लीलावती ग्रंथ | Lilavati PDF In Hindi

लीलावती – Lilavati Book/Pustak PDF Free Download

पुस्तक का एक मशीनी अंश

।। केम खघुतमाहेन सह छ वोजने स २३२, ८८ मितसंवादा निशेष भननीयः सात् । उत्तरम् । ।। का का चुतमें १३६. २१३ धाभ्यां पृহ रञर भजने उभवन १२ शेघः ल्यात् ! उत्तरम् १६३८२ ।अतन विशेषः ।

लघुनमाव्यं -म्समापवर्सनसंस्थयो्जाति: राश्ीर्चात- सम.साद् । अतो लक्षुतमापवचं महसनापवर्सनयोज्षात: एकेन राशिना नकः पपरराशि्ंभ्यतं । राश्योर्धातः महत्तमापवर्तनेन भक्तः लघुतमापव्यः प्रापते, लुतमाप- बरवं न मक्तय मत्तमापवंनं प्राप्ने।

उदाहरणम् ।राशिदयस्य सहत्तमापवर्तनम् १८ लक्ुतमायवत्च म् १३८९, एको राशि २२६ पपर क: १ के प्रश्न-सुतमापक मन्तत्तमावसनयोधात: १३८४१८- २४८४ २४८३८-१२६-२४८ अपरोराभिः।

२ । एकोरमिः २०८ यपर २०२ मामापवर्सतम १६ लघुतमापकाय म द १ उत्तर २५३६ । ३। एको राशिः ७५ रबो राशिः १०२५ तयो लघुतमापवत्त्वांडः २०५० महत्तमापवर्तनम् किया !उत्तरम् २५ । तबाद गोविन्दसर्वश्री जातो मोविन्दन्त्रिमः ।

प्रमाकरः सुतस्तात् प्रभावर इरबापरः ॥ तचান्মनोरखो आत: सर्ता पूर्णमनोर्ः । श्रीमान् महे्रातचार्यस्ततोजनि कबौग्ररः ॥ तत्सनुः कवि-वन्द-चन्हित-पदः सवेदविद्या-सता कन्दः कसरिपु-प्रसादितपदः सब्बीन (विग्रासदः)। यच्छिचेः सह कोपि

नो विवदितं दचो दिवादो कখित् योमान् भास्कर-कोविदः समभवत् सत्कोौत्ति-पुच्चान्यितः ॥ लक्ष्मोधराख्योऽखिल-भूरि-मुख्यो वेदार्थ वित्तार्किक-चक्रवर्ती। कतु-निबा-काण्ड-विचार-मारो विशारदो भाखर-नन्दनोऽस्तु । सर्ध्यभास््ार्थ दक्षोऽयमिति मन्त्रा पुरादतः ।

जैत्रपालेन यो नौतः कृतश विबुधायगौः । सिंधनचव्ती देवज्रवयोंनि चदेवः ग्रौलाकराचार्यनिवडगासत्र-विस्तारहेतोः कुरुते मलं यः । भास्कर-चितग्रन्थाः सिद्धान्तशिरोमणि-प्रमुखाः । तईयगकता थान्ये व्याग्येया मन्मठे नियतम् । बोमोन्हदेवेन ठाय इसं हेमादिना ( किञ्चिदिडायरेष)

भन्यादि सं परिपालनोवं भविष्यभूपैर्वहुपुण्ण व् ।१२८ प्रब-मंवलसरे খবাস্বাवगी मासे पौणमाच्यां चन्द्रग्रह्सममये श्रीमोन्हदेवेन स्चजनमव्वियो ४सीदकपू क निज शुरु रचित- मठावारথ इत्तम्

-श्रार्म न अम्भवतीति सिडहास्तगाध्षाथयनात् प्रागैव मणचिलाभ्यनमार्वश्वम् चार्थकड-ेंत्र-चोधरादिमिःगणितदासने व्यौतिषभांच्त कमलवनप्राहोधंने भु्ि भाररैणवे भाराचार्यण खप्रणीतें सिधान्तभिरोस्नंयो. लौलावती-संत्रको पाव्यध्यायो, बौजगिठकामकवका- धावच्च सन्विषिष्टस्तयोगिव सर्यव्राभ्यियनाध्यायनरूपेणा ुनप्रचारः ।

अদি लोलांवतीसंडकपाण्यध्याये अये ! बाले नोलावति !, बाले ! बालकुरङ्यीलनदने ! यादो पदानि दृष्टा केवन मन्दन्े जन्मकुत्यां वालत्रेधव्योग স্বাतাवিवाहितावाचिर ्गमार्या लोनवतीनामिकाया स्याया नाम- प्रसिदाळे लोलवतीतिनाদ एहंट भारुूरैण प्रयोत

दति वेचन मन्यत [मल नाक दुखिताया: खपत्र लीचावतोनामिकाप विनादाबेति अत तु मिळ ! सुबर्णगरित गणक । बगिसवर इ्यादि वचुत-सम्बोधनपरदप्रयोगात् पूथ्वोंत्तमतर्ई समोचीर न मन्ये । डाकर भाऊदाओो नाथा महोदवेन नामिक সमरस्िधी प्राप्तात् ताम्रफतकाढ भार पुतयोव सामन् इति ज्ञायले यथा –

लेखक भास्कराचार्य-Bhaskaracharya
भाषा हिन्दी
कुल पृष्ठ 378
Pdf साइज़25.8 MB
Categoryविषय(Subject)

लीलावती – Lilavati Book/Pustak Pdf Free Download

1 thought on “लीलावती ग्रंथ | Lilavati PDF In Hindi”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *