાશની શરૂઆત : ૧૫ મે ૧૮૫૦ ના રોજ

સંસ્થાએ પુસ્તકાલયની સ્થાપના નૈવિ લાયબ્રેરી નેવિલાયબ્રેરીનું હાલનું નામ : હિમાભાઈ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ અમદાવાદના ભદ્ર વિસ્તારમાં

ગુજરાત સાહિત્ય સભા

 • સ્થાપના ૧૯૦૪માં
 • સ્થાપક. રણજિતરામ વાવાભાઇ મહેતા

સ્થાપનાનું સ્થળ : અમદાવાદ For – ૧૯૨૮ : રણજિતરામ સુવર્ણ ચંદ્રક આપવામાં આવે છે.

ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ

 • સ્થાપના પલ્પમાં • સામયિક પરબ

ત્રિમાસિક ભાષવિમર્શ

 • પ્રથમ અધિવેશનના પ્રમુખ ગોવર્ધનરામ ત્રિપાઠી સ્થાપક : રણજિતરામ મહેતા
 • ૧૯૩૬ – મહાત્મા ગાંધીજી પ્રમુખ તા.
 • ૧૯૫૮ નવા બંધારણનું પ્રથમ સંમેલન અમદાવાદમાં

ર્ગુજરાતી સાહિત્ય અકાદમી

 • સ્થાપના : ગ જરાત સરકાર
 • સ્થાપના : ૧૯૮૨
 • મ ખપિ : શબ્દસૃવિ
 • એિોિબ: ગૌરિ પ રસ્કાર
Language Gujarati
No. of Pages14
PDF Size1 MB
CategoryEducation
Source/Credits-drive.google.com-

Related PDFs

RTO Exam Gujarati PDF

Indian Film Shooting Revised Guidelines PDF

DSSSB Vacancy 2023 Notification PDF

Gujarat Na Mela PDF In Gujarati

Gujarati Vyakaran PDF In Gujarati

ગુજરાતી સાહિત્ય – Gujarati Sahitya PDF Free Download

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!