சந்தியாவந்தனம் | Sandhyavandanam PDF In Tamil

‘சந்தியாவந்தனம்’ PDF Quick download link is given at the bottom of this article. You can see the PDF demo, size of the PDF, page numbers, and direct download Free PDF of ‘Sandhyavandanam’ using the download button.

சந்தியாவந்தனம் – Sandhya vandanam PDF Free Download

sandhyavandanam

சந்தியாவந்தனம் மந்திரம் – Sandhyavandanam

நித்ய ஸன்த்யா வன்தனம்

ஶரீர ஶுத்³தி⁴
அபவித்ர: பவித்ரோ வா ஸர்வாவஸ்தா²ம்᳚ க³தோபிவா ।
ய-ஸ்ஸ்மரே-த்புண்ட³ரீகாக்ஷஂ ஸ பா³ஹ்யாப்⁴யன்தர ஶ்ஶுசி: ॥
புண்ட³ரீகாக்ஷ ! புண்ட³ரீகாக்ஷ ! புண்ட³ரீகாக்ஷாய நம: ।

ஆசமன:
ஓஂ ஆசம்ய
ஓ-ங்கேஶவாய ஸ்வாஹா
ஓ-ன்னாராயணாய ஸ்வாஹா
ஓ-ம்மாத⁴வாய ஸ்வாஹா (இதி த்ரிராசம்ய)
ஓம் கோ³வின்தா³ய நம: (பாணீ மார்ஜயித்வா)
ஓஂ-விഁஷ்ணவே நம:
ஓ-ம்மது⁴ஸூத³னாய நம: (ஓஷ்டௌ² மார்ஜயித்வா)
ஓ-ன்த்ரிவிக்ரமாய நம:
ஓஂ-வாഁமனாய நம: (ஶிரஸி ஜல-ம்ப்ரோக்ஷ்ய)
ஓஂ ஶ்ரீத⁴ராய நம:
ஓஂ ஹ்ருஷீகேஶாய நம: (வாமஹஸ்தெ ஜல-ம்ப்ரோக்ஷ்ய)
ஓ-ம்பத்³மனாபா⁴ய நம: (பாத³யோ: ஜல-ம்ப்ரோக்ஷ்ய)
ஓம் தா³மோத³ராய நம: (ஶிரஸி ஜல-ம்ப்ரோக்ஷ்ய)
ஓஂ ஸங்கர்​ஷணாய நம: (அங்கு³ல்தி³பி⁴ஶ்சிபு³க-ஞ்ஜல-ம்ப்ரோக்ஷ்ய)
ஓஂ-வாഁஸுதே³வாய நம:
ஓ-ம்ப்ரத்³யும்னாய நம: (னாஸிகாஂ ஸ்ப்ருஷ்ட்வா)
ஓஂ அனிருத்³தா⁴ய நம:
ஓ-ம்புருஷோத்தமாய நம:
ஓஂ அதோ⁴க்ஷஜாய நம:
ஓ-ன்னாரஸிம்ஹாய நம: (னேத்ரே ஶ்ரோத்ரே ச ஸ்ப்ருஷ்ட்வா)
ஓஂ அச்யுதாய நம: (னாபி⁴ஂ ஸ்ப்ருஷ்ட்வா)
ஓ-ஞ்ஜனார்த⁴னாய நம: (ஹ்ருத³யஂ ஸ்ப்ருஷ்ட்வா)
ஓஂ உபேன்த்³ராய நம: (ஹஸ்தஂ ஶிரஸி நிக்ஷிப்ய)
ஓஂ ஹரயே நம:
ஓஂ ஶ்ரீக்ருஷ்ணாய நம: (அம்ஸௌ ஸ்ப்ருஷ்ட்வா)
ஓஂ ஶ்ரீக்ருஷ்ண பரப்³ரஹ்மணே நமோ நம:
(ஏதான்யுச்சார்ய உப்யக்த ப்ரகார-ங்க்ருதே அங்கா³னி ஶுத்³தா⁴னி ப⁴வேயு:)

பூ⁴தோச்சாடன
உத்திஷ்ட²ன்து । பூ⁴த பிஶாசா: । யே தே பூ⁴மிபா⁴ரகா: । யே தேஷாமவிரோதே⁴ன । ப்³ரஹ்மகர்ம ஸமாரபே⁴ । ஓம் பூ⁴ர்பு⁴வஸ்ஸுவ: ।
தை³வீ கா³யத்ரீ சன்த:³ ப்ராணாயாமே வினியோக:³
(ப்ராணாயாம-ங்க்ருத்வா கும்ப⁴கே இமம் கா³யத்ரீ மன்த்ரமுச்ச²ரேத்)

ப்ராணாயாம:
ஓம் பூ⁴: । ஓம் பு⁴வ: । ஓக்³ம் ஸுவ: । ஓ-ம்மஹ: । ஓ-ஞ்ஜன: । ஓ-ன்தப: । ஓக்³ம் ஸ॒த்யம் ।
ஓ-ன்தத்²ஸ॑வி॒துர்வரே᳚ண்யம்॒ ப⁴ர்கோ॑³ தே॒³வஸ்ய॑ தீ⁴மஹி ।
தி⁴யோ॒ யோ ந:॑ ப்ரசோத³யா᳚த் ॥
ஓமாபோ॒ ஜ்யோதீ॒ ரஸோ॒ம்ருதம்॒ ப்³ரஹ்ம॒ பூ⁴-ர்பு⁴வ॒-ஸ்ஸுவ॒ரோம் ॥ (தை. அர. 1௦-27)

ஸங்கல்ப:
மமோபாத்த, து³ரித க்ஷயத்³வாரா, ஶ்ரீ பரமேஶ்வர முத்³தி³ஸ்ய, ஶ்ரீ பரமேஶ்வர ப்ரீத்யர்த²ம், ஶுபே⁴, ஶோப⁴னே, அப்⁴யுத³ய முஹூர்தே, ஶ்ரீ மஹாவிஷ்ணோ ராஜ்ஞயா, ப்ரவர்த மானஸ்ய, அத்³ய ப்³ரஹ்மண:, த்³விதீய பரார்தே², ஶ்வேதவராஹ கல்பே, வைவஶ்வத மன்வன்தரே, கலியுகே³, ப்ரத²ம பாதே³, (பா⁴ரத தே³ஶ: – ஜம்பூ³ த்³வீபே, ப⁴ரத வர்​ஷே, ப⁴ரத க²ண்டே³, மேரோ: த³க்ஷிண/உத்தர தி³க்³பா⁴கே³; அமேரிகா – க்ரௌஞ்ச த்³வீபே, ரமணக வர்​ஷே, ஐன்த்³ரிக க²ண்டே³, ஸப்த ஸமுத்³ரான்தரே, கபிலாரண்யே), ஶோப⁴ன க்³ருஹே, ஸமஸ்த தே³வதா ப்³ராஹ்மண, ஹரிஹர கு³ருசரண ஸன்னிதௌ², அஸ்மின், வர்தமான, வ்யாவஹாரிக, சான்த்³ரமான, … ஸம்வத்ஸரே, … அயனே, … ருதே, … மாஸே, … பக்ஷே, … திதௌ², … வாஸரே, … ஶுப⁴ நக்ஷத்ர, ஶுப⁴ யோக,³ ஶுப⁴ கரண, ஏவங்கு³ண, விஶேஷண, விஶிஷ்டா²யாம், ஶுப⁴ திதௌ², ஶ்ரீமான், … கோ³த்ர:, … நாமதே⁴ய:, … கோ³த்ரஸ்ய, … நாமதே⁴யோஹம: ப்ராத:/மத்⁴யாஹ்னிக/ஸாயஂ ஸன்த்⁴யாஂ உபாஸிஷ்யே ॥

மார்ஜன:
ஓஂ ஆபோ॒ஹிஷ்டா² ம॑யோ॒பு⁴வ:॑ । தா ந॑ ஊ॒ர்ஜே த॑³தா⁴தன । ம॒ஹேரணா॑ய॒ சக்ஷ॑ஸே । யோ வ॑-ஶ்ஶி॒வத॑மோ॒ ரஸ:॑ । தஸ்ய॑ பா⁴ஜயதே॒ ஹ ந:॒ । உ॒ஶ॒தீரி॑வ மா॒தர:॑ । தஸ்மா॒ அர॑ங்க³ மாம வ: । யஸ்ய॒ க்ஷயா॑ய॒ ஜின்வ॑த² । ஆபோ॑ ஜ॒னய॑தா² ச ந: । (தை. அர. 4-42)
(இதி ஶிரஸி மார்ஜயேத்)
(ஹஸ்தேன ஜலம் க்³ருஹீத்வா)

ப்ராத: கால மன்த்ராசமன:
ஸூர்ய ஶ்ச, மாமன்யு ஶ்ச, மன்யுபதய ஶ்ச, மன்யு॑க்ருதே॒ப்⁴ய: । பாபேப்⁴யோ॑ ரக்ஷ॒ன்தாம் । யத்³ராத்ர்யா பாப॑ மகா॒ர்​ஷம் । மனஸா வாசா॑ ஹ॒ஸ்தாப்⁴யாம் । பத்³ப்⁴யா முத³ரே॑ண ஶி॒ஞ்சா । ராத்ரி॒ ஸ்தத॑³வலு॒ம்பது । யத்கிஞ்ச॑ து³ரி॒த-ம்மயி॑ । இத³மஹ-ம்மா மம்ரு॑த யோ॒ நௌ । ஸூர்யே ஜ்யோதிஷி ஜுஹோ॑மி ஸ்வா॒ஹா᳚ ॥ (தை. அர. 1௦. 24)

மத்⁴யாஹ்ன கால மன்த்ராசமன:
ஆப:॑ புனந்து ப்ருதி॒²வீ-ம்ப்ரு॑தி॒²வீ பூ॒தா பு॑னாது॒ மாம் । பு॒னந்து॒ ப்³ரஹ்ம॑ண॒ஸ்பதி॒ ர்ப்³ரஹ்மா॑ பூ॒தா பு॑னாது॒ மாம் । யது³ச்சி॑²ஷ்ட॒ மபோ᳚⁴ஜ்யம்॒ யத்³வா॑ து॒³ஶ்சரி॑தம்॒ மம॑ । ஸர்வம்॑ புனந்து॒ மா மாபோ॑ஸ॒தாஞ்ச॑ ப்ரதி॒க்³ரஹ॒க்³க்॒³ ஸ்வாஹா᳚ ॥ (தை. அர. பரிஶிஷ்ட: 1௦. 3௦)

ஸாயங்கால மன்த்ராசமன:
அக்³னி ஶ்ச மா மன்யு ஶ்ச மன்யுபதய ஶ்ச மன்யு॑க்ருதேப்⁴ய: । பாபேப்⁴யோ॑ ரக்ஷ॒ன்தாம் । யத³ஹ்னா பாப॑ மகா॒ர்​ஷம் । மனஸா வாசா॑ ஹஸ்தா॒ப்⁴யாம் । பத்³ப்⁴யா முத³ரே॑ண ஶி॒ஞ்சா । அஹ ஸ்தத॑³வலு॒ம்பது । ய த்கிஞ்ச॑ து³ரி॒த-ம்மயி॑ । இத³ மஹ-ம்மா மம்ரு॑த யோ॒னௌ । ஸத்யே ஜ்யோதிஷி ஜுஹோமி ஸ்வா॒ஹா ॥ (தை. அர. 1௦. 24)
(இதி மன்த்ரேண ஜல-ம்பிபே³த்)
ஆசம்ய (ஓ-ங்கேஶவாய ஸ்வாஹா, … ஶ்ரீ க்ருஷ்ண பரப்³ரஹ்மணே நமோ நம:)

த்³விதீய மார்ஜன:
த॒³தி॒⁴ க்ராவ்​ண்ணோ॑ அகாரிஷம் । ஜி॒ஷ்ணோ ரஶ்வ॑ஸ்ய வா॒ஜி॑ன: ।
ஸு॒ரபி⁴னோ॒ முகா॑²கர॒த்ப்ரண॒ ஆயூக்³ம்॑ஷி தாரிஷத் ॥
(ஸூர்யபக்ஷே லோகயாத்ரா நிர்வாஹக இத்யர்த:²)
ஓஂ ஆபோ॒ ஹிஷ்டா² ம॑யோ॒பு⁴வ:॑ । தா ந॑ ஊ॒ர்ஜே த॑³தா⁴தன । ம॒ஹேரணா॑ய॒ சக்ஷ॑ஸே । யோ வ॑-ஶ்ஶி॒வத॑மோ॒ ரஸ:॑ । தஸ்ய॑ பா⁴ஜயதே॒ ஹ ந:॒ । உ॒ஶ॒தீரி॑வ மா॒தர:॑ । தஸ்மா॒ அர॑ங்க³ மாம வ: । யஸ்ய॒ க்ஷயா॑ய॒ ஜின்வ॑த² । ஆபோ॑ ஜ॒னய॑தா² ச ந: ॥ (தை. அர. 4. 42)

புன: மார்ஜன:
ஹிர॑ண்யவர்ணா॒ ஶ்ஶுச॑ய: பாவ॒கா: யா ஸு॑ஜா॒த: க॒ஶ்யபோ॒ யா ஸ்வின்த்³ர:॑ । அ॒க்³னிஂ-யாഁ க³ர்ப॑⁴ன்த³தி॒⁴ரே விரூ॑பா॒ ஸ்தான॒ ஆப॒ஶ்ஶக்³க்³ ஸ்யோ॒னா ப॑⁴வன்து । யா ஸா॒க்³ம்॒ ராஜா॒ வரு॑ணோ॒ யாதி॒ மத்⁴யே॑ ஸத்யான்ரு॒தே அ॑வ॒பஶ்யம்॒ ஜனா॑னாம் । ம॒து॒⁴ ஶ்சுத॒ஶ்ஶுச॑யோ॒ யா: பா॑வ॒கா ஸ்தான॒ ஆப॒ஶ்ஶக்³க்³ ஸ்யோ॒னா ப॑⁴வன்து । யாஸாம்᳚ தே॒³வா தி॒³வி க்ரு॒ண்வன்தி॑ ப॒⁴க்ஷஂ-யாഁ அ॒ன்தரி॑க்ஷே ப³ஹு॒தா² ப⁴வ॑ன்தி । யா: ப்ரு॑தி॒²வீ-ம்பய॑ஸோ॒ன்த³ன்தி॑ ஶ்ஶு॒க்ராஸ்தான॒ ஆப॒ஶக்³க்³ ஸ்யோ॒னா ப॑⁴வன்து । யா-ஶ்ஶி॒வேன॑ மா॒ சக்ஷு॑ஷா பஶ்யதாபஶ்ஶி॒வயா॑ த॒னு வோப॑ஸ்ப்ருஶத॒ த்வச॑ ம்மே । ஸர்வாக்³ம்॑ அ॒க்³னீக்³ம் ர॑ப்ஸு॒ஷதோ॑³ ஹு॒வே வோ॒ மயி॒ வர்சோ॒ ப³ல॒ மோஜோ॒ நித॑⁴த்த ॥ (தை. ஸம். 5. 6. 1)
(மார்ஜன-ங்குர்யாத்)

அக⁴மர்​ஷண மன்த்ர: பாபவிமோசனம்
(ஹஸ்தேன ஜலமாதா³ய நிஶ்ஶ்வஸ்ய வாமதோ நிக்ஷிதபேத்)
த்³ரு॒ப॒தா³ தி॑³வ முஞ்சது । த்³ரு॒ப॒தா³ தி॒³வே ந்மு॑முசா॒ன: ।
ஸ்வி॒ன்ன ஸ்ஸ்னா॒த்வீ மலா॑ தி³வ: । பூ॒த-ம்பவித்ரே॑ணே॒ வாஜ்யம்᳚ ஆப॑ ஶ்ஶுன்த³ன்து॒ மைன॑ஸ: ॥ (தை. ப்³ரா. 266)
ஆசம்ய (ஓ-ங்கேஶவாய ஸ்வாஹா, … ஶ்ரீ க்ருஷ்ண பரப்³ரஹ்மணே நமோ நம:)
ப்ராணாயாமம்ய

லகு⁴ஸங்கல்ப:
பூர்வோக்த ஏவங்கு³ண விஶேஷண விஶிஷ்டா²யாஂ ஶுப⁴திதௌ² மமோபாத்த து³ரித க்ஷயத்³வாரா ஶ்ரீ பரமேஶ்வர முத்³தி³ஸ்ய ஶ்ரீ பரமேஶ்வர ப்ரீத்யர்த-²ம்ப்ராதஸ்ஸன்த்⁴யாங்க³ யதா² காலோசித அர்க்⁴யப்ரதா³ன-ங்கரிஷ்யே ॥

ப்ராத: காலார்க்⁴ய மன்த்ரம்
ஓம் பூ⁴ர்பு⁴வ॒ஸ்ஸுவ:॑ ॥ தத்²ஸ॑வி॒துர்வரே᳚ண்யம்॒ ப⁴ர்கோ॑³ தே॒³வஸ்ய॑ தீ⁴மஹி । தி⁴யோ॒ யோ ந:॑ ப்ரசோத³யா᳚த் ॥ 3 ॥

மத்⁴யாஹ்னார்க்⁴ய மன்த்ரம்
ஓஂ ஹ॒க்³ம்॒ ஸஶ்ஶு॑சி॒ஷ த்³வஸு॑ரன்தரிக்ஷ॒ஸ த்³தோ³தா॑ வேதி॒³ஷத³தி॑தி² ர்து³ரோண॒ஸத் । ந்ரு॒ஷ த்³வ॑ர॒ஸ த்³ரு॑த॒ஸ த்³வ்யோ॑ம॒ ஸத॒³ப்³ஜா கோ॒³ஜா ரு॑த॒ஜா அ॑த்³ரி॒ஜா ரு॒தம்-ப்³ரு॒ஹத் ॥ (தை. அர. 1௦. 4)

ஸாய-ங்காலார்க்⁴ய மன்த்ரம்
ஓம் பூ⁴ர்பு⁴வ॒ஸ்ஸுவ:॑ ॥ தத்²ஸ॑வி॒துர்வரே᳚ண்யம்॒ ப⁴ர்கோ॑³ தே॒³வஸ்ய॑ தீ⁴மஹி । தி⁴யோ॒ யோ ந:॑ ப்ரசோத³யா᳚த் ॥ ஓம் பூ⁴: । ஓம் பு⁴வ: । ஓக்³ம் ஸுவ: । ஓ-ம்மஹ: । ஓ-ஞ்ஜன: । ஓ-ன்தப: । ஓக்³ம் ஸ॒த்யம் । ஓ-ன்தத்²ஸ॑வி॒துர்வரே᳚ண்யம்॒ ப⁴ர்கோ॑³ தே॒³வஸ்ய॑ தீ⁴மஹி । தி⁴யோ॒ யோ ந:॑ ப்ரசோத³யா᳚த் ॥ ஓமாபோ॒ ஜ்யோதீ॒ ரஸோ॒ம்ருதம்॒ ப்³ரஹ்ம॒ பூ⁴-ர்பு⁴வ॒-ஸ்ஸுவ॒ரோம் ॥
(இத்யஞ்ஜலித்ரயஂ-விഁஸ்ருஜேத்)
காலாதிக்ரமண ப்ராயஶ்சித்தம்
ஆசம்ய…
பூர்வோக்த ஏவங்கு³ண விஶேஷண விஶிஷ்டா²யாஂ ஶுப⁴திதௌ² மமோபாத்த து³ரித க்ஷயத்³வாரா ஶ்ரீ பரமேஶ்வர முத்³தி³ஸ்ய ஶ்ரீ பரமேஶ்வர ப்ரீத்யர்த-²ங்காலாதிக்ரம தோ³ஷபரிஹாரார்த-²ஞ்சதுர்தா² அர்க்⁴யப்ரதா³ன-ங்கரிஷ்யே ॥
ஓம் பூ⁴ர்பு⁴வ॒ஸ்ஸுவ:॑ ॥ தத்²ஸ॑வி॒துர்வரே᳚ண்யம்॒ ப⁴ர்கோ॑³ தே॒³வஸ்ய॑ தீ⁴மஹி । தி⁴யோ॒ யோ ந:॑ ப்ரசோத³யா᳚த் ॥ ஓம் பூ⁴: । ஓம் பு⁴வ: । ஓக்³ம் ஸுவ: । ஓ-ம்மஹ: । ஓ-ஞ்ஜன: । ஓ-ன்தப: । ஓக்³ம் ஸ॒த்யம் । ஓ-ன்தத்²ஸ॑வி॒துர்வரே᳚ண்யம்॒ ப⁴ர்கோ॑³ தே॒³வஸ்ய॑ தீ⁴மஹி । தி⁴யோ॒ யோ ந:॑ ப்ரசோத³யா᳚த் ॥ ஓமாபோ॒ ஜ்யோதீ॒ ரஸோ॒ம்ருதம்॒ ப்³ரஹ்ம॒ பூ⁴-ர்பு⁴வ॒-ஸ்ஸுவ॒ரோம் ॥
(இதி ஜலஂ-விഁஸ்ருஜேத்)

ஸஜல ப்ரத³க்ஷிணம்
ஓஂ உ॒த்³யன்த॑மஸ்தம்॒ யன்த॑-மாதி॒³த்ய-ம॑பி⁴த்²யா॒ய-ன்கு॒ர்வன்ப்³ரா᳚ஹ்ம॒ணோ வி॒த்³வான்-த்²ஸ॒கல॑ம்ப॒⁴த்³ரம॑ஶ்னுதே॒ அஸாவா॑தி॒³த்யோ ப்³ர॒ஹ்மேதி॒ ॥ ப்³ரஹ்மை॒வ ஸன்-ப்³ரஹ்மா॒ப்யேதி॒ ய ஏ॒வஂ-வேഁத³ ॥ அஸாவாதி³த்யோ ப்³ரஹ்ம ॥ (தை. அர. 2. 2)
(ஏவஂ அர்க்⁴யத்ரயம் த³த்³யா-த்காலாதிக்ரமணே பூர்வவத்)
(பஶ்சாத் ஹஸ்தேன ஜலமாதா³ய ப்ரத³க்ஷிண-ங்குர்யாத்)
(த்³விராசம்ய ப்ராணாயாம த்ரய-ங்க்ருத்வா)
ஆசம்ய (ஓ-ங்கேஶவாய ஸ்வாஹா, … ஶ்ரீ க்ருஷ்ண பரப்³ரஹ்மணே நமோ நம:)

ஸன்த்⁴யாங்க³ தர்பணம்
ப்ராத:கால தர்பணம்
ஸன்த்⁴யா-ன்தர்பயாமி, கா³யத்ரீ-ன்தர்பயாமி, ப்³ராஹ்மீ-ன்தர்பயாமி, நிம்ருஜீ-ன்தர்பயாமி ॥

மத்⁴யாஹ்ன தர்பணம்
ஸன்த்⁴யா-ன்தர்பயாமி, ஸாவித்ரீ-ன்தர்பயாமி, ரௌத்³ரீ-ன்தர்பயாமி, நிம்ருஜீ-ன்தர்பயாமி ॥

ஸாயங்கால தர்பணம்
ஸன்த்⁴யா-ன்தர்பயாமி, ஸரஸ்வதீ-ன்தர்பயாமி, வைஷ்ணவீ-ன்தர்பயாமி, நிம்ருஜீ-ன்தர்பயாமி ॥
(புனராசமன-ங்குர்யாத்)

கா³யத்ரீ அவாஹன
ஓமித்யேகாக்ஷ॑ரம் ப்³ர॒ஹ்ம । அக்³னிர்தே³வதா ப்³ரஹ்ம॑ இத்யா॒ர்​ஷம் । கா³யத்ரம் ச²ன்த-³ம்பரமாத்மம்॑ ஸரூ॒பம் । ஸாயுஜ்யஂ-விഁ॑னியோ॒க॒³ம் ॥ (தை. அர. 1௦. 33)
ஆயா॑து॒ வர॑தா³ தே॒³வீ॒ அ॒க்ஷரம்॑ ப்³ரஹ்ம॒ஸம்மி॒தம் । கா॒³ய॒த்ரீம்᳚ ச²ன்த॑³ஸா-ம்மா॒தேத³ம் ப்³ர॑ஹ்ம ஜு॒ஷஸ்வ॑ மே । யத³ஹ்னா᳚-த்குரு॑தே பா॒பம்॒ தத³ஹ்னா᳚-த்ப்ரதி॒முச்ய॑தே । யத்³ராத்ரியா᳚-த்குரு॑தே பா॒பம்॒ தத்³ராத்ரியா᳚-த்ப்ரதி॒முச்ய॑தே । ஸர்வ॑ வ॒ர்ணே ம॑ஹாதே॒³வி॒ ஸ॒ன்த்⁴யாவி॑த்³யே ஸ॒ரஸ்வ॑தி ॥

ஓஜோ॑ஸி॒ ஸஹோ॑ஸி॒ ப³ல॑மஸி॒ ப்⁴ராஜோ॑ஸி தே॒³வானாம்॒ தா⁴ம॒னாமா॑ஸி॒ விஶ்வ॑மஸி வி॒ஶ்வாயு॒-ஸ்ஸர்வ॑மஸி ஸ॒ர்வாயு-ரபி⁴பூ⁴ரோம் । கா³யத்ரீ-மாவா॑ஹயா॒மி॒ ஸாவித்ரீ-மாவா॑ஹயா॒மி॒ ஸரஸ்வதீ-மாவா॑ஹயா॒மி॒ ச²ன்த³ர்​ஷீ-னாவா॑ஹயா॒மி॒ ஶ்ரிய-மாவாஹ॑யா॒மி॒ கா³யத்ரியா கா³யத்ரீ ச்ச²ன்தோ³ விஶ்வாமித்ரருஷி ஸ்ஸவிதா தே³வதாக்³னிர்முக²ம் ப்³ரஹ்மா ஶிரோ விஷ்ணுர்​ஹ்ருத³யக்³ம் ருத்³ர-ஶ்ஶிகா² ப்ருதி²வீ யோனி: ப்ராணாபான வ்யானோதா³ன ஸமானா ஸப்ராணா ஶ்வேதவர்ணா ஸாங்க்³யாயன ஸகோ³த்ரா கா³யத்ரீ சதுர்விக்³ம் ஶத்யக்ஷரா த்ரிபதா॑³ ஷட்கு॒க்ஷி:॒ பஞ்ச-ஶீர்​ஷோபனயனே வி॑னியோ॒க:॒³ । ஓம் பூ⁴: । ஓம் பு⁴வ: । ஓக்³ம் ஸுவ: । ஓ-ம்மஹ: । ஓ-ஞ்ஜன: । ஓ-ன்தப: । ஓக்³ம் ஸ॒த்யம் । ஓ-ன்தத்²ஸ॑வி॒துர்வரே᳚ண்யம்॒ ப⁴ர்கோ॑³ தே॒³வஸ்ய॑ தீ⁴மஹி । தி⁴யோ॒ யோ ந:॑ ப்ரசோத³யா᳚த் ॥ ஓமாபோ॒ ஜ்யோதீ॒ ரஸோ॒ம்ருதம்॒ ப்³ரஹ்ம॒ பூ⁴-ர்பு⁴வ॒-ஸ்ஸுவ॒ரோம் ॥ (மஹானாராயண உபனிஷத்)
ஆசம்ய (ஓ-ங்கேஶவாய ஸ்வாஹா, … ஶ்ரீ க்ருஷ்ண பரப்³ரஹ்மணே நமோ நம:)

ஜபஸங்கல்ப:
பூர்வோக்த ஏவங்கு³ண விஶேஷண விஶிஷ்டா²யாஂ ஶுப⁴திதௌ² மமோபாத்த து³ரித க்ஷயத்³வாரா ஶ்ரீ பரமேஶ்வர முத்³தி³ஸ்ய ஶ்ரீ பரமேஶ்வர ப்ரீத்யர்தஂ² ஸன்த்⁴யாங்க³ யதா²ஶக்தி கா³யத்ரீ மஹாமன்த்ர ஜப-ங்கரிஷ்யே ॥

கரன்யாஸ:
ஓ-ன்தத்²ஸ॑வி॒து: ப்³ரஹ்மாத்மனே அங்கு³ஷ்டாப்⁴யா-ன்னம: ।
வரே᳚ண்யம்॒ விஷ்ணவாத்மனே தர்ஜனீப்⁴யா-ன்னம: ।
ப⁴ர்கோ॑³ தே॒³வஸ்ய॑ ருத்³ராத்மனே மத்⁴யமாப்⁴யா-ன்னம: ।
தீ⁴மஹி ஸத்யாத்மனே அனாமிகாப்⁴யா-ன்னம: ।
தி⁴யோ॒ யோ ந:॑ ஜ்ஞானாத்மனே கனிஷ்டிகாப்⁴யா-ன்னம: ।
ப்ரசோத³யா᳚-஥்ஸர்வாத்மனே கரதல கரப்ருஷ்டாப்⁴யா-ன்னம: ।

அங்க³ன்யாஸ:
ஓ-ன்தத்²ஸ॑வி॒து: ப்³ரஹ்மாத்மனே ஹ்ருத³யாய நம: ।
வரே᳚ண்யம்॒ விஷ்ணவாத்மனே ஶிரஸே ஸ்வாஹா ।
ப⁴ர்கோ॑³ தே॒³வஸ்ய॑ ருத்³ராத்மனே ஶிகா²யை வஷட் ।
தீ⁴மஹி ஸத்யாத்மனே கவசாய ஹும் ।
தி⁴யோ॒ யோ ந:॑ ஜ்ஞானாத்மனே நேத்ரத்ரயாய வௌஷட் ।
ப்ரசோத³யா᳚-஥்ஸர்வாத்மனே அஸ்த்ராயப²ட் ।
ஓம் பூ⁴ர்பு⁴வ॒ஸ்ஸுவ॒ரோமிதி தி³க்³ப⁴ன்த:⁴ ।

த்⁴யானம்
முக்தாவித்³ரும ஹேமனீல த⁴வல்த³ச்சாயை-ர்முகை²-ஸ்த்ரீக்ஷணை: ।
யுக்தாமின்து³னி ப³த்³த-⁴ரத்ன-மகுடா-ன்தத்வார்த² வர்ணாத்மிகாம் ।
கா³யத்ரீஂ-வഁரதா³ப⁴யாங்குஶ கஶாஶ்ஶுப்⁴ரங்கபாலங்க³தா³ம் ।
ஶங்க²ஞ்சக்ர மதா⁴ரவின்த³ யுக³ல்தஂ³ ஹஸ்தைர்வஹன்தீம் பஜ⁴ே ॥

சதுர்விம்ஶதி முத்³ரா ப்ரத³ர்​ஶனம்
ஸுமுகஂ² ஸம்புடிஞ்சைவ விததஂ-விഁஸ்த்ருத-ன்ததா² ।
த்³விமுக-²ன்த்ரிமுக²ஞ்சைவ சது: பஞ்ச முக-²ன்ததா² ।
ஷண்முகோ²தோ² முக-²ஞ்சைவ வ்யாபகாஞ்ஜலிக-ன்ததா² ।
ஶகடஂ-யഁமபாஶ-ஞ்ச க்³ரதி²தஂ ஸம்முகோ²ன்முக²ம் ।
ப்ரலம்ப-³ம்முஷ்டிக-ஞ்சைவ மத்ஸ்ய: கூர்மோ வராஹகம் ।
ஸிம்ஹாக்ரான்த-ம்மஹாக்ரான்த-ம்முத்³க³ர-ம்பல்லவ-ன்ததா² ।
சதுர்விம்ஶதி முத்³ரா வை கா³யத்ர்யாஂ ஸுப்ரதிஷ்டி²தா: ।
இதிமுத்³ரா ந ஜானாதி கா³யத்ரீ நிஷ்ப²லா ப⁴வேத் ॥
யோ தே³வ ஸ்ஸவிதாஸ்மாகம் தி⁴யோ த⁴ர்மாதி³கோ³சரா: ।
ப்ரேரயேத்தஸ்ய யத்³ப⁴ர்க³ஸ்த த்³வரேண்ய முபாஸ்மஹே ॥

கா³யத்ரீ மன்த்ரம்
ஓம் பூ⁴ர்பு⁴வ॒ஸ்ஸுவ:॑ ॥ தத்²ஸ॑வி॒துர்வரே᳚ண்யம்॒ ப⁴ர்கோ॑³ தே॒³வஸ்ய॑ தீ⁴மஹி ।
தி⁴யோ॒ யோ ந:॑ ப்ரசோத³யா᳚த் ॥
அஷ்டமுத்³ரா ப்ரத³ர்​ஶனம்
ஸுரபி⁴ர்ஜ்ஞான சக்ரே ச யோனி: கூர்மோத² பங்கஜம் ।
லிங்க-³ன்னிர்யாண முத்³ரா சேத்யஷ்ட முத்³ரா: ப்ரகீர்திதா: ॥
ஓ-ன்தத்ஸத்³ப்³ரஹ்மார்பணமஸ்து ।
ஆசம்ய (ஓ-ங்கேஶவாய ஸ்வாஹா, … ஶ்ரீ க்ருஷ்ண பரப்³ரஹ்மணே நமோ நம:)
த்³வி: பரிமுஜ்ய ।
ஸக்ருது³ப ஸ்ப்ருஶ்ய ।
யத்ஸவ்ய-ம்பாணிம் ।
பாத³ம் ।
ப்ரோக்ஷதி ஶிர: ।
சக்ஷுஷீ ।
நாஸிகே ।
ஶ்ரோத்ரே ।
ஹ்ருத³யமாலப்⁴ய ।

ப்ராத:கால ஸூர்யோபஸ்தா²னம்
ஓ-ம்மி॒த்ரஸ்ய॑ ச॒ர்​ஷணீ॒ த்⁴ருத॒ ஶ்ரவோ॑ தே॒³வஸ்ய॑ ஸான॒ ஸிம் । ஸ॒த்ய-ஞ்சி॒த்ரஶ்ர॑ வஸ்தமம் । மி॒த்ரோ ஜனான்॑ யாதயதி ப்ரஜா॒ன-ன்மி॒த்ரோ தா॑³தா⁴ர ப்ருதி॒²வீ மு॒தத்³யாம் । மி॒த்ர: க்ரு॒ஷ்டீ ரனி॑மிஷா॒பி⁴ ச॑ஷ்டே ஸ॒த்யாய॑ ஹ॒வ்யம் க்⁴ரு॒தவ॑த்³விதே⁴ம । ப்ரஸமி॑த்த்ர॒ மர்த்யோ॑ அஸ்து॒ ப்ரய॑ஸ்வா॒ ந்யஸ்த॑ ஆதி³த்ய॒ ஶிக்ஷ॑தி வ்ர॒தேன॑ । ந ஹ॑ன்யதே॒ ந ஜீ॑யதே॒ த்வோதோ॒னைன॒ மக்³ம்ஹோ॑ அஶ்னோ॒ த்யன்தி॑தோ॒ ந தூ॒³ராத் ॥ (தை. ஸம். 3.4.11)

மத்⁴யாஹ்ன ஸூர்யோபஸ்தா²னம்
ஓஂ ஆ ஸ॒த்யேன॒ ரஜ॑ஸா॒ வர்த॑மானோ நிவே॒ஶ॑ய ந்ன॒ம்ருதம்॒ மர்த்ய॑ஞ்ச । ஹி॒ரண்யயே॑ன ஸவி॒தா ரதே॒²னாதே॒³வோ யா॑தி॒ பு⁴வ॑னா நி॒பஶ்யன்॑ ॥
உத்³வ॒ய ந்தம॑ஸ॒ ஸ்பரி॒ பஶ்ய॑ன்தோ॒ ஜ்யோதி॒ ருத்த॑ரம் । தே॒³வன்தே॑³வ॒த்ரா ஸூர்ய॒ மக॑³ன்ம ஜ்யோதி॑ ருத்த॒மம் ॥
உது॒³த்யம் ஜா॒தவே॑த³ஸம் தே॒³வஂ-வഁ॑ஹன்தி கே॒தவ:॑ । த்³ரு॒ஶே விஶ்வா॑ ய॒ ஸூர்ய᳚ம் ॥ சி॒த்ரம் தே॒³வானா॒ முத॑³கா॒³ த³னீ॑கம்॒ சக்ஷு॑-ர்மி॒த்ரஸ்ய॒ வரு॑ண ஸ்யா॒க்³னே: । அப்ரா॒ த்³யாவா॑ ப்ருதி॒²வீ அன்த॒ரி॑க்ஷ॒க்³ம் ஸூர்ய॑ ஆ॒த்மா ஜக॑³த ஸ்த॒ஸ்து²ஷ॑ஶ்ச ॥
தச்சக்ஷு॑-ர்தே॒³வஹி॑த-ம்பு॒ரஸ்தா᳚ச்சு॒க்ர மு॒ச்சர॑த் । பஶ்யே॑ம ஶ॒ரத॑³ஶ்ஶ॒த-ஞ்ஜீவே॑ம ஶ॒ரத॑³ஶ்ஶ॒த-ன்னந்தா॑³ம ஶ॒ரத॑³ஶ்ஶ॒த-ம்மோதா॑³ம ஶ॒ரத॑³ஶ்ஶ॒தம் ப⁴வா॑ம ஶ॒ரத॑³ஶ்ஶ॒தக்³ம் ஶ்ரு॒ணவா॑ம ஶ॒ரத॑³ஶ்ஶ॒த-ம்பப்³ர॑வாம ஶ॒ரத॑³ஶ்ஶ॒தமஜீ॑தாஸ்யாம ஶ॒ரத॑³ஶ்ஶ॒த-ஞ்ஜோக்ச॒ ஸூர்யம்॑ த்³ரு॒ஷே ॥ ய உத॑³கா³ன்மஹ॒தோர்ணவா᳚ த்³வி॒ப்⁴ராஜ॑மான ஸ்ஸரி॒ரஸ்ய॒ மத்⁴யா॒த்²ஸமா॑ வ்ருஷ॒போ⁴ லோ॑ஹிதா॒க்ஷஸூர்யோ॑ விப॒ஶ்சின்மன॑ஸா புனாது ॥

ஸாயங்கால ஸூர்யோபஸ்தா²னம்
ஓஂ இ॒மம்மே॑ வருண ஶ்ருதீ॒⁴ ஹவ॑ ம॒த்³யா ச॑ ம்ருட³ய । த்வா ம॑வ॒ஸ்யு ராச॑கே ॥ தத்வா॑ யாமி॒ ப்³ரஹ்ம॑ணா॒ வன்த॑³மான॒ ஸ்த தா³ஶா᳚ஸ்தே॒ யஜ॑மானோ ஹ॒விர்பி॑⁴: । அஹே॑ட³மானோ வருணே॒ஹ போ॒³த்⁴யுரு॑ஶ॒க்³ம்॒ ஸமா॑ன॒ ஆயு:॒ ப்ரமோ॑ஷீ: ॥
யச்சி॒த்³தி⁴தே॒ விஶோ॑யதா॒² ப்ரதே॑³வ வருணவ்ர॒தம் । மி॒னீ॒மஸி॒த்³ய வி॑த்³யவி । யத்கிஞ்சே॒தஂ³-வഁ॑ருண॒தை³வ்யே॒ ஜனே॑பி⁴த்³ரோ॒ஹ-ம்ம॑னு॒ஷ்யா᳚ஶ்சரா॑மஸி । அசி॑த்தீ॒ யத்தவ॒ த⁴ர்மா॑யுயோபி॒-மமான॒-ஸ்தஸ்மா॒ தே³ன॑ஸோ தே³வரீரிஷ: । கி॒த॒வாஸோ॒ யத்³ரி॑ரி॒புர்னதீ॒³வி யத்³வா॑கா⁴ ஸ॒த்யமு॒தயன்ன வி॒த்³ம । ஸர்வா॒தாவிஷ்ய॑ ஶிதி॒⁴ரேவ॑தே॒³வாதா॑²தேஸ்யாம வருண ப்ரி॒யாஸ:॑ ॥ (தை. ஸம். 1.1.1)

தி³க்³தே³வதா நமஸ்கார:
(ஏதைர்னமஸ்கார-ங்குர்யாத்)
ஓ-ன்னம:॒ ப்ராச்யை॑ தி॒³ஶே யாஶ்ச॑ தே॒³வதா॑ ஏ॒தஸ்யாம்॒ ப்ரதி॑வஸன்த்யே॒ தாப்⁴ய॑ஶ்ச॒ நம:॑ ।
ஓ-ன்னமோ த³க்ஷி॑ணாயை தி॒³ஶே யாஶ்ச॑ தே॒³வதா॑ ஏ॒தஸ்யாம்॒ ப்ரதி॑வஸன்த்யே॒ தாப்⁴ய॑ஶ்ச॒ நம:॑ ।
ஓ-ன்னம:॒ ப்ரதீ᳚ச்யை தி॒³ஶே யாஶ்ச॑ தே॒³வதா॑ ஏ॒தஸ்யாம்॒ ப்ரதி॑வஸன்த்யே॒ தாப்⁴ய॑ஶ்ச॒ நம:॑ ।
ஓ-ன்னம॒ உதீ᳚³ச்யை தி॒³ஶே யாஶ்ச॑ தே॒³வதா॑ ஏ॒தஸ்யாம்॒ ப்ரதி॑வஸன்த்யே॒ தாப்⁴ய॑ஶ்ச॒ நம:॑ ।
ஓ-ன்னம॑ ஊ॒ர்த்⁴வாயை॑ தி॒³ஶே யாஶ்ச॑ தே॒³வதா॑ ஏ॒தஸ்யாம்॒ ப்ரதி॑வஸன்த்யே॒ தாப்⁴ய॑ஶ்ச॒ நம:॑ ।
ஓ-ன்னமோத॑⁴ராயை தி॒³ஶே யாஶ்ச॑ தே॒³வதா॑ ஏ॒தஸ்யாம்॒ ப்ரதி॑வஸன்த்யே॒ தாப்⁴ய॑ஶ்ச॒ நம:॑ ।
ஓ-ன்னமோ॑வான்த॒ராயை॑ தி॒³ஶே யாஶ்ச॑ தே॒³வதா॑ ஏ॒தஸ்யாம்॒ ப்ரதி॑வஸன்த்யே॒ தாப்⁴ய॑ஶ்ச॒ நம:॑ ।

முனி நமஸ்கார:
நமோ க³ங்கா³ யமுனயோ-ர்மத்⁴யே யே॑ வஸ॒ன்தி॒ தே மே ப்ரஸன்னாத்மான ஶ்சிரஞ்ஜீவிதஂ-வഁ॑ர்த⁴ய॒ன்தி॒ நமோ க³ங்கா³ யமுனயோ-ர்முனி॑ப்⁴யஶ்ச॒ நமோ நமோ க³ங்கா³ யமுனயோ-ர்முனி॑ப்⁴யஶ்ச॒ ந॑ம: ॥

ஸன்த்⁴யாதே³வதா நமஸ்கார:
ஸன்த்⁴யா॑யை॒ நம:॑ । ஸாவி॑த்ர்யை॒ நம:॑ । கா³ய॑த்ர்யை॒ நம:॑ । ஸர॑ஸ்வத்யை॒ நம:॑ । ஸர்வா॑ப்⁴யோ தே॒³வதா॑ப்⁴யோ॒ நம:॑ । தே॒³வேப்⁴யோ॒ நம:॑ । ருஷி॑ப்⁴யோ॒ நம:॑ । முனி॑ப்⁴யோ॒ நம:॑ । கு³ரு॑ப்⁴யோ॒ நம:॑ । பித்ரு॑ப்⁴யோ॒ நம:॑ । காமோகார்​ஷீ᳚ ர்னமோ॒ நம: । மன்யு ரகார்​ஷீ᳚ ர்னமோ॒ நம: । ப்ருதி²வ்யாபஸ்தே॒ஜோ வாயு॑ராகா॒ஶாத் நம: ॥ (தை. அர. 2.18.52)

ஓ-ன்னமோ ப⁴க³வதே வாஸு॑தே³வா॒ய । யா॒க்³ம் ஸதா॑³ ஸர்வபூ⁴தா॒னி॒ ச॒ராணி॑ ஸ்தா²வ॒ராணி॑ ச । ஸா॒யம்॒ ப்ரா॒த ர்ன॑மஸ்ய॒ன்தி॒ ஸா॒ மா॒ ஸன்த்⁴யா॑பி⁴ரக்ஷது ॥
ஶிவாய விஷ்ணுரூபாய ஶிவரூபாய விஷ்ணவே ।
ஶிவஸ்ய ஹ்ருத³யஂ-விഁஷ்ணுர்விஷ்ணோஶ்ச ஹ்ருத³யஂ ஶிவ: ॥
யதா² ஶிவமயோ விஷ்ணுரேவஂ-விഁஷ்ணுமய-ஶ்ஶிவ: ।
யதா²ன்தர-ன்ன பஶ்யாமி ததா² மே ஸ்வஸ்திராயுஷி ॥
நமோ ப்³ரஹ்மண்ய தே³வாய கோ³ ப்³ராஹ்மண ஹிதாய ச ।
ஜக³த்³தி⁴தாய க்ருஷ்ணாய கோ³வின்தா³ய நமோ நம: ॥

கா³யத்ரீ உத்³வாஸன (ப்ரஸ்தா²னம்)
உ॒த்தமே॑ ஶிக॑²ரே ஜா॒தே॒ பூ॒⁴ம்யா-ம்ப॑ர்வத॒மூர்த॑²னி । ப்³ரா॒ஹ்மணே᳚ப்⁴யோப்⁴ய॑னுஜ்ஞா॒தா॒ க॒³ச்சதே॑³வி ய॒தா²ஸு॑க²ம் । ஸ்துதோ மயா வரதா³ வே॑த³மா॒தா॒ ப்ரசோத³யன்தீ பவனே᳚ த்³விஜா॒தா । ஆயு: ப்ருதி²வ்யாம் த்³ரவிணம் ப்³ர॑ஹ்மவ॒ர்ச॒ஸம்॒ மஹ்யம் த³த்வா ப்ரஜாதும் ப்³ர॑ஹ்மலோ॒கம் ॥ (மஹானாராயண உபனிஷத்)

ப⁴க³வன்னமஸ்கார:
நமோஸ்த்வனந்தாய ஸஹஸ்ரமூர்தயே ஸஹஸ்ர பாதா³க்ஷி ஶிரோரு பா³ஹவே ।
ஸஹஸ்ர நாம்னே புருஷாய ஶாஶ்வதே ஸஹஸ்ரகோடீ யுக³ தா⁴ரிணே நம: ॥

பூ⁴ம்யாகாஶாபி⁴ வன்த³னம்
இ॒த³ம் த்³யா॑வா ப்ருதி॒²வீ ஸ॒த்யம॑ஸ்து॒ । பித॒-ர்மாதர்யதி॒³ ஹோப॑ ப்³ரு॒வேவாம்᳚ ।
பூ॒⁴தம் தே॒³வானா॑ மவமே அவோ॑பி⁴: । வித்³யா மே॒ஷஂ-வ்ருഁ॒ஜினம்॑ ஜீ॒ரதா॑³னும் ॥
ஆகாஶாத்பதித-ன்தோயஂ-யഁதா² க³ச்ச²தி ஸாக³ரம் ।
ஸர்வதே³வ நமஸ்கார: கேஶவ-ம்ப்ரதிக³ச்ச²தி ॥
ஶ்ரீ கேஶவ-ம்ப்ரதிக³ச்ச²த்யோன்னம இதி ।
ஸர்வவேதே³ஷு யத்புண்யம் । ஸர்வதீர்தே²ஷு யத்ப²லம் ।
தத்ப²ல-ம்புருஷ ஆப்னோதி ஸ்துத்வாதே³வ-ஞ்ஜனார்த⁴னம் ॥
ஸ்துத்வாதே³வ-ஞ்ஜனார்த⁴ன ஓ-ன்னம இதி ॥
வாஸனா-த்³வாஸுதே³வஸ்ய வாஸித-ன்தே ஜயத்ரயம் ।
ஸர்வபூ⁴த நிவாஸோஸி ஶ்ரீவாஸுதே³வ நமோஸ்துதே ॥
ஶ்ரீ வாஸுதே³வ நமோஸ்துதே ஓ-ன்னம இதி ।

அபி⁴வாத:³ (ப்ரவர)
சதுஸ்ஸாக³ர பர்யன்தம் கோ³ ப்³ராஹ்மணேப்⁴ய-ஶ்ஶுப⁴ம் ப⁴வது । … ப்ரவரான்வித … கோ³த்ர: … ஸூத்ர: … ஶாகா²த்⁴யாயீ … அஹம் போ⁴ அபி⁴வாத³யே ॥

ஈஶ்வரார்பணம்
காயேன வாசா மனஸேன்த்³ரியைர்வா । பு³த்³த்⁴யாத்மனா வா ப்ரக்ருதே ஸ்ஸ்வபா⁴வாத் ।
கரோமி யத்³யத்ஸகல-ம்பரஸ்மை ஶ்ரீமன்னாராயணாயேதி ஸமர்பயாமி ॥
ஹரி: ஓ-ன்தத்ஸத் । தத்ஸர்வஂ ஶ்ரீ பரமேஶ்வரார்பணமஸ்து ।

Author
Language Tamil
No. of Pages19
PDF Size0.5 MB
CategoryReligious
Source/Creditspdffile.co.in

சந்தியாவந்தனம் – Sandhyavandanam PDF Free Download

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!