ಶ್ರೀ ತುಲಸೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ | Tulasi Ashtottara Shatanamavali PDF In Kannada

‘ಶ್ರೀ ತುಲಸೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ’ PDF Quick download link is given at the bottom of this article. You can see the PDF demo, size of the PDF, page numbers, and direct download Free PDF of ‘Tulasi Ashtottara Shatanamavali’ using the download button.

ಶ್ರೀ ತುಲಸೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ – Tulasi Ashtottara Shatanamavali PDF Free Download

ಶ್ರೀ ತುಲಸೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ

ಓಂ ಶ್ರೀ ತುಲಸೀದೇವ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಖ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಭದ್ರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಮನೋಜ್ಞಾನಪಲ್ಲವಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪುರಂದರಸತೀಪೂಜ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪುಣ್ಯದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪುಣ್ಯರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಜ್ಞಾನವಿಜ್ಞಾನಜನನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಾನಕೀದುಃಖಶಮನ್ಯೈ ನಮಃ || ೧೦ ||

ಓಂ ಜನಾರ್ದನ ಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಕಲ್ಮಷ ಸಂಹಾರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ಮರಕೋಟಿ ಸಮಪ್ರಭಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಾಂಚಾಲೀ ಪೂಜ್ಯಚರಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಾಪಾರಣ್ಯದವಾನಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಮಿತಾರ್ಥ ಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗೌರೀಶಾರದಾಸಂಸೇವಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಂದಾರುಜನ ಮಂದಾರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿಲಿಂಪಾಭರಣಾಸಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಚಂದ್ರಸಹೋದರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸನಕಾದಿ ಮುನಿಧ್ಯೇಯಾಯೈ ನಮಃ || ೨೦ ||

ಓಂ ಕೃಷ್ಣಾನಂದಜನಿತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಿದಾನಂದಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಾರಾಯಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಯರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಾಯಾತೀತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವದನಚ್ಛವಿನಿರ್ಧೂತರಾಕಾಪೂರ್ಣನಿಶಾಕರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರೋಚನಾಪಂಕತಿಲಕಲಸನ್ನಿಟಲಭಾಸುರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶುಭಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶುದ್ಧಾಯೈ ನಮಃ || ೩೦ ||

ಓಂ ಪಲ್ಲವೋಷ್ಠ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪದ್ಮಮುಖ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಫುಲ್ಲಪದ್ಮದಳೇಕ್ಷಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಾಂಪೇಯಕಲಿಕಾಕಾರನಾಸಾದಂಡವಿರಾಜಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಂದಸ್ಮಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಂಜುಲಾಂಗ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಾಧವಪ್ರಿಯಭಾಮಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಾಣಿಕ್ಯಕಂಕಣಾಢ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಣಿಕುಂಡಲಮಂಡಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಇಂದ್ರಸಂಪತ್ಕರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ || ೪೦ ||

ಓಂ ಇಂದ್ರಗೋಪನಿಭಾಂಶುಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿತನಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಷೀರಸಾಗರಸಂಭವಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಾಂತಿಕಾಂತಿಗುಣೋಪೇತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬೃಂದಾನುಗುಣಸಂಪತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪೂತಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪೂತನಾದಿಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಯೋಗಧ್ಯೇಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಯೋಗಾನಂದಕರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚತುರ್ವರ್ಗಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ || ೫೦ ||

ಓಂ ಚಾತುರ್ವರ್ಣೈಕಪಾವನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿಲೋಕಜನನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗೃಹಮೇಧಿಸಮಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸದಾನಾಂಗಣಪಾವನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮುನೀಂದ್ರಹೃದಯಾವಾಸಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೂಲಪ್ರಕೃತಿಸಂಜ್ಞಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಂಜ್ಯೋತಿಷೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಅವಾಂಙ್ಮಾನಸಗೋಚರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಂಚಭೂತಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ || ೬೦ ||

ಓಂ ಪಂಚಕಲಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಯೋಗಾಚ್ಯುತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಯಜ್ಞರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಂಸಾರದುಃಖಶಮನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತ್ಯಂತಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಪ್ರಪಂಚ ನಿರ್ಮಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವೈಷ್ಣವ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಧುರಸ್ವರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರ್ಗುಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿತ್ಯಾಯೈ ನಮಃ || ೭೦ ||

ಓಂ ನಿರಾಟಂಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದೀನಜನಪಾಲನತತ್ಪರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ವಣತ್ಕಿಂಕಿಣಿಕಾಜಾಲರತ್ನ ಕಾಂಚೀಲಸತ್ಕಟ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಲನ್ಮಂಜೀರ ಚರಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚತುರಾನನಸೇವಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಹೋರಾತ್ರಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮುಕ್ತಾಹಾರಭರಾಕ್ರಾಂತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮುದ್ರಿಕಾರತ್ನಭಾಸುರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಿದ್ಧಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಮಲಾಯೈ ನಮಃ || ೮೦ ||

ಓಂ ಕಮಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಲೋಕಸುಂದರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಹೇಮಕುಂಭಕುಚದ್ವಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಲಸಿತಕುಂಭಕುಚದ್ವಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಂಚಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀರಾಮಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಂಕರ್ಯೈ ನಮಃ || ೯೦ ||

ಓಂ ಶಿವಶಂಕರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತುಲಸ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕುಂದಕುಟ್ಮಲರದನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಕ್ವಬಿಂಬೋಷ್ಠ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶರಚ್ಚಂದ್ರಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಾಂಪೇಯನಾಸಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಂಬುಸುಂದರ ಗಳಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತಟಿಲ್ಲ ತಾಂಗ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮತ್ತ ಬಂಭರಕುಂತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಕ್ಷತ್ರನಿಭನಖಾಯೈ ನಮಃ || ೧೦೦ ||

ಓಂ ರಂಭಾನಿಭೋರುಯುಗ್ಮಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸೈ ಕತಶ್ರೋಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಂದಕಂಠೀರವಮಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೀರವಾಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಖ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಭದ್ರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀ ತುಲಸೀದೇವ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಮಹಾತುಲಸ್ಯೈ ನಮಃ | ೧೦೮ |

ಇತಿ ಶ್ರೀ ತುಲಸೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ ಪರಿಪೂರ್ಣ ||

Language Kannada
No. of Pages6
PDF Size0.03 MB
CategoryReligion
Source/Credits

Related PDFs

Tulasi Ashtottara Shatanamavali PDF

Tulasi Ashtottara Shatanamavali PDF In Hindi

Tulasi Ashtottara Shatanamavali PDF In Tamil

Tulasi Ashtothram PDF In Telugu

ಶ್ರೀ ತುಲಸೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ – Tulasi Ashtottara Shatanamavali PDF Free Download

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!