ஶ்ரீ துலஸீ அஷ்டோத்தரஶதனாமாவளி꞉ | Tulasi Ashtottara Shatanamavali PDF In Tamil

‘ஶ்ரீ துலஸீ அஷ்டோத்தரஶதனாமாவளி’ PDF Quick download link is given at the bottom of this article. You can see the PDF demo, size of the PDF, page numbers, and direct download Free PDF of ‘Tulasi Ashtottara Shatanamavali’ using the download button.

ஶ்ரீ துலஸீ அஷ்டோத்தரஶதனாமாவளி꞉ – Tulasi Ashtottara Shatanamavali PDF Free Download

ஶ்ரீ துலஸீ அஷ்டோத்தரஶதனாமாவளி꞉

ஓம் ஶ்ரீ துலஸீதே³வ்யை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீ ஸக்²யை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீப⁴த்³ராயை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீமனோஜ்ஞானபல்லவாயை நம꞉ |
ஓம் புரந்த³ரஸதீபூஜ்யாயை நம꞉ |
ஓம் புண்யதா³யை நம꞉ |
ஓம் புண்யரூபிண்யை நம꞉ |
ஓம் ஜ்ஞானவிஜ்ஞானஜனந்யை நம꞉ |
ஓம் தத்த்வஜ்ஞான ஸ்வரூபிண்யை நம꞉ |
ஓம் ஜானகீது³꞉க²ஶமன்யை நம꞉ || 10 ||

ஓம் ஜனார்த³ன ப்ரியாயை நம꞉ |
ஓம் ஸர்வகல்மஷ ஸம்ஹார்யை நம꞉ |
ஓம் ஸ்மரகோடி ஸமப்ரபா⁴யை நம꞉ |
ஓம் பாஞ்சாலீ பூஜ்யசரணாயை நம꞉ |
ஓம் பாபாரண்யத³வானலாயை நம꞉ |
ஓம் காமிதார்த² ப்ரதா³யை நம꞉ |
ஓம் கௌ³ரீஶாரதா³ஸம்ஸேவிதாயை நம꞉ |
ஓம் வந்தா³ருஜன மந்தா³ராயை நம꞉ |
ஓம் நிலிம்பாப⁴ரணாஸக்தாயை நம꞉ |
ஓம் லக்ஷ்மீசந்த்³ரஸஹோத³ர்யை நம꞉ |
ஓம் ஸனகாதி³ முனித்⁴யேயாயை நம꞉ || 20 ||

ஓம் க்ருஷ்ணானந்த³ஜனித்ர்யை நம꞉ |
ஓம் சிதா³னந்த³ஸ்வரூபிண்யை நம꞉ |
ஓம் நாராயண்யை நம꞉ |
ஓம் ஸத்யரூபாயை நம꞉ |
ஓம் மாயாதீதாயை நம꞉ |
ஓம் மஹேஶ்வர்யை நம꞉ |
ஓம் வத³னச்ச²வினிர்தூ⁴தராகாபூர்ணனிஶாகராயை நம꞉ |
ஓம் ரோசனாபங்கதிலகலஸன்னிடலபா⁴ஸுராயை நம꞉ |
ஓம் ஶுப⁴ப்ரதா³யை நம꞉ |
ஓம் ஶுத்³தா⁴யை நம꞉ || 30 ||

ஓம் பல்லவோஷ்ட்²யை நம꞉ |
ஓம் பத்³மமுக்²யை நம꞉ |
ஓம் பு²ல்லபத்³மத³ளேக்ஷணாயை நம꞉ |
ஓம் சாம்பேயகலிகாகாரனாஸாத³ண்ட³விராஜிதாயை நம꞉ |
ஓம் மந்த³ஸ்மிதாயை நம꞉ |
ஓம் மஞ்ஜுலாங்க்³யை நம꞉ |
ஓம் மாத⁴வப்ரியபா⁴மின்யை நம꞉ |
ஓம் மாணிக்யகங்கணாட்⁴யாயை நம꞉ |
ஓம் மணிகுண்ட³லமண்டி³தாயை நம꞉ |
ஓம் இந்த்³ரஸம்பத்கர்யை நம꞉ |
ஓம் ஶக்த்யை நம꞉ || 40 ||

ஓம் இந்த்³ரகோ³பனிபா⁴ம்ஶுகாயை நம꞉ |
ஓம் க்ஷீராப்³தி⁴தனயாயை நம꞉ |
ஓம் க்ஷீரஸாக³ரஸம்ப⁴வாயை நம꞉ |
ஓம் ஶாந்திகாந்திகு³ணோபேதாயை நம꞉ |
ஓம் ப்³ருந்தா³னுகு³ணஸம்பத்யை நம꞉ |
ஓம் பூதாத்மிகாயை நம꞉ |
ஓம் பூதனாதி³ஸ்வரூபிண்யை நம꞉ |
ஓம் யோக³த்⁴யேயாயை நம꞉ |
ஓம் யோகா³னந்த³கராயை நம꞉ |
ஓம் சதுர்வர்க³ப்ரதா³யை நம꞉ || 50 ||

ஓம் சாதுர்வர்ணைகபாவனாயை நம꞉ |
ஓம் த்ரிலோகஜனந்யை நம꞉ |
ஓம் க்³ருஹமேதி⁴ஸமாராத்⁴யாயை நம꞉ |
ஓம் ஸதா³னாங்க³ணபாவனாயை நம꞉ |
ஓம் முனீந்த்³ரஹ்ருத³யாவாஸாயை நம꞉ |
ஓம் மூலப்ரக்ருதிஸஞ்ஜ்ஞிகாயை நம꞉ |
ஓம் ப்³ரஹ்மரூபிண்யை நம꞉ |
ஓம் பரஞ்ஜ்யோதிஷே நம꞉ |
ஓம் அவாம்ங்மானஸகோ³சராயை நம꞉ |
ஓம் பஞ்சபூ⁴தாத்மிகாயை நம꞉ || 60 ||

ஓம் பஞ்சகலாத்மிகாயை நம꞉ |
ஓம் யோகா³ச்யுதாயை நம꞉ |
ஓம் யஜ்ஞரூபிண்யை நம꞉ |
ஓம் ஸம்ஸாரது³꞉க²ஶமன்யை நம꞉ |
ஓம் ஸ்ருஷ்டிஸ்தி²த்யந்தகாரிண்யை நம꞉ |
ஓம் ஸர்வப்ரபஞ்ச நிர்மாத்ர்யை நம꞉ |
ஓம் வைஷ்ணவ்யை நம꞉ |
ஓம் மது⁴ரஸ்வராயை நம꞉ |
ஓம் நிர்கு³ணாயை நம꞉ |
ஓம் நித்யாயை நம꞉ || 70 ||

ஓம் நிராடங்காயை நம꞉ |
ஓம் தீ³னஜனபாலனதத்பராயை நம꞉ |
ஓம் க்வணத்கிங்கிணிகாஜாலரத்ன காஞ்சீலஸத்கட்யை நம꞉ |
ஓம் சலன்மஞ்ஜீர சரணாயை நம꞉ |
ஓம் சதுரானநஸேவிதாயை நம꞉ |
ஓம் அஹோராத்ரகாரிண்யை நம꞉ |
ஓம் முக்தாஹாரப⁴ராக்ராந்தாயை நம꞉ |
ஓம் முத்³ரிகாரத்னபா⁴ஸுராயை நம꞉ |
ஓம் ஸித்³த⁴ப்ரதா³யை நம꞉ |
ஓம் அமலாயை நம꞉ || 80 ||

ஓம் கமலாயை நம꞉ |
ஓம் லோகஸுந்த³ர்யை நம꞉ |
ஓம் ஹேமகும்ப⁴குசத்³வயாயை நம꞉ |
ஓம் லஸிதகும்ப⁴குசத்³வயை நம꞉ |
ஓம் சஞ்சலாயை நம꞉ |
ஓம் லக்ஷ்ம்யை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீக்ருஷ்ணப்ரியாயை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீராமப்ரியாயை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீவிஷ்ணுப்ரியாயை நம꞉ |
ஓம் ஶங்கர்யை நம꞉ || 90 ||

ஓம் ஶிவஶங்கர்யை நம꞉ |
ஓம் துலஸ்யை நம꞉ |
ஓம் குந்த³குட்மலரத³னாயை நம꞉ |
ஓம் பக்வபி³ம்போ³ஷ்ட்²யை நம꞉ |
ஓம் ஶரச்சந்த்³ரிகாயை நம꞉ |
ஓம் சாம்பேயனாஸிகாயை நம꞉ |
ஓம் கம்பு³ஸுந்த³ர க³ளாயை நம꞉ |
ஓம் தடில்ல தாங்க்³யை நம꞉ |
ஓம் மத்த ப³ம்ப⁴ரகுந்தாயை நம꞉ |
ஓம் நக்ஷத்ரனிப⁴னகா²யை நம꞉ | 100

ஓம் ரம்பா⁴னிபோ⁴ருயுக்³மாயை நம꞉ |
ஓம் ஸைகதஶ்ரோண்யை நம꞉ |
ஓம் மந்த³கண்டீ²ரவமத்⁴யாயை நம꞉ |
ஓம் கீரவாண்யை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீப⁴த்³ராயை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீ ஸக்²யை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீ துலஸீதே³வ்யை நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீமஹாதுலஸ்யை நம꞉ | 108 |

இதி ஸ்ரீ துலஸீ அஷ்டோத்தரஶதனாமாவளி꞉ ||

Language Tamil
No. of Pages7
PDF Size1 MB
CategoryReligion
Source/Credits

Related PDFs

Tulasi Ashtottara Shatanamavali PDF

Tulasi Ashtottara Shatanamavali PDF In Hindi

Tulasi Ashtottara Shatanamavali PDF In Kannada

Tulasi Ashtothram PDF In Telugu

ஶ்ரீ துலஸீ அஷ்டோத்தரஶதனாமாவளி꞉ – Tulasi Ashtottara Shatanamavali PDF Free Download

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!