శ్రీ జగన్నాథ పంచకం | Jagannatha Panchakam PDF In Telugu

‘శ్రీ జగన్నాథ పంచకం’ PDF Quick download link is given at the bottom of this article. You can see the PDF demo, size of the PDF, page numbers, and direct download Free PDF of ‘Jagannatha Panchakam’ using the download button.

శ్రీ జగన్నాథ పంచకం – Jagannatha Panchakam PDF Free Download

శ్రీ జగన్నాథ పంచకం

జగన్నాథ పంచకం అనేది జగన్నాథుడిని ఆరాధించే ఐదు చరణాల శ్లోకం. పూరీ జగన్నాథుని అనుగ్రహం కోసం భక్తితో జపం చేయండి.

రక్తాంభోరుహదర్పభంజనమహాసౌందర్యనేత్రద్వయం
ముక్తాహారవిలంబిహేమముకుటం రత్నోజ్జ్వలత్కుండలమ్ |
వర్షామేఘసమాననీలవపుషం గ్రైవేయహారాన్వితం
పార్శ్వే చక్రధరం ప్రసన్నవదనం నీలాద్రినాథం భజే || ౧ ||

ఫుల్లేందీవరలోచనం నవఘనశ్యామాభిరామాకృతిం
విశ్వేశం కమలావిలాసవిలసత్పాదారవిందద్వయమ్ |
దైత్యారిం సకలేందుమండితముఖం చక్రాబ్జహస్తద్వయం
వందే శ్రీపురుషోత్తమం ప్రతిదినం లక్ష్మీనివాసాలయమ్ || ౨ ||

ఉద్యన్నీరదనీలసుందరతనుం పూర్ణేందుబింబాననం
రాజీవోత్పలపత్రనేత్రయుగలం కారుణ్యవారాంనిధిమ్ |
భక్తానాం సకలార్తినాశనకరం చింతాబ్ధిచింతామణిం
వందే శ్రీపురుషోత్తమం ప్రతిదినం నీలాద్రిచూడామణిమ్ || ౩ ||

నీలాద్రౌ శంఖమధ్యే శతదలకమలే రత్నసింహాసనస్థం
సర్వాలంకారయుక్తం నవఘనరుచిరం సంయుతం చాగ్రజేన |
భద్రాయా వామభాగే రథచరణయుతం బ్రహ్మరుద్రేంద్రవంద్యం
వేదానాం సారమీశం సుజనపరివృతం బ్రహ్మతాతం స్మరామి || ౪ ||

దోర్భ్యాం శోభితలాంగలం సముసలం కాదంబరీచంచలం
రత్నాఢ్యం వరకుండలం భుజబలేనాక్రాంతభూమండలమ్ |
వజ్రాభామలచారుగండయుగలం నాగేంద్రచూడోజ్జ్వలం
సంగ్రామే చపలం శశాంకధవలం శ్రీకామపాలం భజే || ౫ ||

ఇతి శ్రీ జగన్నాథ పంచకం సమాప్తమ్ |

Language Telugu
No. of Pages2
PDF Size0.05 MB
CategoryReligion
Source/Credits

Related PDFs

Jagannatha Panchakam PDF In English

Jagannath Panchakam PDF In Hindi

Jagannatha Panchakam PDF In Kannada

Jagannatha Panchakam PDF In Tamil

శ్రీ జగన్నాథ పంచకం – Jagannatha Panchakam PDF Free Download

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!