ભાવપ્રકાશ નિઘંટુ | Bhavprakash Nighantu PDF In Gujarati

ભાવપ્રકાશ નિઘંટુ – Bhavprakash Nighantu Book/Pustak PDF Free Download

પુસ્તક નો એક મશીની અંશ

રથ બાર વર્ષે દુષ્કાળ પડ્યો, તેથી વનમાં સઘળાં ઝાડ, કાંટા અને નવા વગેરે બધું સુકાની ગયા એ કારણને લીધે સધળા કપિ અતિશય મેટાસ કટમા પડ્યા.

તે ગાડીમાં કે પર ઋષિ હતા, તેનાથી ચલા તુ નહિ, તેના અગિ સાળી જીણું થઈ ગયા હતા, તેથી હાથમાં લાકડી લઈ ને તે ચાલતા હતા.

રસ્તે ચાલવાથી તે થાકી ગઈ હતા; તેમના મુખમાંથી સધળા દાંત પડી ગયા હતા. ભૂખથી પીડાઈને તે સ્થળે રહેનારા સઘળા ઋષિ શ્રી પીડિત થઈ પૃથ્વી પર જે જે ફળદ્રુપ ભાગતી ત્યાં ત્યાં ભટકતા હતા.

પાઠય, ‘ ક્ષાર, ચવર્ષ ૨, થાનક અને યુવાન જ” એટલાં જવખાર સરકૃત મુખર્ચ કે એટલાં સાજીખાર અને સંસ્કૃત ખાર હક્કે, સ્નિગ્ધ, બહુ જ સૂકમ ન અગ્નિને પ્રદીપ્ત કરનાર હવા ફૂલ, વાયુ, અપકવા છે; તેમજ પાંડુરોગ, અરયા, સંગ્રહણી.

તેમ ભટકતા ભટકતા છે-કે વાર પ્રયોગ ને લીધે કુદરે છે તેના જોવા! આવ્યા. તે છોડ લીલા વાળના જેવા હતા તદ્દી તેની આસપાસ પૃથ્વી ઉપર

ઘણું લીલું ઘાસ થી તે પહેલા ઘરડા કષિ ભૂખથી પીડાયેલા હતા સી તેમણે તેના પાંદડા છ માસ સુધી ખાધું, છ મર્ડર ના પછી તેના સકા ડાબા ખાધા.

અને તે ૫ એક મહિના સુની તે અપિએ તેના ક૬ ખાધા, ૫ ત્યારે કાળ થયા ત્યારે બધા ઋષિઓ – થયા આ ઘર નહિ પણ યુવાન થઈને જ બધા ઋઆ હતા ત્યા ગયે, જેને જોઈ ને સપો આ વિસ્મયુ પામ્યા અને તેને પૂછઠ્ઠી લા*

તમે અને મા ઉપાય કર્યો છે જેથી પર ‘પદાર્થ તે ખાધી છે તે બાધણીને મુનને છે એ રીતે લસણ ઉત્પન્ન થયું છે પાઠય, ‘ ક્ષાર, ચવર્ષ ૨,

થાનક અને યુવાન જ” એટલાં જવખાર સરકૃત મુખર્ચ કે એટલાં સાજીખાર અને સંસ્કૃત ખાર હક્કે, સ્નિગ્ધ, બહુ જ સૂકમ ન અગ્નિને પ્રદીપ્ત કરનાર હવા ફૂલ, વાયુ, અપકવા છે; તેમજ પાંડુરોગ, અરયા, સંગ્રહણી.

લેખકપંડિત ભાવમિશ્ર-Pandit bhavmishra
ભાષાગુજરાતી
કુલ પૃષ્ઠ406
Pdf સાઇઝ13.4 MB
Categoryસાહિત્ય(Literature)

Also read: Bhavprakash Nighantu PDF In Hindi

ભાવપ્રકાશ નિઘંટુ – Bhavprakash Nighantu Book/Pustak Pdf Free Download

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *