శ్రీ లక్ష్మీనారాయణాష్టకం | Lakshmi Narayana Ashtakam PDF In Telugu

‘శ్రీ లక్ష్మీనారాయణాష్టకం’ PDF Quick download link is given at the bottom of this article. You can see the PDF demo, size of the PDF, page numbers, and direct download Free PDF of ‘Lakshmi Narayana Ashtakam’ using the download button.

శ్రీ లక్ష్మీనారాయణాష్టకం – Lakshmi Narayana Ashtakam PDF Free Download

శ్రీ లక్ష్మీనారాయణాష్టకం

లక్ష్మీ నారాయణ అష్టకం అనేది ఎనిమిది శ్లోకాలతో కూడిన భక్తి ప్రార్ధన, భగవంతుడు నారాయణుని తన భార్య లక్ష్మీ దేవితో పాటు ఆరాధించడం. విష్ణువు లేదా నారాయణుని అనుగ్రహం కోసం దీనిని జపించండి.

ఆర్తానాం దుఃఖశమనే దీక్షితం ప్రభుమవ్యయమ్ |
అశేషజగదాధారం లక్ష్మీనారాయణం భజే || ౧ ||

అపారకరుణాంభోధిం ఆపద్బాంధవమచ్యుతమ్ |
అశేషదుఃఖశాంత్యర్థం లక్ష్మీనారాయణం భజే || ౨ ||

భక్తానాం వత్సలం భక్తిగమ్యం సర్వగుణాకరమ్ |
అశేషదుఃఖశాంత్యర్థం లక్ష్మీనారాయణం భజే || ౩ ||

సుహృదం సర్వభూతానాం సర్వలక్షణసంయుతమ్ |
అశేషదుఃఖశాంత్యర్థం లక్ష్మీనారాయణం భజే || ౪ ||

చిదచిత్సర్వజంతూనాం ఆధారం వరదం పరమ్ |
అశేషదుఃఖశాంత్యర్థం లక్ష్మీనారాయణం భజే || ౫ ||

శంఖచక్రధరం దేవం లోకనాథం దయానిధిమ్ |
అశేషదుఃఖశాంత్యర్థం లక్ష్మీనారాయణం భజే || ౬ ||

పీతాంబరధరం విష్ణుం విలసత్సూత్రశోభితమ్ |
అశేషదుఃఖశాంత్యర్థం లక్ష్మీనారాయణం భజే || ౭ ||

హస్తేన దక్షిణేన యజం అభయప్రదమక్షరమ్ |
అశేషదుఃఖశాంత్యర్థం లక్ష్మీనారాయణం భజే || ౮ ||

యః పఠేత్ ప్రాతరుత్థాయ లక్ష్మీనారాయణాష్టకమ్ |
విముక్తస్సర్వపాపేభ్యః విష్ణులోకం స గచ్ఛతి || ౯ ||

ఇతి శ్రీ లక్ష్మీనారాయణాష్టకం |

Language Telugu
No. of Pages2
PDF Size0.05 MB
CategoryReligion
Source/Credits

Related PDFs

Lakshmi Narayana Ashtakam PDF In Tamil

Lakshmi Narayana Ashtakam PDF In Kannada

Lakshmi Narayana Ashtakam PDF In Hindi

Lakshmi Narayana Ashtakam PDF In English

శ్రీ లక్ష్మీనారాయణాష్టకం – Lakshmi Narayana Ashtakam PDF Free Download

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!