ગુજરાતનો ઇતિહાસ | Gujarat History PDF In Gujarati

‘ગુજરાતનો ઇતિહાસ’ PDF Quick download link is given at the bottom of this article. You can see the PDF demo, size of the PDF, page numbers, and direct download Free PDF of ‘Gujarat History’ using the download button.

ગુજરાતનો ઇતિહાસ – Gujarat No Itihas Pdf Free Download

ગુજરાતનો ઇતિહાસ

આ, પાણીની ખાય છે. તે પહેરી ને કુડી છે. તે પેલી તારાથી નદીનું પાણી આવે છે. આ ખાઈ ઉપર એક લાક નો પુલ મુકેલો છે, તે ઉપર થઈ આપણે આગળ ચાલીએ.

જે કોઈ શત્રુ ચડી આવતા હોય, તો આ લાકડાને લ ઉપાડી લેવામાં આવે છે, એટલે તેને અહીં અટકીને ઉન રહેવું પડે છે.

જે દુશ્મનને લાકડાને પૂલ બનાવે ઉતરવાની મહે કરે છે, તો આ ઉંચી દેખાતી મજબૂત ગા પરથી તેમના તીર અને ગોળી નો વરસાદ વરસે છે.

આપણે આ મજબૂત જ ગાના દરવાજા પાસે આવી પહે વ્યા છિએ. ચાલો દરવાનની ૨જ લઈ અંદર જઈએ. પણ તે હેલો દરવાજાનાં આ મજબૂત કમાડ જુઓ.

તેમાં નાંખવા ભા જેવા લોઢાના શીલા પાસે. કદાચ ખાય અળગી શત્રુ અતિ સુધી લશ્કર લઇ આવી પહોંચે, અને આ બંધ દરવાજા તેડવા ની હાથી અને ઉંટની મદદથી તજવીજ કરે, તે તે પ્રાણીઓ અણીદાર ખીલાથી વીંધાઈ જાય ને લાગે કે નહિ.

દરવાજા પાસે જુએ, આ એક ઉચો ને મજબૂત કોક છે, અને એવા બીજા કોઠા પણ જુદી જુદી જગાએ ઉભા કરવામાં આવ્યા છે. એ કોઠા ઉપર ચડીને જોતાં ઘરને ઘણે ભાગ દેખાય છે તેથી શત્રુનું લશ્કર આવતું હોય, તો તરત ખબર પડે.

જુઓ આ કોઠામાં તીર, ભાલા, બંદૂક વગેરે કેટલાં બધાં હથિયાર ભરેલું છે! શત્રુની ફોજ ઉપર અહીંથી તથા આ દીવાલ થી મઢડા તે ટલી નીચી આ બીજી રંગ બાંધેલી છે,

તે ઉપર ઊભા રહી દીવા લના બાકામાંથી ગોળી અને તીર વગેરે મારવામાં આવે છે.

દેશી રાજનાં કેટલાંક ગામડાંમાં આવી નાની ગટ્રી અને ઉભા કરવામાં આવે છે, તેમાં બિકની વખતે ગામ લોકો પોતાની મિ હું ભરી દે છે.

આવા કિલ્લા જીતવાનું કામ કેટલુ કઠણ છે, તે તમા રા સમજ્યામાં હવે આવ્યું હશે. જ્યારે દુશ્મન ને લાંબા વખત સુધી કિલ્લાની આસપાસ પડ્યા રહે હુમલા કરે છે, અને દ્રવ્ય તથા કે હાડાથી દરવાજો તોડે છે, પછી દીવાલમાં બાકી પાડે છે .

જુએ, આ પાણીનું મેટું ટાંકું છે. કિલ્લામાં રહેનારાને પાણીની ખોટ ન પડે, માટે કેટલાક ઉંડા કૂવા પણ ગળવામાં આવ્યાછે.

પેલી તરફ્ જુએ, એ અનાજના કાઠર છે. તેમાં ઘણું અનાજ ભર્યુછે. કોઇ શત્રુ કિલ્લા ધેરીને પડયા હોય, તે બહાર- થી અનાજ કે પાણી લાવી શકાય નહિ, એવે વખતે આ કોઠાર બહુ કામ લાગેછે.

જુએ વળી આ મજબૂત મકાનમાં પાછું ચારે તરફથી દીવાલવાળું નાનું મકાન આવ્યું. તેમાં કિલ્લાના મુખ્ય સર- દાર રહેછે. તે રાજાના હુકમ પ્રમાણે આસપાસના મુલકનું રક્ષણુ કરેછે.

વળી આ બીજો કેઢો આવ્યા. તે પેલાના જેવાજછે. જુદી જુદી દિશાએ આવા કાઠા શા માટે ઉભા કરવામાં આવ્યા હશે, તે તમારાથી સમજાયું? બધી બાજુએથી નીચેના ભાગ ઉપર નજર કરી શકાય તે બચાવ થાય, તેટલા માટે તે કરેલુંછે.

પેલી તરફ અંધારી કોટડી છે, તેમાં રાજ્યના ગુન્હેગારાને પૂરવામાં આવેછે.

બહુ તાકાની હાય, તેા આ કિલ્લા ઉપરથી પછાડીને મારી નાંખવામાં આવેછે.

૧૦ દેશી રાજનાં કેટલાંક ગામડાંમાં આવી નાની ગઢી અને કાષા ઊભા કરવામાં આવેછે, તેમાં ખીકની વખતે ગામ લોકો પોતાનીત્રિ- કત ભરી દેછે.

આવા કિલ્લા જીતવાનું કામ કેટલું કઠણ છે, તે તમા રા સમજ્યામાં હવે આવ્યું હશે.

જ્યારે દુશ્મને લાંબા વખત સુધી કિલ્લાની આસપાસ પડયા રહી હુમલા કરેછે, અને હથેાડા તથા કુ- હાડાથી દરવાજા તેાડેછે, પછી દીવાલમાં ખામાં પાડેછે અથવા નિસ- રણી મૂકી રાતે ચડી જાયછે, ત્યારે કિલ્લા જીતી શકાયછે.

અગર જ્યારે લાંખી મુદતના ધેરાથી અંદર ખારાક પાણી ખૂટી પડેછે, ને યાદ્દા કંટા- ળી ન્તયછે, ત્યારે કિલ્લા વાળા શરણે આવેછે, તે દુશ્મના ફતેહ મેળવેછે.

લેખકબારોટ અને શાહ-Barot and Shah
ભાષાગુજરાતી
કુલ પૃષ્ઠ91
Pdf સાઇઝ6.4 MB
Categoryઇતિહાસ(Itihas)

ગુજરાતનો ઇતિહાસ – Gujarat History Pdf Free Download

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!