દેવદાસ | Devdas PDF In Gujarati

‘દેવદાસ’ PDF Quick download link is given at the bottom of this article. You can see the PDF demo, size of the PDF, page numbers, and direct download Free PDF of ‘Devdas’ using the download button.

દેવદાસ – Devdas Pdf Free Download

દેવદાસ

એક દિવસ વૈશાખ મા કાના દિહોર મનમાં પની નિશાળમાં બપોરની ન પડી હતી બાળકોએ વિવિધ મેળામાં વહેંચાઈ બુમરાજ કરતા હતાં થોડે દૂર આવેલા એક રૂડના ઝાડ નીચે રમતાં હતાં દેવદાસે એક વખત એ તરફ જવું અને વખત એવો અનુભવ થશે

દ્રૌં કે, દેવદાસ એક વખત નિકાલની હતી એ વખતે ગામના જમીનદાર ના પુત્ર મહાસ નિંગાળમાં જમીન ઉપર બેસી હાથમાં લેટ થઇ,

દષ્ટિ શ્વિ૨ મી જૂનું હે! મને ગમતું નહોત્ર અને ફળદ્રુપ ભેજા માં એક ઉપાય પણું સુધી મા તે હાથમા સ્લેટ લઈ ઉમે કહ્યું હતું

એ રાજાના વખતમાં મુખ્ય જિલ્લાથી મુક્ષોની દેખરેખ દિદ્ધરના માળ સધી મા માં ચી સૂઈ ગયા હતા એક ખૂણુડ મો થી તે વડ નીચે રમતા

બાળકો તકને કો તથા પર્વતો લગભગ એ મહિનામાં માસ્તર ભદ્રાય રવાસે પરથી મા લાલચોળ કરી કહ્યું -“હારે જર્મની બા વખતે પાર્વતીનું ચિત્ત સહજ અસ્થિર બની ગયુ તથા કરતે નીચે

ગબડી પડ બહુ કો થાઈ નહિ હોવાથી તેને વિશેષ વાયુ નહિ, પરંતુ શરીર પર ધ સ્થળે ઉRધ ભરાયા નીચે પડી કે ભરાયેલા દેવદાસે એક યુસી સેટી લવ પાય તોની પીઠ પર, ગાલ ઉપર તથા મરજી આવે

ત્યારે ફટાફટ ના લગાવ્યા અને કહ્યું -“ જ, દૂર ચાલી ન ” પહેલા તે પાવતી પોતે જ શક્તિ અને ગઈ હતી પરંતુ મનથી અને આખો ગુરુ સાથી લાલચોળ કરી ના પાવી થાકી ગઈ તે જ્યારે વાગે રે ગઈ ત્યારે વિરામ કોક મારી, “ પાર

ચાલવા લાગી દેવદાસે ફરીથી કહ્યું – પાર ! મારી વાત સાંભળી ન પાવતી ઉત્તર આપે નહિ દેવદાસે કેટલીક હાક માર્યા પતી ગઈ દેવદાસનું મન બગડી ગયુ હતુ હતી

રડતી પાવના ધારામુ કરેલે હાઈ એ ૨ ગવાળા જ-થા દુલી ગઈ હતી પ્રથમ પાવતા તેને દર્દીની નજરે પડી તે એમ્હા-“f બની બોલી ઉઠી –“ ય મા, પાર ‘ મને મા- “3 કાને માથું !”

કુત્‌ડુલ કિવા આનદ દેખાવો જેઈએ તે દેખાયો નહિ પાધંતી ગએ દિવસે તેને કાષ્ટ પણુ રીતે છોડતી નહોતી તેણે વણી રડાગેળ કરી, પરતુ તેની વાત કે।!ણુ સાભળે? અભિમાનને લીધે પ્રથમ તો તેણે દેવ દાસ સાથે કાઈ વાત કરી નહિ, પરતુ છેવટે જ્યારે દેવદાસે તેને પાસે બોલાવી એમ કલ્યુ કે, “ પાસ! હુ જહટ્દી પાછો આવીશ, નને પાછે નહિ આવવા દે તો નાશી આતીશ ”

ત્યારે પાવ તીએ સ્વગ્થ થઈ પોતાના ક્ષુદ્ર હદયની ઘણી વાતો કહી સ ભળાવી પછી ધોડા ગાડીમાં ખેસી, માતાનો આશીર્વાદ તેમજ અતબ્રન/ળીનુ છેવ્લુ નિદુ કપાળમાં ચાક્લાની માકક ધારણા કરી તે ચાવ્યો ગયે

પાવ’તીને વણુ દુ ખ થયુ તેની બન્તે આખોામાથી આસતા ધારાઓ વહેવા લાગી અભિમાનથી તેતુ હદય ફાની નન્‍ત્વા લાગ્યુ આરભના થોડા દિવસ આવી રીતે વીતી ગયા ત્યાર પઠ્ઠી એકાએક એક દિવસે પ્રાત કાળે ઉઠતા આખા દિવસમા પોતાને કાઇ કરનાનુ નથી એમજ તેતે લાગ્યુ નિશાળ છે(રી દીષા પઠી પ્રાત કાળથી સપષયાડાળ સધીના વખત દેવદાસ સાથેૅ રખડવા રઝળવામા કયા જતો રહેતો હતો એ માબ્ૂમ પડતુ નહેષ્તુ એ વખતે ન્નણે કે પુષ્કળ કામ કરવાના હુતા-સમય ષણુ પહોંચો શકતા નહોતો હમણા પુષ્કળ વખત હોવા છતા એકક કામ નહાતું કાઈ દિવમ સ્હવારે ટેડ તે પત્ર વખગા ખેસતી હતી એવામાં દશ વાગી જતા ઠુતા એટને માતા વિરક્ત થતી હતી દાદી ડહેતી ક, “એ ભલે લખે સ્થ્વારને વખતે રોડધામ ર્નાઢે કરતા અભ્યાસ કરે એ ઉત્તમ છે”

વળી જે દિવગઞે દેવદાસનેો પત્ર આવતો તે દિવસ ધણા સુખને! લાગતો હતો એક ખુષ્યામાં બેસી આખા દિવસ તે ગે પત્ર વાચ્યા ડરતી હતી નજ્તેત ન્નેતામા બે મહિના વીતી ગયા ઠુવે ઉપરા ઉપચી પત્રા આવતા નહાતા તથા લખાવા પણુ નહોતા પ્રથમના અદમ્ય ઉત્સાદ ન્નણે કે શાર્ક અશે નડૃન થયે! હતે

એક દિવગે સ્હ્વારે પાતતીએ મ’તાને દત્રુ -“ ખા! હુ પાછી નિગાળે જઇશ ”

“કમ?” માતા પિસ્મિત થઇ હતી પાવ*તીએ મસ્તક ઠુલાવા દહ્યુ, “હુ જ-ર 1િગાળે જશ ”

“ જજે 1નિગાળે “7તાની મ્હ કયારે મતા કરી છી, ખ્હેન? ”

પાવ’તીને પણુ કલકત્તા કેમ ન મોકલવામાં આવી એવે પ્રશ્ન પૃષ્વાની એક વખત માસ્તરને ઈચ્છા થઇ આવી હતી, પરતુ તેએ ચુપ રલા પાવતીએ ન્નેયુ કે, પેલી ભ્રાગીતુડી જીણું બેચ ઉપર જ વિધાલયના પટ્ટરિષ્ય ભુત એેસી રહા હતો તેને ન્નેઈ પ્રથમ પાવતીને હસવુ આવવા લાગ્યુ, પરતુ ખીજ હ્ષણે જ તેની આખોમા આમસુ ભરાઇ આવ્યા પછી તેને જુલા ઉપર ધણુ કોધ ઉપજ્યો તેણે જ રેવદાસને ગૃહત્યાગી કર્યો છે એવુ પાવ’તીને લાગ્યુ આવી રીતે પણુ ધણા દિવસ પસાર થઇ ગયા

ધણા દિવસ પછી દેવદાસ ધેર્‌ પાછો આવ્યો તત્કાળ તે પાવતી પાસે દોડી આવ્યો-ધણી વાતચિત થઇ# પાર્વતીને વિરોષ ઝાત કહેવાનુ નહોતું-કદાચ હશે તે! તે કહી શકી નહિ, પરતુ દેવદાગે બરણી વાત કહો એ સઘળી કલકત્તાની ૦૪ વાતે હતી ત્યાર પછી એક દિવસે ગરમીની ર્‌જાએ।

ખલાસ થઈ દેવદાસ પાછે કલકત્તા ચાલ્યા ગયો આ વખતે ન્ને ક રડારોળ થઇ, પરતુ તેમા પ્રથમના જેવી ગભીરતા રહી ર્નાહ આવી રીતે ચાર વષ પસાર થઈ ગયા? આ ચાર વર્ષમા દેવદાસના સ્વભાવમાં થયેલો! ફેરફાર જઇ પાવતી એકાતમા રુદન કરવા લામી અત્યાર પૂવે” દેવદાસમા નટ સબળ] ગામડીઆપણડુ હતુ તે નગરનિવાસથી દૂર થઇ ગયુ હતુ હવે વિલાયતી સ»,

ઉત્તમ કપ્ડાલત્તા, સોનાની ઘડીઆળ બટન વગેરે ન હોય તો તે શમાોતોા હતો છુવે તે ગામની નદીને કિનારે કફ્રવા જવાનુ પસદ કરતો નહોતો નદી કિનારે જવાને ખદ્લે હાથમાં ખ દુક લઈ તે સિકાર કરવા જતા હતો સમાજનો ડેયા,

લેખકવ્રજલાલ જાદવજી ઠક્કર-Vrajlal Jadavji Thakkar
ભાષાગુજરાતી
કુલ પૃષ્ઠ136
Pdf સાઇઝ2.8 MB
Categoryનવલકથા(Novel)

દેવદાસ – Devdas In Gujarati Pdf Free Download

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!