ભાવપ્રકાશ નિઘંટુ | Bhavprakash Nighantu PDF In Gujarati

‘ભાવપ્રકાશ નિઘંટુ’ PDF Quick download link is given at the bottom of this article. You can see the PDF demo, size of the PDF, page numbers, and direct download Free PDF of ‘Bhavprakash Nighantu’ using the download button.

ભાવપ્રકાશ નિઘંટુ – Bhavprakash Nighantu PDF Free Download

ભાવપ્રકાશ નિઘંટુ

રથ બાર વર્ષે દુષ્કાળ પડ્યો, તેથી વનમાં સઘળાં ઝાડ, કાંટા અને નવા વગેરે બધું સુકાની ગયા એ કારણને લીધે સધળા કપિ અતિશય મેટાસ કટમા પડ્યા.

તે ગાડીમાં કે પર ઋષિ હતા, તેનાથી ચલા તુ નહિ, તેના અગિ સાળી જીણું થઈ ગયા હતા, તેથી હાથમાં લાકડી લઈ ને તે ચાલતા હતા.

રસ્તે ચાલવાથી તે થાકી ગઈ હતા; તેમના મુખમાંથી સધળા દાંત પડી ગયા હતા. ભૂખથી પીડાઈને તે સ્થળે રહેનારા સઘળા ઋષિ શ્રી પીડિત થઈ પૃથ્વી પર જે જે ફળદ્રુપ ભાગતી ત્યાં ત્યાં ભટકતા હતા.

પાઠય, ‘ ક્ષાર, ચવર્ષ ૨, થાનક અને યુવાન જ” એટલાં જવખાર સરકૃત મુખર્ચ કે એટલાં સાજીખાર અને સંસ્કૃત ખાર હક્કે, સ્નિગ્ધ, બહુ જ સૂકમ ન અગ્નિને પ્રદીપ્ત કરનાર હવા ફૂલ, વાયુ, અપકવા છે; તેમજ પાંડુરોગ, અરયા, સંગ્રહણી.

તેમ ભટકતા ભટકતા છે-કે વાર પ્રયોગ ને લીધે કુદરે છે તેના જોવા! આવ્યા. તે છોડ લીલા વાળના જેવા હતા તદ્દી તેની આસપાસ પૃથ્વી ઉપર

ઘણું લીલું ઘાસ થી તે પહેલા ઘરડા કષિ ભૂખથી પીડાયેલા હતા સી તેમણે તેના પાંદડા છ માસ સુધી ખાધું, છ મર્ડર ના પછી તેના સકા ડાબા ખાધા.

અને તે ૫ એક મહિના સુની તે અપિએ તેના ક૬ ખાધા, ૫ ત્યારે કાળ થયા ત્યારે બધા ઋષિઓ – થયા આ ઘર નહિ પણ યુવાન થઈને જ બધા ઋઆ હતા ત્યા ગયે, જેને જોઈ ને સપો આ વિસ્મયુ પામ્યા અને તેને પૂછઠ્ઠી લા*

તમે અને મા ઉપાય કર્યો છે જેથી પર ‘પદાર્થ તે ખાધી છે તે બાધણીને મુનને છે એ રીતે લસણ ઉત્પન્ન થયું છે પાઠય, ‘ ક્ષાર, ચવર્ષ ૨,

થાનક અને યુવાન જ” એટલાં જવખાર સરકૃત મુખર્ચ કે એટલાં સાજીખાર અને સંસ્કૃત ખાર હક્કે, સ્નિગ્ધ, બહુ જ સૂકમ ન અગ્નિને પ્રદીપ્ત કરનાર હવા ફૂલ, વાયુ, અપકવા છે; તેમજ પાંડુરોગ, અરયા, સંગ્રહણી.

સનન્‍્ન.-ર0મક સ્િષુ બાલ્યતન્‌, ઘાત્રી તિત્જરા અજા (રતિ નતાનિ શત ); પતીપક દૃરીતરીસમે, વિંતુ વિરોવતઃ સ્જવિત્તતરમેરણ જં જત શાત (શ થસ્તિ), તત અનજાન વત દત્ત, સણુર્યશેત્તત* પિત્ત સતિ, જ્કરવાયતાવ ૧% દત, (દરવેવં) ઘાત્રરાઃ જક ત્રિટોવગિત્‌, ( અલિ ॥

આમલક,” ધાત્રી, તિષ્યક્લા? અને અમૃતા” એટલાં આમળાંનાં (સ’સ્કૃત ) નામા છે; તેએ!માં પહેલું તામ ત્રણે લિ’ગે વપરાય છે, (અને બાકીનાં ઔલિ’ગે વપરાય છે.) ૩૭

આમળાંનું ફળ હરડેના ટ્ળા જેવું જ છે; પણુ તેમાં ફરક આ છે, કે આમળુ રક્તપિત્ત તથા પ્રમેહુને મટાડતાર છે, વીચને અત્યત વધારનાર છે અને રસાયન છે.

આમળુ’ ખાટુ હોવાને લીધે વાચુને હશે છે, મધુર તથા ટાહુ’ હોવાને લીધે પિત્તને હલે છે, અને રૂક્ષ તથા તૃરું હોવાથી કરેને હણે છે; આમ આમળુ ત્રણે દોષોને જીતનાર છે. ૩૮

૧. શ-સમત્તાન મતસ-પાર્વસિ રતાતનઇળાન ત્રિજ્ોષત્નઝળ નિત્યન્ટ્સી ચેતિ આની, આદ્યૂર્વજવ્‌ થઇ ધારગે-ડ્સિ મૌવારિમતૂ ધતોઃ “જુન? ૨, રૂ૨ દૂતિ સૌળારિ- કત્કય:, “ગાતરિ’તિ ર૪, સળગતા: જ્‌ શમળજન્‌ “તમ જટ રતિ મટ, તલ “જે છુજ ‘જે રસાયનના ગુણોને, નિદોષનાશક ગુણુને તથા કાયમ લક્મીને ધારણુ કરે છે, તે આમલ#આમળાંનું ઝાડ અને તેનું ફળ-આમલક-આમળાં.

૨. પીચતે-વીચવે ચા સાત્રનારિગુનાથિમિ, ઇસિ ઘાતી-ષેર્‌ વાને ર્ત્યસ્તાત “5 થમળિ છત? ” પિસ્તાજ્‌ ૨-૧-૪૧ રતિ છજ-રસાયન ગુણુતે દચ્હતા લોકે જેને પીએ છે, સેવે છે, તે ધાત્રી-આમળાં.

૩. સ્વિવસ્તિ-શીવ્નનસે અસ્તિન્‌ જાર્યાળ્‌ અપના ુષ્યસ્તિ અસ્નિન્‌ લેડ રતિ શિભ્મ્‌-ગન્યારિ-ર -રળાન ૪-૧૧૨, જમવા “છૂષંતિવ્વ.’ રતિ નિપાતનાત્‌ વચન ગુવષેત્ત જ, સિત્ય-સલ્ય ૫% ચલતા; અપા તિષ્યેજસ્ચિન વર ચદના” સેવયા શતિ સિત્યજ્ઝ-કઝાસિતાત્‌ સૂ-જેતુ” ફળ માંગલિક છે અથવા જેને સેવવાયા કલિયુગમાં મ’ગળ ફળ મળે છે, તે તિષ્યદ્લા;

આ સબવે આવી ઝૃતિ છે, કે“ સ્્ત્રીસ્ત્યિ દૃરિતિમોસય, સિત્વ શહ અ વચે ચ નિત્ય રેસ ાતસતિ-‘ આમળામાં, ગાયના લીલા હાષુમાં, શંખમાં, કમળમાં, તથા ધોળાં-સફ્રેદ વગ્ઝમાં કાયમ લક્ર્મી વસે

લેખકપંડિત ભાવમિશ્ર-Pandit bhavmishra
ભાષાગુજરાતી
કુલ પૃષ્ઠ406
Pdf સાઇઝ13.4 MB
Categoryસાહિત્ય(Literature)

Also read: Bhavprakash Nighantu PDF In Hindi

Related PDFs

શ્રીમદ ભાગવત રહસ્ય PDF In Gujarati

ભાવપ્રકાશ નિઘંટુ – Bhavprakash Nighantu Book/Pustak Pdf Free Download

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!