लीलावती ग्रंथ | Lilavati PDF In Hindi

‘लीलावती ग्रंथ’ PDF Quick download link is given at the bottom of this article. You can see the PDF demo, size of the PDF, page numbers, and direct download Free PDF of ‘Lilavati Granth’ using the download button.

लीलावती – Lilavati PDF Free Download

लीलावती ग्रंथ

।। केम खघुतमाहेन सह छ वोजने स २३२, ८८ मितसंवादा निशेष भननीयः सात् । उत्तरम् । ।। का का चुतमें १३६. २१३ धाभ्यां पृহ रञर भजने उभवन १२ शेघः ल्यात् ! उत्तरम् १६३८२ ।अतन विशेषः ।

लघुनमाव्यं -म्समापवर्सनसंस्थयो्जाति: राश्ीर्चात- सम.साद् ।

अतो लक्षुतमापवचं महसनापवर्सनयोज्षात: एकेन राशिना नकः पपरराशि्ंभ्यतं । राश्योर्धातः महत्तमापवर्तनेन भक्तः लघुतमापव्यः प्रापते, लुतमाप- बरवं न मक्तय मत्तमापवंनं प्राप्ने।

उदाहरणम् ।राशिदयस्य सहत्तमापवर्तनम् १८ लक्ुतमायवत्च म् १३८९, एको राशि २२६ पपर क: १ के प्रश्न-सुतमापक मन्तत्तमावसनयोधात: १३८४१८- २४८४ २४८३८-१२६-२४८ अपरोराभिः।

२ । एकोरमिः २०८ यपर २०२ मामापवर्सतम १६ लघुतमापकाय म द १ उत्तर २५३६ । ३।

एको राशिः ७५ रबो राशिः १०२५ तयो लघुतमापवत्त्वांडः २०५० महत्तमापवर्तनम् किया !उत्तरम् २५ । तबाद गोविन्दसर्वश्री जातो मोविन्दन्त्रिमः ।

प्रमाकरः सुतस्तात् प्रभावर इरबापरः ॥ तचান्মनोरखो आत: सर्ता पूर्णमनोर्ः ।

श्रीमान् महे्रातचार्यस्ततोजनि कबौग्ररः ॥ तत्सनुः कवि-वन्द-चन्हित-पदः सवेदविद्या-सता कन्दः कसरिपु-प्रसादितपदः सब्बीन (विग्रासदः)। यच्छिचेः सह कोपि

नो विवदितं दचो दिवादो कখित् योमान् भास्कर-कोविदः समभवत् सत्कोौत्ति-पुच्चान्यितः ॥

लक्ष्मोधराख्योऽखिल-भूरि-मुख्यो वेदार्थ वित्तार्किक-चक्रवर्ती। कतु-निबा-काण्ड-विचार-मारो विशारदो भाखर-नन्दनोऽस्तु । सर्ध्यभास््ार्थ दक्षोऽयमिति मन्त्रा पुरादतः ।

जैत्रपालेन यो नौतः कृतश विबुधायगौः । सिंधनचव्ती देवज्रवयोंनि चदेवः ग्रौलाकराचार्यनिवडगासत्र-विस्तारहेतोः कुरुते मलं यः ।

भास्कर-चितग्रन्थाः सिद्धान्तशिरोमणि-प्रमुखाः । तईयगकता थान्ये व्याग्येया मन्मठे नियतम् । बोमोन्हदेवेन ठाय इसं हेमादिना ( किञ्चिदिडायरेष)

भन्यादि सं परिपालनोवं भविष्यभूपैर्वहुपुण्ण व् ।१२८ प्रब-मंवलसरे খবাস্বাवगी मासे पौणमाच्यां चन्द्रग्रह्सममये श्रीमोन्हदेवेन स्चजनमव्वियो ४सीदकपू क निज शुरु रचित- मठावारথ इत्तम्

-श्रार्म न अम्भवतीति सिडहास्तगाध्षाथयनात् प्रागैव मणचिलाभ्यनमार्वश्वम् चार्थकड-ेंत्र-चोधरादिमिःगणितदासने व्यौतिषभांच्त कमलवनप्राहोधंने भु्ि भाररैणवे भाराचार्यण खप्रणीतें सिधान्तभिरोस्नंयो.

लौलावती-संत्रको पाव्यध्यायो, बौजगिठकामकवका- धावच्च सन्विषिष्टस्तयोगिव सर्यव्राभ्यियनाध्यायनरूपेणा ुनप्रचारः ।

अদি लोलांवतीसंडकपाण्यध्याये अये ! बाले नोलावति !,

बाले ! बालकुरङ्यीलनदने ! यादो पदानि दृष्टा केवन मन्दन्े जन्मकुत्यां वालत्रेधव्योग স্বাतাवিवाहितावाचिर ्गमार्या लोनवतीनामिकाया स्याया नाम- प्रसिदाळे लोलवतीतिनाদ एहंट भारुूरैण प्रयोत

दति वेचन मन्यत [मल नाक दुखिताया: खपत्र लीचावतोनामिकाप विनादाबेति अत तु मिळ ! सुबर्णगरित गणक ।

बगिसवर इ्यादि वचुत-सम्बोधनपरदप्रयोगात् पूथ्वोंत्तमतर्ई समोचीर न मन्ये ।

डाकर भाऊदाओो नाथा महोदवेन नामिक সमरस्िधी प्राप्तात् ताम्रफतकाढ भार पुतयोव सामन् इति ज्ञायले यथा –

लेखक भास्कराचार्य-Bhaskaracharya
भाषा हिन्दी
कुल पृष्ठ 378
Pdf साइज़25.8 MB
Categoryविषय(Subject)

लीलावती – Lilavati Pdf Free Download

2 thoughts on “लीलावती ग्रंथ | Lilavati PDF In Hindi”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!