ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಾಷ್ಟಕಂ | Lakshmi Narayana Ashtakam PDF In Kannada

‘ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಾಷ್ಟಕಂ’ PDF Quick download link is given at the bottom of this article. You can see the PDF demo, size of the PDF, page numbers, and direct download Free PDF of ‘Lakshmi Narayana Ashtakam’ using the download button.

ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಾಷ್ಟಕಂ – Lakshmi Narayana Ashtakam PDF Free Download

ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಾಷ್ಟಕಂ

ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ ಅಷ್ಟಕಂ ಭಗವಾನ್ ನಾರಾಯಣನನ್ನು ಅವನ ಪತ್ನಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಆರಾಧಿಸಲು ಎಂಟು ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಾಗಿದೆ. ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣು ಅಥವಾ ನಾರಾಯಣನ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನು ಪಠಿಸಿ.

ಆರ್ತಾನಾಂ ದುಃಖಶಮನೇ ದೀಕ್ಷಿತಂ ಪ್ರಭುಮವ್ಯಯಮ್ |
ಅಶೇಷಜಗದಾಧಾರಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಂ ಭಜೇ || ೧ ||

ಅಪಾರಕರುಣಾಂಭೋಧಿಂ ಆಪದ್ಬಾಂಧವಮಚ್ಯುತಮ್ |
ಅಶೇಷದುಃಖಶಾಂತ್ಯರ್ಥಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಂ ಭಜೇ || ೨ ||

ಭಕ್ತಾನಾಂ ವತ್ಸಲಂ ಭಕ್ತಿಗಮ್ಯಂ ಸರ್ವಗುಣಾಕರಮ್ |
ಅಶೇಷದುಃಖಶಾಂತ್ಯರ್ಥಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಂ ಭಜೇ || ೩ ||

ಸುಹೃದಂ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ಸರ್ವಲಕ್ಷಣಸಂಯುತಮ್ |
ಅಶೇಷದುಃಖಶಾಂತ್ಯರ್ಥಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಂ ಭಜೇ || ೪ ||

ಚಿದಚಿತ್ಸರ್ವಜಂತೂನಾಂ ಆಧಾರಂ ವರದಂ ಪರಮ್ |
ಅಶೇಷದುಃಖಶಾಂತ್ಯರ್ಥಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಂ ಭಜೇ || ೫ ||

ಶಂಖಚಕ್ರಧರಂ ದೇವಂ ಲೋಕನಾಥಂ ದಯಾನಿಧಿಮ್ |
ಅಶೇಷದುಃಖಶಾಂತ್ಯರ್ಥಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಂ ಭಜೇ || ೬ ||

ಪೀತಾಂಬರಧರಂ ವಿಷ್ಣುಂ ವಿಲಸತ್ಸೂತ್ರಶೋಭಿತಮ್ |
ಅಶೇಷದುಃಖಶಾಂತ್ಯರ್ಥಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಂ ಭಜೇ || ೭ ||

ಹಸ್ತೇನ ದಕ್ಷಿಣೇನ ಯಜಂ ಅಭಯಪ್ರದಮಕ್ಷರಮ್ |
ಅಶೇಷದುಃಖಶಾಂತ್ಯರ್ಥಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಂ ಭಜೇ || ೮ ||

ಯಃ ಪಠೇತ್ ಪ್ರಾತರುತ್ಥಾಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಾಷ್ಟಕಮ್ |
ವಿಮುಕ್ತಸ್ಸರ್ವಪಾಪೇಭ್ಯಃ ವಿಷ್ಣುಲೋಕಂ ಸ ಗಚ್ಛತಿ || ೯ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಾಷ್ಟಕಮ್ ||

Language Kannada
No. of Pages2
PDF Size0.06 MB
CategoryReligion
Source/Credits

Related PDFs

Lakshmi Narayana Ashtakam PDF In Telugu

Lakshmi Narayana Ashtakam PDF In Tamil

Lakshmi Narayana Ashtakam PDF In Hindi

Lakshmi Narayana Ashtakam PDF In English

ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಾಷ್ಟಕಂ – Lakshmi Narayana Ashtakam PDF Free Download

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!