ಕನ್ನಡ ಗುಣಿತಾಕ್ಷರಗಳು | Gunitakshara Galu PDF In Kannada

‘ಕನ್ನಡ ಗುಣಿತಾಕ್ಷರಗಳು’ PDF Quick download link is given at the bottom of this article. You can see the PDF demo, size of the PDF, page numbers, and direct download Free PDF of ‘Kannada Gunitakshara’ using the download button.

ಕನ್ನಡ ಗುಣಿತಾಕ್ಷರಗಳು – Gunitakshara Galu PDF Free Download

ಕನ್ನಡ ಗುಣಿತಾಕ್ಷರಗಳು

ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಗುಣಿತಾಕ್ಷರ , ವ್ಯಂಜನಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವರಗಳ ಸಂಯೋ ಜನೆಯಿಂದ ರೂಪುಗೊ ಂಡ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಗುಣಿತಾಕ್ಷರ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ನಿಮಗೆ ಉಚಿತ ಗುಣಿತಾಕ್ಷರ ಚಾರ್ಟ್ ಪಿಡಿಎಫ್ ಅನ್ನು ನೀ ಡುತ್ತೇವೆ, ಇದರಿಂದ ನೀ ವು ಗುಣಿತಾಕ್ಷರವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಲಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಅಂಅಃ
ಕಾಕಿಕೀಕುಕೂಕೃಕೆಕೇಕೈಕೊಕೋಕೌಕಂಕಃ
ಖಾಖಿಖೀಖುಖೂಖೃಖೆಖೇಖೈಖೊಖೋಖೌಖಂಖಃ
ಗಾಗಿಗೀಗುಗೂಗೃಗೆಗೇಗೈಗೊಗೋಗೌಗಂಗಃ
ಘಾಘಿಘೀಘುಘೂಘೃಘೆಘೇಘೈಘೊಘೋಘೌಘಂಘಃ
ಙಾಙಿಙೀಙುಙೂಙೃಙೆಙೇಙೈಙೊಙೋಙೌಙಂಙಃ
ಚಾಚಿಚೀಚುಚೂಚೃಚೆಚೇಚೈಚೊಚೋಚೌಚಂಚಃ
ಛಾಛಿಛೀಛುಛೂಛೃಛೆಛೇಛೈಛೊಛೋಛೌಛಂಛಃ
ಜಾಜಿಜೀಜುಜೂಜೃಜೆಜೇಜೈಜೊಜೋಜೌಜಂಜಃ
ಝಾಝಿಝೀಝುಝೂಝೃಝೆಝೇಝೈಝೊಝೋಝೌಝಂಝಃ
ಞಾಞಿಞೀಞುಞೂಞೃಞೆಞೇಞೈಞೊಞೋಞೌಞಂಞಃ
ಟಾಟಿಟೀಟುಟೂಟೃಟೆಟೇಟೈಟೊಟೋಟೌಟಂಟಃ
ಠಾಠಿಠೀಠುಠೂಠೃಠೆಠೇಠೈಠೊಠೋಠೌಠಂಠಃ
ಡಾಡಿಡೀಡುಡೂಡೃಡೆಡೇಡೈಡೊಡೋಡೌಡಂಡಃ
ಢಾಢಿಢೀಢುಢೂಢೃಢೆಢೇಢೈಢೊಢೋಢೌಢಂಢಃ
ಣಾಣಿಣೀಣುಣೂಣೃಣೆಣೇಣೈಣೊಣೋಣೌಣಂಣಃ
ತಾತಿತೀತುತೂತೃತೆತೇತೈತೊತೋತೌತಂತಃ
ಥಾಥಿಥೀಥುಥೂಥೃಥೆಥೇಥೈಥೊಥೋಥೌಥಂಥಃ
ದಾದಿದೀದುದೂದೃದೆದೇದೈದೊದೋದೌದಂದಃ
ಧಾಧಿಧೀಧುಧೂಧೃಧೆಧೇಧೈಧೊಧೋಧೌಧಂಧಃ
ನಾನಿನೀನುನೂನೃನೆನೇನೈನೊನೋನೌನಂನಃ
ಪಾಪಿಪೀಪುಪೂಪೃಪೆಪೇಪೈಪೊಪೋಪೌಪಂಪಃ
ಫಾಫಿಫೀಫುಫೂಫೃಫೆಫೇಫೈಫೊಫೋಫೌಫಂಫಃ
ಬಾಬಿಬೀಬುಬೂಬೃಬೆಬೇಬೈಬೊಬೋಬೌಬಂಬಃ
ಭಾಭಿಭೀಭುಭೂಭೃಭೆಭೇಭೈಭೊಭೋಭೌಭಂಭಃ
ಮಾಮಿಮೀಮುಮೂಮೃಮೆಮೇಮೈಮೊಮೋಮೌಮಂಮಃ
ಯಾಯಿಯೀಯುಯೂಯೃಯೆಯೇಯೈಯೊಯೋಯೌಯಂಯಃ
ರಾರಿರೀರುರೂರೃರೆರೇರೈರೊರೋರೌರಂರಃ
ಲಾಲಿಲೀಲುಲೂಲೃಲೆಲೇಲೈಲೊಲೋಲೌಲಂಲಃ
ವಾವಿವೀವುವೂವೃವೆವೇವೈವೊವೋವೌವಂವಃ
ಶಾಶಿಶೀಶುಶೂಶೃಶೆಶೇಶೈಶೊಶೋಶೌಶಂಶಃ
ಷಾಷಿಷೀಷುಷೂಷೃಷೆಷೇಷೈಷೊಷೋಷೌಷಂಷಃ
ಸಾಸಿಸೀಸುಸೂಸೃಸೆಸೇಸೈಸೊಸೋಸೌಸಂಸಃ
ಹಾಹಿಹೀಹುಹೂಹೃಹೆಹೇಹೈಹೊಹೋಹೌಹಂಹಃ
ಳಾಳಿಳೀಳುಳೂಳೃಳೆಳೇಳೈಳೊಳೋಳೌಳಂಳಃ

ಕನ್ನಡ ಗುಣಿತಾಕ್ಷರ ಎಂದರೇನು ?

ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಗುಣಿತಾಕ್ಷರ , ವ್ಯಂಜನಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವರಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಗುಣಿತಾಕ್ಷರ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಉದಾ := ಅ ಆ ಇ ಈ ಉ ಊ ಋ ೠ ಎ ಏ ಐ ಒ ಓ ಔ ಅಂ ಆ:

“ವ್ಯಂಜನಕ್ಕೆ ಸ್ವರ ಸೇರಿದಾಗ ಗುಣಿತಾಕ್ಷರವಾಗುತ್ತದೆ.” 

            [ವ್ಯಂಜನ  +   ಸ್ವರ   =   ಗುಣಿತಾಕ್ಷರ] 
ಉದಾಹರಣೆಗೆ:-  ಕ್ ವ್ಯಂಜನಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ವರಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದಾಗ .   

 ಕ್       +    ಅ    =      ಕ
 ಕ್       +    ಆ    =      ಕಾ 

ಕ್       +    ಇ    =      ಕಿ
 ಕ್       +    ಈ    =     ಕೀ
ಕ್       +    ಋ    =     ಕೃ
 ಕ್       +    ಎ    =      ಕೆ
  ಕ್       +    ಏ    =      ಕೇ
 ಕ್       +    ಐ    =      ಕೈ
 ಕ್       +    ಒ    =      ಕೊ
 ಕ್       +    ಓ    =      ಕೋ
ಕ್       +    ಔ    =      ಕೌ

ಕ್       +   ಅ0   =     ಕಂ
ಕ್      +    ಅಃ    =     ಕಃ

ಸಂಯುಕ್ತಾಕ್ಷರಗಳು :-

ವ್ಯಂಜನಗಳಿಗೆ ಸ್ವರ ಸೇರಿದಾಗ ಗುಣಿತಾಕ್ಷರವಾಗುವಂತೆ
ವ್ಯಂಜನಗಳಿಗೆ ವ್ಯಂಜನಗಳಿಗೆ ವ್ಯಂಜನಗೇ ಸೇರಿದಾಗ ಸಂಯುಕ್ತಾಕ್ಷರವಾಗುತ್ತದೆ.
ಇವನ್ನು ಒತ್ತಕ್ಷರ ಎಂದೂ ಕರೆಯಬಹುದು.

ಒಂದು ವ್ಯಂಜನಕ್ಕೆ ಅದೇ ವ್ಯಂಜನ ಸೇರಿದಾಗ ಬರುವ ಒತ್ತಕ್ಷರವನ್ನು ಸ್ವಜಾತೀಯ ಸಂಯುಕ್ತಾಕ್ಷರವೆಂದು ಕರೆಯಬಹುದು

ಉದಾಹರಣೆ  : ಅಕ್ಕ , ಅಪ್ಪ , ಅಮ್ಮ ಅಣ್ಣ , ಹಗ್ಗ , ಅಟ್ಟ , ಅಡ್ಡ , ಕದ್ದ , ಅನ್ನ, ಹಬ್ಬ

ಹಾಗೆ ಒಂದು ವ್ಯಂಜನಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ವ್ಯಂಜನ ಒತ್ತಾಗಿ ಬಂದಾಗ, ವಿಜಾಯೀಯ ಸಂಯುಕ್ತಾಕ್ಷರವೆನಿಸುತ್ತದೆ

Author
Language Kannada
No. of Pages3
PDF Size1 MB
CategoryGrammar
Source/Creditsdrive.google.com

Alternet PDF Download Link

ಕನ್ನಡ ಗುಣಿತಾಕ್ಷರಗಳು – Gunitakshara in Kannada PDF Free Download

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!