युक्लिड रेखागणित | Euclid Mathematics PDF In Marathi

युक्लिड रेखागणित – Euclid Mathematics Pdf Free Download

पुस्तक के कुछ मशीनी अंश

बुक पाहिले. गाणिन विधेमध्यें परिमेय वस्तूं विषयी विचार केला आहे. २ रेखागणित (भूमिनि) हा गणिताबिधे्रा एक प्रकार आहे. यामध्ये परिमाणांविषयी विचारआहे. ३ परिमाणांस एक किंवा दोन, किंया तीन मापें [अस नात.

जसें, रेधेम,लीबी हैं एकच माप आहे; पा नळी स, लांनी आणि रुंदी अशी दोन नैरप आहेत, आणि भरी बाम, लांबी, रुंदी आणि उंची अशी नीन मापें आहे. परि माणे आकृनींनी दर्शविता येतात.

सरलरेरबागणित (सरळरेषाभूमिति) हा एक रेगवागाणताबा भाग आहे. प्वांन पातळीवर काढलेल्या परिमाणांचा विचार केला आहे. ज्यास स्वितिभाच वरत रिवाण ना

कडी नाहीं, ब लांडी माग आहे, नात चा दोहों केंकां जवळ एक एक अक्षर लिडून अतंनी शाया निला केला देना.

जसे,अ वरे नों ने पिंदुरून असतात आणि रक रेय हदु. रे रेवेत्त ज्या स्थळी केरिते नें स्थ्ही (बंदुरू, असतें. २ ज्या रेषा दोन बिंदुस्पली जमल्या असनां सर्रीदी बसल्यावाचून रहानच नाहींत लांस सरळरेषा म्हण

कु झावरुन स्पष्ट दिसने, की कोणत्याही अवकाश – में वेष्टन दोन सरक रेघांनीं दावयाचे नाहीं, ब दोन सरक घांस साधारण खंडही असावयाचा नाही, कारण त्या अंशत: जमल्या असतां स्वोश्ी जभल्यागांचून राहाबया च्या नाहींन.

रेषा साहीन. वाकडी रेघ दोन किंवा दोहेंचिर्यां अधिक सर रेयांच्या पोगामें होने. ५ ज्या रेषेचा एकही अंदा सरकरेप नसना नीस विक्ररेषा मणनान.

६ नरक आणि बकरेषा निकून जी रेष होगे निका मिश्ररेषा म्हणनान. ज्या वक्ररेषेचा दोहोंपेक्षा अधिक डिकाणी सरक रेपेनें डेर होन नाहीं, नी रेष बहिर्वक्र किंवा अनर्ष क असने.

पकरेपेची के रेपेकडे जी वकना अवते ती अंतर्बकना, आणि उलट रिशेकऐ जी असनेने बहिर्वक्रना. ज्यास लांबी व ऊही ही भार असलास त्यास पा- मळी असें म्हणतान. कु पान किया करवटें रेखा होन आणि एक पानी मन्या पानीस.

लेखक नाना शास्त्री आपटे-Nana Shastri Apte
भाषामराठी
एकूण पृष्ठे 416
Pdf साइज़265 MB
Categoryविषय(Subject)

Related PDFs

Trigonometry Table 0 to 360 Degrees PDF

Mathematics Formula for Competitive Exam PDF

युक्लिड रेखागणित – Euclid Mathematics Pdf Free Download

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!