శ్రీ జగన్నాథాష్టకం | Jagannatha Ashtakam PDF In Telugu

‘శ్రీ జగన్నాథాష్టకం’ PDF Quick download link is given at the bottom of this article. You can see the PDF demo, size of the PDF, page numbers, and direct download Free PDF of ‘Jagannatha Ashtakam’ using the download button.

శ్రీ జగన్నాథాష్టకం – Jagannatha Ashtakam PDF Free Download

శ్రీ జగన్నాథాష్టకం

జగన్నాథ్ అష్టకం లేదా జగన్నాథష్టకం అనేది పూరీ జగన్నాథునికి ఎనిమిది శ్లోకాల ప్రార్థన. దీనిని శ్రీ ఆదిశంకరాచార్యులు స్వరపరిచారు.

కదాచిత్కాళిందీ తటవిపినసంగీతకవరో
ముదా గోపీనారీవదనకమలాస్వాదమధుపః
రమాశంభుబ్రహ్మాఽమరపతిగణేశాఽర్చితపదో
జగన్నాథస్వామీ నయనపథగామీ భవతు మే || ౧ ||

భుజే సవ్యే వేణుం శిరసి శిఖిపింఛం కటితటే
దుకూలం నేత్రాంతే సహచరకటాక్షం విదధతే
సదా శ్రీమద్బృందావనవసతిలీలాపరిచయో
జగన్నాథస్వామీ నయనపథగామీ భవతు మే || ౨ ||

మహాంభోధేస్తీరే కనకరుచిరే నీలశిఖరే
వసన్ప్రాసాదాంతః సహజబలభద్రేణ బలినా
సుభద్రామధ్యస్థః సకలసురసేవావసరదో
జగన్నాథస్వామీ నయనపథగామీ భవతు మే || ౩ ||

కృపాపారావారః సజలజలదశ్రేణిరుచిరో
రమావాణీసోమస్ఫురదమలపద్మోద్భవముఖైః
సురేంద్రైరారాధ్యః శ్రుతిగణశిఖాగీతచరితో
జగన్నాథస్వామీ నయనపథగామీ భవతు మే || ౪ ||

రథారూఢో గచ్ఛన్పథి మిళితభూదేవపటలైః
స్తుతిప్రాదుర్భావం ప్రతిపదముపాకర్ణ్య సదయః
దయాసింధుర్బంధుః సకలజగతాం సింధుసుతయా
జగన్నాథస్వామీ నయనపథగామీ భవతు మే || ౫ ||

పరబ్రహ్మాపీడః కువలయదళోత్ఫుల్లనయనో
నివాసీ నీలాద్రౌ నిహితచరణోఽనంతశిరసి
రసానందో రాధాసరసవపురాలింగనసుఖో
జగన్నాథస్వామీ నయనపథగామీ భవతు మే || ౬ ||

న వై ప్రార్థ్యం రాజ్యం న చ కనకతాం భోగవిభవం
న యాచేఽహం రమ్యాం నిఖిలజనకామ్యాం వరవధూమ్
సదా కాలే కాలే ప్రమథపతినా గీతచరితో
జగన్నాథస్వామీ నయనపథగామీ భవతు మే || ౭ ||

హర త్వం సంసారం ద్రుతతరమసారం సురపతే
హర త్వం పాపానాం వితతిమపరాం యాదవపతే
అహో దీనానాథం నిహితమచలం నిశ్చితపదం
జగన్నాథస్వామీ నయనపథగామీ భవతు మే || ౮ ||

జగన్నాథాష్టకం పుణ్యం యః పఠేత్ప్రయతః శుచి |
సర్వపాపవిశుద్ధాత్మా విష్ణులోకం స గచ్ఛతి ||

ఇతి శ్రీ జగన్నాథాష్టకం ||

Language Telugu
No. of Pages3
PDF Size0.07 MB
CategoryReligion
Source/Credits

Related PDFs

శ్రీ జగన్నాథాష్టకం – Jagannatha Ashtakam PDF Free Download

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!