વનસ્પતિશાસ્ત્ર બરડા ડુંગર ની જડીબુટ્ટી | Botany Of Barada Mountain (Saurashtra) PDF In Gujarati

‘બરડા ડુંગર ની જડીબુટ્ટી’ PDF Quick download link is given at the bottom of this article. You can see the PDF demo, size of the PDF, page numbers, and direct download Free PDF of ‘Botany Of Barada Mountain’ using the download button.

વનસ્પતિશાસ્ત્ર – Botany Of Barada Mountain (Saurashtra) Pdf Free Download

બરડા ડુંગર ની જડીબુટ્ટી

કરંજનાં પાનને તેલ લઇડી વાથી ગધેલા ક્ષષિા પર તે વગાડ કવામાં ગાવે છે, તેમ તે વાળાના સેજપુર પશુ મહિ વામાં આવે છે. કરંજના પાન નો રસ દાદર પર ચોપગુછ-વાત, કાય છે. અન્નાં પાન રાજના ખાડામાં માધો છે.

કરંજનાં બીજમાંથી તેલ નીને છે, તેને કર્યું તેલ દે છે. તે હી બાળવા અને ચામડીના ઘરમાં ચોપડવાના કામમાં આવે છે.ઘરડી થતી જાય છે તેમ તેમ તેના પરથી કાંટા |

તેનું એક કીમતી થતા જાય છે, અને ડાંડીને રંગ ભૂરા અને સૂકાં લાકડા જે થતો જાય છે.

શાખાઓ પીળા લેતા | લીલા રંગની ઉભી હાંસા અને વાંકા કાંટાવાળી અને કામળ શાખાઓ ભૂરા કે ઘેરા તપખીરી રંગના વા- ળની રૂંવાટી વાળી હોય છે.પાન-અંતરે આવેલાં હોય છે.

તે ૧ થી ૨ કે | કાઈવાર ૩ ફીટ લાંબાં થાય છે, તેની મુખ્ય ડીટડીપર | ૧ થી ૨ ઇંચની અંતરાઈએ નાહાનાં પાન અર્થાત જોડીઓ આવેલી હોય છે

એ જેડીમાંની દરેક | ડીટડીપુર ૭ થી ૧૦ જેડી નાહાનાં પાન એટલે દલ કે પર્ણની આવેલી હોય છે. એમાંનું દરેક દલ અથવા પર્ણ ૨ થી ૧ કે ૧ ઇંચ લાંબું, ને 3 થી છું કે ૧ ઇંચ પહોળું હોય છે.

તે લંબગોળ, તળિયે વિષમ કરવાળું, અને મથાળે જરા સાંકડું થતું ને બુદું હોય છે , તેને ટેરવે સ્પષ્ટ દેખાતી સૂમ ઝીણી અને હોય છે. તેની ઉપરની સપાટી લીસી, ચળકતી.

ઘેરા લીલા રંગની. તે પત્ર જરા બહાર નીકળેલું અને વાંકવળેલું હોય છે. પુષ્પાલ્યન્તરકેષ-૫ પાંખડીને બનેલું હોય છે. તેની પાંખડીઓ પણુ પુ. બા કાપનાં પત્રની પેઠે કળીની સ્થિતિમાં ઉપરા ઉપર હોય છે.

તે પુરુ બ૦ કાલમાં પત્ર કરતાં જરા લાંબી ને પહોળી હોય છે. તે તળિયે સાંકડી હતી અને સફેદ વાળની રૂંવાટી વાળી હોય છે.

એ પાંચ પાંખડીઓમાંની ૧ સૌથી પહોળી અને વાંકી પાંખડીના અંદરના ભાગમાં સતા નારંગી રંગના ચાંડલા ને છાંટણાં હોય છે.

તેના તંતુએ પીળાસલેતા ધેાળા રંગના ને રૂંવાટીવાળા હોય છે. પરાગદ્વેષ પીળા રંગના અને પૃષ્ઠ સ્પર્શી (Versatile) અર્થાત પછવાડેથી અધવચમાં તંતુ પર ધરાયેલા હોય છે.

સ્ત્રીકેસર-૧ હોય છે. તે પુંકેસરથી જાડી, ટુંકી, લીલા લેતા રંગની ને ભૂરાવાળની રૂંવાટીથી ભરાયલી હોય છે.

વનસ્પતિને નસુતો સુકા મુલકમાંથી લેવાયો હોય, અને તેપરથી એક પુસ્તકમાં એ વનસ્પતિનું વર્ણન લખાયલું

હોય, તો! એ વર્ણુન સાથે ભીના મુલકમાંતી, એ જ વન-

સ્પતિની સરખામણી કરતાં, તે કેટલીક બાબતોમાં જદી જણાય, તેથી સંદેઠ થાય છે, પણુ એવે પ્રસંગે ખાસ જેવાનું એ છે, કે તેના અવયવોની સંખ્યા, સ્થાત આદિ જે વર્ગીકરણુમાં મુખ્ય બાબતો ગણાય છે, તેમાં ફ્રેરકાર કવચિત જ હોય છે.

તો પણુ સ્થલ વિશેષથી એકજ વનસ્પતિમાં કેવા ફેરફાર થાય છે, તે આ નીચે ફુકામાં જણાવવામાં આવે છે, જેથી એવા ડ્રેરફારો સંદેઠકરતા થઇ પડે નહિ.

ચોખ્ખો તાપ પડતો હોય એવી ખુલ્લી જગો કે જે મુખ્ય કરી સમુદ્રની સપાટીથી ધણી ઉંચી હોયઃ અને યાં સુકવણું કે ભીનાશ વિશેષ ન હોય, તેવી જગાએ ઉગતી વનસ્પતિ કદમાં ધણી ઉંચી વધે છે, એમાં પાન પણુ વનસ્પતિના કદના પ્રમાણમાં અને ફૂલોને રંગ ઘેરો થાય છે,

પણુ એથી ઉલડું, ધણી ખાતરવાળી જમીનમાં જઇએ તેટલી ભીનાશ રહેતી હોય, અને વળી યાં છાયડે પડતો હોય, તો તેવી જમીનમાં ઉગનારી વનસ્પતિમાં તેની ડાંડી અથવા થડ ધણું ઉચું વધશે, પાન ધણાં મોટાં થશે, પણુ ફૂલને રંગ, કદ અતે સંખ્યા ઓછાં આવશે:

સૂકા અને ગરમ પ્રદેશમાં ઉગતી વનસ્પતિમાં વાળ અને કાંટા જેવી તેની ત્વચામાંથી પેદા થનારી વસ્તુઓને વધારે! થશે, શાખાઓ ડુંકી અને અકડ બનશે, અતે ડુંકામાં કાટાળાં ઝાખરાં ઝરડાં જેવી વૂતસ્પતિ થશે.

ભીની ખાતરવાળી જમીનમાં એથી ઉલટું થાય છે.

સમુદ્ર કિનારા પાસેના પ્રદેશમાં અગર ખારચ જમીન અને હવા હોય લાં ઉગનારી વનસ્પતિનાં* પાન અતે તેના ખીજ ભાગો પણુ.

વિશેષ જાડા થઇ નાય છે, કેમકે તેમાં (ખારચ) રસ ભરાય છે, આવી વનસ્પતિમાં ફૂલ ઓછાં કદાચ થાય છે, પણુ કદમાં નાનાં થતાં નથી;

ખાતર અને ભીનાશવાળી ધણી સારી જમીનમાં વનસ્પતિ ધણી જબ્બર સારા ભરાવવાળી ઉગે છે, અને સુકી વગરખાતરે।ળી જમીનમાં, તે જ ધણી નાહાની થઇ જય છે, એ વાત સારી રીતે જણાયલી છે.

ખાતરોળી જમીનમાં ઝાડે માત્ર ઉંચાં થાય છે એટલું જ નહિ, પણુ તેમાં શાખાએ, પાન, અને સંયુક્ત પાનમાંનાં દલની સંખ્યા પણુ વધે છે. અને ઝાડપરતી રૂછાળ .ઓછી તથા કાંટાઓ શાખાઓ જેવા થઇ જાય છે

લેખકજયક્રુષ્ણ ઇન્દ્રજી ઠાકર-Jayakrishna Indraji Thakkar
ભાષાગુજરાતી
કુલ પૃષ્ઠ886
Pdf સાઇઝ53.5 MB
Categoryવિષય(Subject)

વનસ્પતિશાસ્ત્ર બરડા ડુંગર ની જડીબુટ્ટી – Botany Of Barada Mountain (Saurashtra) Pdf Free Download

1 thought on “વનસ્પતિશાસ્ત્ર બરડા ડુંગર ની જડીબુટ્ટી | Botany Of Barada Mountain (Saurashtra) PDF In Gujarati”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!