திருக்குறள் | Thirukkural PDF In Tamil

‘திருக்குறள்’ PDF Quick download link is given at the bottom of this article. You can see the PDF demo, size of the PDF, page numbers, and direct download Free PDF of ‘Thirukkural’ using the download button.

திருக்குறள் – Thirukkural PDF Free Download

thirukkural

திருக்குறள் – Thirukkural In Tamil Lyrics

அறத்துப்பால் திருக்குறள் அதிகாரம்

1 – கடவுள் வாழ்த்து திருக்குறள் அதிகாரம்

2 – வான்சிறப்பு திருக்குறள் அதிகாரம்

3 – நீத்தார் பெருமை திருக்குறள் அதிகாரம்

4 – அறன் வலியுறுத்தல் திருக்குறள் அதிகாரம்

5 – இல்வாழ்க்கை திருக்குறள் அதிகாரம்

6 – வாழ்க்கைத் துணைநலம் திருக்குறள் அதிகாரம்

7 – மக்கட்பேறு திருக்குறள் அதிகாரம்

8 – அன்புடைமை திருக்குறள் அதிகாரம்

9 – விருந்தோம்பல் திருக்குறள் அதிகாரம்

10 – இனியவை கூறல் திருக்குறள் அதிகாரம்

11 – செய்ந்நன்றியறிதல் திருக்குறள் அதிகாரம்

12 – நடுவு நிலைமை திருக்குறள் அதிகாரம்

13 – அடக்கம் உடைமை திருக்குறள் அதிகாரம்

14 – ஒழுக்கம் உடைமை திருக்குறள் அதிகாரம்

15 – பிறனில் விழையாமை திருக்குறள் அதிகாரம்

16 – பொறையுடைமை திருக்குறள் அதிகாரம்

17 – அழுக்காறாமை திருக்குறள் அதிகாரம்

18 – வெஃகாமை திருக்குறள் அதிகாரம்

19 – புறங்கூறாமை திருக்குறள் அதிகாரம்

20 – பயனில சொல்லாமை திருக்குறள் அதிகாரம்

21 – தீவினையச்சம் திருக்குறள் அதிகாரம்

22 – ஒப்புரவறிதல் திருக்குறள் அதிகாரம்

23 – ஈ.கை திருக்குறள் அதிகாரம்

24 – புகழ் திருக்குறள் அதிகாரம்

25 – அருளுடைமை திருக்குறள் அதிகாரம்

26 – புலால் மறுத்தல் திருக்குறள் அதிகாரம்

27 – தவம் திருக்குறள் அதிகாரம்

28 – கூடா ஒழுக்கம் திருக்குறள் அதிகாரம்

29 – கள்ளாமை திருக்குறள் அதிகாரம்

30 – வாய்மை திருக்குறள் அதிகாரம்

31 – வெகுளாமை திருக்குறள் அதிகாரம்

32 – இன்னா செய்யாமை திருக்குறள் அதிகாரம்

33 – கொல்லாமை திருக்குறள் அதிகாரம்

34 – நிலையாமை திருக்குறள் அதிகாரம்

35 – துறவு திருக்குறள் அதிகாரம்

36 – மெய்யுணர்தல் திருக்குறள் அதிகாரம்

37 – அவா அறுத்தல் திருக்குறள் அதிகாரம்

38 – ஊழ் – Advertisement – பொருட்பால் திருக்குறள் அதிகாரம்

39 – இறைமாட்சி திருக்குறள் அதிகாரம்

40 – கல்வி திருக்குறள் அதிகாரம்

41 – கல்லாமை திருக்குறள் அதிகாரம்

42 – கேள்வி திருக்குறள் அதிகாரம்

43 – அறிவுடைமை திருக்குறள் அதிகாரம்

44- குற்றங்கடிதல் திருக்குறள் அதிகாரம்

45 – பெரியாரைத் துணைக்கோடல் திருக்குறள் அதிகாரம்

46 – சிற்றினம் சேராமை திருக்குறள் அதிகாரம்

47 – தெரிந்து செயல்வகை திருக்குறள் அதிகாரம்

48 – வலியறிதல் திருக்குறள் அதிகாரம்

49 – காலமறிதல் திருக்குறள் அதிகாரம்

50 – இடனறிதல் திருக்குறள் அதிகாரம்

51 – தெரிந்து தெளிதல் திருக்குறள் அதிகாரம்

52 – தெரிந்து வினையாடல் திருக்குறள் அதிகாரம்

53 – சுற்றந் தழால் திருக்குறள் அதிகாரம்

54 – பொச்சாவாமை திருக்குறள் அதிகாரம்

55 – செங்கோன்மை திருக்குறள் அதிகாரம்

56 – கொடுங்கோன்மை திருக்குறள் அதிகாரம்

57 – வெருவந்த செய்யாமை திருக்குறள் அதிகாரம்

58 – கண்ணோட்டம் திருக்குறள் அதிகாரம்

59 – ஒற்றாடல் திருக்குறள் அதிகாரம்

60 – ஊக்கம் உடைமை திருக்குறள் அதிகாரம்

61 – மடி இன்மை திருக்குறள் அதிகாரம்

62 – ஆள்வினை உடைமை திருக்குறள் அதிகாரம்

63 – இடுக்கண் அழியாமை திருக்குறள் அதிகாரம்

64 – அமைச்சு திருக்குறள் அதிகாரம்

65 – சொல்வன்மை திருக்குறள் அதிகாரம்

66- வினைத் தூய்மை திருக்குறள் அதிகாரம்

67 – வினைத்திட்பம் திருக்குறள் அதிகாரம்

68 – வினை செயல்வகை திருக்குறள் அதிகாரம்

69 – தூது திருக்குறள் அதிகாரம்

70 – மன்னரைச் சேர்ந்து ஒழுகல் திருக்குறள் அதிகாரம்

71- குறிப்பறிதல் திருக்குறள் அதிகாரம்

72 – அவை அறிதல் திருக்குறள் அதிகாரம்

73 – அவை அஞ்சாமை திருக்குறள் அதிகாரம்

74 – நாடு திருக்குறள் அதிகாரம்

75 – அரண்் திருக்குறள் அதிகாரம்

76- பொருள் செயல்வகை திருக்குறள் அதிகாரம்

77 – படை மாட்சி திருக்குறள் அதிகாரம்

78 – படைச் செருக்கு திருக்குறள் அதிகாரம்

79 – நட்பு திருக்குறள் அதிகாரம்

80 – நட்பாராய்தல் திருக்குறள் அதிகாரம்

81- பழைமை திருக்குறள் அதிகாரம்

82 – தீ நட்பு திருக்குறள் அதிகாரம்

83 – கூடா நட்பு திருக்குறள் அதிகாரம்

84 – பேதைமை திருக்குறள் அதிகாரம்

85 – புல்லறிவாண்மை திருக்குறள் அதிகாரம்

86- இகல் திருக்குறள் அதிகாரம்

87 – பகை மாட்சி திருக்குறள் அதிகாரம்

88 – பகைத்திறம் தெரிதல் திருக்குறள் அதிகாரம்

89 – உட்பகை திருக்குறள் அதிகாரம்

90 – பெரியாரைப் பிழையாமை திருக்குறள் அதிகாரம்

91- பெண்வழிச் சேறல் திருக்குறள் அதிகாரம்

92 – வரைவின் மகளிர் திருக்குறள் அதிகாரம்

93 – கள்ளுண்ணாமை திருக்குறள் அதிகாரம்

94 – சூது திருக்குறள் அதிகாரம்

95 – மருந்து திருக்குறள் அதிகாரம்

96- குடிமை திருக்குறள் அதிகாரம்

97 – மானம் திருக்குறள் அதிகாரம்

98 – பெருமை திருக்குறள் அதிகாரம்

99 – சான்றாண்மை திருக்குறள் அதிகாரம்

100 – பண்புடைமை திருக்குறள் அதிகாரம்

101- நன்றியில் செல்வம் திருக்குறள் அதிகாரம்

102 – நாணுடைமை திருக்குறள் அதிகாரம்

103 – குடிசெயல் வகை திருக்குறள் அதிகாரம்

104 – உழவு திருக்குறள் அதிகாரம்

105 – நல்குரவு திருக்குறள் அதிகாரம்

106- இரவு திருக்குறள் அதிகாரம்

107 – இரவச்சம் திருக்குறள் அதிகாரம்

108 – கயமை காமத்துப்பால் திருக்குறள் அதிகாரம்

109 – தகை அணங்குறுத்தல் திருக்குறள் அதிகாரம்

110 – குறிப்பறிதல் திருக்குறள் அதிகாரம்

111- புணர்ச்சி மகிழ்தல் திருக்குறள் அதிகாரம்

112 – நலம் புனைந்து உரைத்தல் திருக்குறள் அதிகாரம்

113 – காதற் சிறப்புரைத்தல் திருக்குறள் அதிகாரம்

114 – நாணுத் துறவுரைத்தல் திருக்குறள் அதிகாரம்

115 – அலர் அறிவுறுத்தல் திருக்குறள் அதிகாரம்

116- பிரிவு ஆற்றாமை திருக்குறள் அதிகாரம்

117 – படர்மெலிந் திரங்கல் திருக்குறள் அதிகாரம்

118 – கண் விதுப்பழிதல் திருக்குறள் அதிகாரம்

119 – பசப்புறு பருவரல் திருக்குறள் அதிகாரம்

120 – தனிப்படர் மிகுதி திருக்குறள் அதிகாரம்

121- நினைந்தவர் புலம்பல் திருக்குறள் அதிகாரம்

122 – கனவுநிலை உரைத்தல் திருக்குறள் அதிகாரம்

123 – பொழுதுகண்டு இரங்கல் திருக்குறள் அதிகாரம்

124 – உறுப்புநலன் அழிதல் திருக்குறள் அதிகாரம்

125 – நெஞ்சொடு கிளத்தல் திருக்குறள் அதிகாரம்

126- நிறையழிதல் திருக்குறள் அதிகாரம்

127 – அவர்வயின் விதும்பல் திருக்குறள் அதிகாரம்

128 – குறிப்பறிவுறுத்தல் திருக்குறள் அதிகாரம்

129 – புணர்ச்சி விதும்பல் திருக்குறள் அதிகாரம்

130 – நெஞ்சொடு புலத்தல் திருக்குறள் அதிகாரம்

131- புலவி திருக்குறள் அதிகாரம்

132 – புலவி நுணுக்கம் திருக்குறள் அதிகாரம்

133 – ஊடலுவகை

Author
Language Tamil
No. of Pages306
PDF Size5.7 MB
CategoryReligious
Source/Creditstamilvu.org

திருக்குறள் – Thirukkural PDF Free Download

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *