நவகிரக ஸ்தோத்திரம் | Navagraha Stotram PDF In Tamil

‘நவகிரக ஸ்தோத்திரம்’ PDF Quick download link is given at the bottom of this article. You can see the PDF demo, size of the PDF, page numbers, and direct download Free PDF of ‘Navagraha Stotram’ using the download button.

நவகிரக ஸ்தோத்திரம் – Navagraha Stotram PDF Free Download

நவகிரக ஸ்தோத்திரம்

நவக்3ரஹ த்4யாந ஶ்லோகம்

ஆதி3த்யாய ச ஸோமாய மங்க3ல்தா3ய பு3தா4ய ச |
கு3ரு ஶுக்ர ஶநிப்4யஶ்ச ராஹவே கேதவே நமஃ ‖

ரவிஃ

ஜபாகுஸும ஸஂகாஶம் காஶ்யபேயம் மஹாத்3யுதிம் |
தமோரிம் ஸர்வ பாபக்4நம் ப்ரணதோஸ்மி தி3வாகரம் ‖

சந்த்3ரஃ

த³தி⁴ஶங்க²துஷாராப⁴ம் க்ஷீரோதா³ர்ணவஸம்ப⁴வம் |
நமாமி ஶஶினம் ஸோமம் ஶம்போ⁴ர்முகுடபூ⁴ஷணம் || 2 ||

குஜஃ

த4ரணீ க3ர்ப4 ஸம்பூ4தம் வித்3யுத்காந்தி ஸமப்ரப4ம் |
குமாரம் ஶக்திஹஸ்தம் தம் மங்க3ல்த3ம் ப்ரணமாம்யஹம் ‖

பு3தஃ4

ப்ரியங்கு³கலிகாஶ்யாமம் ரூபேணாப்ரதிமம் பு³த⁴ம் |
ஸௌம்யம் ஸௌம்யகு³ணோபேதம் தம் பு³த⁴ம் ப்ரணமாம்யஹம் || 4 ||

கு3ருஃ

தே3வாநாம் ச ருஷீணாம் ச கு3ரும் காஂசநஸந்நிப4ம் |
பு3த்3தி4மந்தம் த்ரிலோகேஶம் தம் நமாமி ப்3ருஹஸ்பதிம் ‖

ஶுக்ரஃ

ஹிமகுந்த3 ம்ருணால்தா3ப4ம் தை3த்யாநம் பரமம் கு3ரும் |
ஸர்வஶாஸ்த்ர ப்ரவக்தாரம் பா4ர்க3வம் ப்ரணமாம்யஹம் ‖

ஶநிஃ

நீலாஂஜந ஸமாபா4ஸம் ரவிபுத்ரம் யமாக்3ரஜம் |
சா2யா மார்தாண்ட3 ஸம்பூ4தம் தம் நமாமி ஶநைஶ்சரம் ‖

ராஹுஃ

அர்த4காயம் மஹாவீரம் சந்த்3ராதி3த்ய விமர்த4நம் |
ஸிம்ஹிகா க3ர்ப4 ஸம்பூ4தம் தம் ராஹும் ப்ரணமாம்யஹம் ‖

கேதுஃ

ப2லாஶ புஷ்ப ஸஂகாஶம் தாரகாக்3ரஹமஸ்தகம் |
ரௌத்3ரம் ரௌத்3ராத்மகம் கோ4ரம் தம் கேதும் ப்ரணமாம்யஹம் ‖

ப2லஶ்ருதிஃ

இதி வ்யாஸ முகோ2த்3கீ3தம் யஃ படே2த்ஸு ஸமாஹிதஃ |
தி3வா வா யதி3 வா ராத்ரௌ விக்4நஶாந்தி-ர்ப4விஷ்யதி ‖

நரநாரீ-ந்ருபாணாம் ச ப4வே-த்3து3ஃஸ்வப்ந-நாஶநம் |
ஐஶ்வர்யமதுலம் தேஷாமாரோக்3யம் புஷ்டி வர்த4நம் ‖

க்3ரஹநக்ஷத்ரஜாஃ பீடா3ஸ்தஸ்கராக்3நி ஸமுத்3ப4வாஃ |
தாஸ்ஸர்வாஃ ப்ரஶமம் யாந்தி வ்யாஸோ ப்3ரூதே ந ஸம்ஶயஃ ‖

இதி வ்யாஸ விரசிதம் நவக்3ரஹ ஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் |

Language Tamil
No. of Pages4
PDF Size0.04 MB
CategoryReligion
Source/Credits

Related PDFs

Navagraha Stotram PDF

Navgrah Stotra PDF In Hindi

Navagraha Stotram PDF In Kannada

நவகிரக ஸ்தோத்திரம் – Navagraha Stotram PDF Free Download

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!