ಶ್ರೀ ನಟರಾಜ ಸ್ತೋತ್ರಂ | Nataraja Stotram PDF In Kannada

‘ಶ್ರೀ ನಟರಾಜ ಸ್ತೋತ್ರಂ’ PDF Quick download link is given at the bottom of this article. You can see the PDF demo, size of the PDF, page numbers, and direct download Free PDF of ‘Nataraja Stotram’ using the download button.

ಶ್ರೀ ನಟರಾಜ ಸ್ತೋತ್ರಂ – Nataraja Stotram PDF Free Download

ಶ್ರೀ ನಟರಾಜ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಸದಂಚಿತ ಮುದಂಚಿತ ನಿಕುಂಚಿತಪದಂ ಝಲಝಲಂ ಚಲಿತಮಂಜುಕಟಕಂ
ಪತಂಜಲಿ ದೃಗಂಜನಮನಂಜನಮಚಂಚಲಪದಂ ಜನನಭಂಜನಕರಮ್ |
ಕದಂಬರುಚಿಮಂಬರವಸಂ ಪರಮಮಂಬುದಕದಂಬಕ ವಿಡಂಬಕ ಗಳಂ
ಚಿದಂಬುಧಿಮಣಿಂ ಬುಧಹೃದಂಬುಜರವಿಂ ಪರಚಿದಂಬರನಟಂ ಹೃದಿ ಭಜ || ೧ ||

ಹರಂ ತ್ರಿಪುರಭಂಜನಮನಂತಕೃತಕಂಕಣಮಖಂಡದಯಮಂತರಹಿತಂ
ವಿರಿಂಚಿಸುರಸಂಹತಿಪುರಂಧರ ವಿಚಿಂತಿತಪದಂ ತರುಣಚಂದ್ರಮಕುಟಮ್ |
ಪರಂ ಪದ ವಿಖಂಡಿತಯಮಂ ಭಸಿತಮಂಡಿತತನುಂ ಮದನವಂಚನಪರಂ
ಚಿರಂತನಮಮುಂ ಪ್ರಣವಸಂಚಿತನಿಧಿಂ ಪರಚಿದಂಬರನಟಂ ಹೃದಿ ಭಜ || ೨ ||

ಅವಂತಮಖಿಲಂ ಜಗದಭಂಗ ಗುಣತುಂಗಮಮತಂ ಧೃತವಿಧುಂ ಸುರಸರಿ-
-ತ್ತರಂಗ ನಿಕುರುಂಬ ಧೃತಿ ಲಂಪಟ ಜಟಂ ಶಮನದಂಭಸುಹರಂ ಭವಹರಮ್ |
ಶಿವಂ ದಶದಿಗಂತರವಿಜೃಂಭಿತಕರಂ ಕರಲಸನ್ಮೃಗಶಿಶುಂ ಪಶುಪತಿಂ
ಹರಂ ಶಶಿಧನಂಜಯಪತಂಗನಯನಂ ಪರಚಿದಂಬರನಟಂ ಹೃದಿ ಭಜ || ೩ ||

ಅನಂತನವರತ್ನವಿಲಸತ್ಕಟಕಕಿಂಕಿಣಿ ಝಲಂ ಝಲಝಲಂ ಝಲರವಂ
ಮುಕುಂದವಿಧಿಹಸ್ತಗತಮದ್ದಲ ಲಯಧ್ವನಿ ಧಿಮಿದ್ಧಿಮಿತ ನರ್ತನಪದಮ್ |
ಶಕುಂತರಥ ಬರ್ಹಿರಥ ನಂದಿಮುಖ ದಂತಿಮುಖ ಭೃಂಗಿರಿಟಿಸಂಘನಿಕಟಂ ಭಯಹರಮ್
ಸನಂದಸನಕಪ್ರಮುಖವಂದಿತಪದಂ ಪರಚಿದಂಬರನಟಂ ಹೃದಿ ಭಜ || ೪ ||

ಅನಂತಮಹಸಂ ತ್ರಿದಶವಂದ್ಯಚರಣಂ ಮುನಿಹೃದಂತರ ವಸಂತಮಮಲಂ
ಕಬಂಧ ವಿಯದಿಂದ್ವವನಿ ಗಂಧವಹ ವಹ್ನಿ ಮಖಬಂಧು ರವಿ ಮಂಜುವಪುಷಮ್ |
ಅನಂತವಿಭವಂ ತ್ರಿಜಗದಂತರಮಣಿಂ ತ್ರಿನಯನಂ ತ್ರಿಪುರಖಂಡನಪರಂ
ಸನಂದಮುನಿವಂದಿತಪದಂ ಸಕರುಣಂ ಪರಚಿದಂಬರನಟಂ ಹೃದಿ ಭಜ || ೫ ||

ಅಚಿಂತ್ಯಮಳಿಬೃಂದರುಚಿಬಂಧುರಗಳಂ ಕುರಿತ ಕುಂದ ನಿಕುರುಂಬ ಧವಳಂ
ಮುಕುಂದ ಸುರಬೃಂದ ಬಲಹಂತೃ ಕೃತವಂದನ ಲಸಂತಮಹಿಕುಂಡಲಧರಮ್ |
ಅಕಂಪಮನುಕಂಪಿತರತಿಂ ಸುಜನಮಂಗಳನಿಧಿಂ ಗಜಹರಂ ಪಶುಪತಿಂ
ಧನಂಜಯನುತಂ ಪ್ರಣತರಂಜನಪರಂ ಪರಚಿದಂಬರನಟಂ ಹೃದಿ ಭಜ || ೬ ||

ಪರಂ ಸುರವರಂ ಪುರಹರಂ ಪಶುಪತಿಂ ಜನಿತ ದಂತಿಮುಖ ಷಣ್ಮುಖಮಮುಂ
ಮೃಡಂ ಕನಕಪಿಂಗಳಜಟಂ ಸನಕಪಂಕಜರವಿಂ ಸುಮನಸಂ ಹಿಮರುಚಿಮ್ |
ಅಸಂಘಮನಸಂ ಜಲಧಿ ಜನ್ಮಗರಳಂ ಕಬಳಯಂತಮತುಲಂ ಗುಣನಿಧಿಂ
ಸನಂದವರದಂ ಶಮಿತಮಿಂದುವದನಂ ಪರಚಿದಂಬರನಟಂ ಹೃದಿ ಭಜ || ೭ ||

ಅಜಂ ಕ್ಷಿತಿರಥಂ ಭುಜಗಪುಂಗವಗುಣಂ ಕನಕಶೃಂಗಿಧನುಷಂ ಕರಲಸ-
-ತ್ಕುರಂಗ ಪೃಥುಟಂಕಪರಶುಂ ರುಚಿರ ಕುಂಕುಮರುಚಿಂ ಡಮರುಕಂ ಚ ದಧತಮ್ |
ಮುಕುಂದ ವಿಶಿಖಂ ನಮದವಂಧ್ಯಫಲದಂ ನಿಗಮಬೃಂದತುರಗಂ ನಿರುಪಮಂ
ಸಚಂಡಿಕಮಮುಂ ಝಟಿತಿಸಂಹೃತಪುರಂ ಪರಚಿದಂಬರನಟಂ ಹೃದಿ ಭಜ || ೮ ||

ಅನಂಗಪರಿಪಂಥಿನಮಜಂ ಕ್ಷಿತಿಧುರಂಧರಮಲಂ ಕರುಣಯಂತಮಖಿಲಂ
ಜ್ವಲಂತಮನಲಂದಧತಮಂತಕರಿಪುಂ ಸತತಮಿಂದ್ರಸುರವಂದಿತಪದಮ್ |
ಉದಂಚದರವಿಂದಕುಲಬಂಧುಶತಬಿಂಬರುಚಿ ಸಂಹತಿ ಸುಗಂಧಿ ವಪುಷಂ
ಪತಂಜಲಿನುತಂ ಪ್ರಣವಪಂಜರಶುಕಂ ಪರಚಿದಂಬರನಟಂ ಹೃದಿ ಭಜ || ೯ ||

ಇತಿ ಸ್ತವಮಮುಂ ಭುಜಗಪುಂಗವ ಕೃತಂ ಪ್ರತಿದಿನಂ ಪಠತಿ ಯಃ ಕೃತಮುಖಃ
ಸದಃ ಪ್ರಭುಪದದ್ವಿತಯದರ್ಶನಪದಂ ಸುಲಲಿತಂ ಚರಣಶೃಂಗರಹಿತಮ್ |
ಸರಃ ಪ್ರಭವ ಸಂಭವ ಹರಿತ್ಪತಿ ಹರಿಪ್ರಮುಖ ದಿವ್ಯನುತ ಶಂಕರಪದಂ
ಸ ಗಚ್ಛತಿ ಪರಂ ನ ತು ಜನುರ್ಜಲನಿಧಿಂ ಪರಮದುಃಖಜನಕಂ ದುರಿತದಮ್ || ೧೦ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಪತಂಜಲಿಮುನಿ ಪ್ರಣೀತಂ ಚರಣಶೃಂಗರಹಿತ ನಟರಾಜ ಸ್ತೋತ್ರಂ ||

Language Kannada
No. of Pages3
PDF Size0.04 MB
CategoryReligion
Source/Credits

Related PDFs

Nataraja Stotram PDF

Nataraja Stotram PDF In Telugu

Nataraja Stotram PDF In Tamil

Nataraja Stotram PDF In Hindi

ಶ್ರೀ ನಟರಾಜ ಸ್ತೋತ್ರಂ – Nataraja Stotram PDF Free Download

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *