ಪಂಚಾಯುಧ ಸ್ತೋತ್ರಂ | Panchayudha Stotram PDF In Kannada

‘ಪಂಚಾಯುಧ ಸ್ತೋತ್ರಂ’ PDF Quick download link is given at the bottom of this article. You can see the PDF demo, size of the PDF, page numbers, and direct download Free PDF of ‘Panchayudha Stotram’ using the download button.

ಪಂಚಾಯುಧ ಸ್ತೋತ್ರಂ – Panchayudha Stotram PDF Free Download

ಪಂಚಾಯುಧ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಪಂಚಾಯುಧ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಅಥವಾ ವಿಷ್ಣು ಪಂಚಾಯುಧ ಸ್ತೋತ್ರವು ಪಂಚಾಯುಧ ಅಥವಾ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಐದು ಆಯುಧಗಳಾದ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರ, ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಶಂಖ (ಶಂಖ), ಕೌಮೋದಕಿ ಅಥವಾ ಗದೆ, ನಂದಕಂ ಅಥವಾ ಖಡ್ಗ, ಮತ್ತು ಸಾರಂಗಂ ಅಥವಾ ಬಿಲ್ಲು.

ಐದು ಆಯುಧಗಳಲ್ಲಿ, ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರ ಮತ್ತು ಗದಾವನ್ನು ವಿಶ್ವಕರ್ಮನು ರಚಿಸಿದನು, ಸಾರಂಗವನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮನು ರಚಿಸಿದನು ಮತ್ತು ಶಂಖವನ್ನು ಭಗವಾನ್ ಕೃಷ್ಣನು ಅಸುರ ಪಂಚಜನನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಪಡೆದನು.

ಸ್ಫುರತ್ಸಹಸ್ರಾರಶಿಖಾತಿತೀವ್ರಂ
ಸುದರ್ಶನಂ ಭಾಸ್ಕರಕೋಟಿತುಲ್ಯಮ್ |
ಸುರದ್ವಿಷಾಂ ಪ್ರಾಣವಿನಾಶಿ ವಿಷ್ಣೋಃ
ಚಕ್ರಂ ಸದಾಹಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ || ೧ ||

ವಿಷ್ಣೋರ್ಮುಖೋತ್ಥಾನಿಲಪೂರಿತಸ್ಯ
ಯಸ್ಯ ಧ್ವನಿರ್ದಾನವದರ್ಪಹಂತಾ |
ತಂ ಪಾಂಚಜನ್ಯಂ ಶಶಿಕೋಟಿಶುಭ್ರಂ
ಶಂಖಂ ಸದಾಹಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ || ೨ ||

ಹಿರಣ್ಮಯೀಂ ಮೇರುಸಮಾನಸಾರಾಂ
ಕೌಮೋದಕೀಂ ದೈತ್ಯಕುಲೈಕಹಂತ್ರೀಮ್ |
ವೈಕುಂಠವಾಮಾಗ್ರಕರಾಗ್ರಮೃಷ್ಟಾಂ
ಗದಾಂ ಸದಾಹಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ || ೩ ||

ಯಜ್ಜ್ಯಾನಿನಾದಶ್ರವಣಾತ್ಸುರಾಣಾಂ
ಚೇತಾಂಸಿ ನಿರ್ಮುಕ್ತಭಯಾನಿ ಸದ್ಯಃ |
ಭವಂತಿ ದೈತ್ಯಾಶನಿಬಾಣವರ್ಷೈಃ
ಶಾರ್ಙ್ಗಂ ಸದಾಹಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ || ೪ ||

ರಕ್ಷೋಽಸುರಾಣಾಂ ಕಠಿನೋಗ್ರಕಂಠ-
-ಚ್ಛೇದಕ್ಷರತ್‍ಕ್ಷೋಣಿತ ದಿಗ್ಧಸಾರಮ್ |
ತಂ ನಂದಕಂ ನಾಮ ಹರೇಃ ಪ್ರದೀಪ್ತಂ
ಖಡ್ಗಂ ಸದಾಹಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ || ೫ ||

ಇಮಂ ಹರೇಃ ಪಂಚಮಹಾಯುಧಾನಾಂ
ಸ್ತವಂ ಪಠೇದ್ಯೋಽನುದಿನಂ ಪ್ರಭಾತೇ |
ಸಮಸ್ತ ದುಃಖಾನಿ ಭಯಾನಿ ಸದ್ಯಃ
ಪಾಪಾನಿ ನಶ್ಯಂತಿ ಸುಖಾನಿ ಸಂತಿ || ೬ ||

ವನೇ ರಣೇ ಶತ್ರು ಜಲಾಗ್ನಿಮಧ್ಯೇ
ಯದೃಚ್ಛಯಾಪತ್ಸು ಮಹಾಭಯೇಷು |
ಪಠೇತ್ವಿದಂ ಸ್ತೋತ್ರಮನಾಕುಲಾತ್ಮಾ
ಸುಖೀಭವೇತ್ತತ್ಕೃತ ಸರ್ವರಕ್ಷಃ || ೭ ||

ಅಧಿಕ ಶ್ಲೋಕಾಃ

ಯಚ್ಚಕ್ರಶಂಖಂ ಗದಖಡ್ಗಶಾರ್ಙ್ಗಿಣಂ
ಪೀತಾಂಬರಂ ಕೌಸ್ತುಭವತ್ಸಲಾಂಛಿತಮ್ |
ಶ್ರಿಯಾಸಮೇತೋಜ್ಜ್ವಲಶೋಭಿತಾಂಗಂ
ವಿಷ್ಣುಂ ಸದಾಽಹಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ||

ಜಲೇ ರಕ್ಷತು ವಾರಾಹಃ ಸ್ಥಲೇ ರಕ್ಷತು ವಾಮನಃ |
ಅಟವ್ಯಾಂ ನಾರಸಿಂಹಶ್ಚ ಸರ್ವತಃ ಪಾತು ಕೇಶವಃ ||

ಇತಿ ಪಂಚಾಯುಧ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ||

Language Kannada
No. of Pages3
PDF Size0.06 MB
CategoryReligion
Source/Credits

Related PDFs

Panchayudha Stotram PDF In English

Panchayudha Stotram PDF In Sanskrit / Hindi

Panchayudha Stotram PDF In Tamil

Panchayudha Stotram PDF In Telugu

ಪಂಚಾಯುಧ ಸ್ತೋತ್ರಂ – Panchayudha Stotram PDF Free Download

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!