ગણપતિ ના ભજન | Ganpati Bhajan Lyrics PDF In Gujarati

‘ગણપતિ ના ભજન’ PDF Quick download link is given at the bottom of this article. You can see the PDF demo, size of the PDF, page numbers, and direct download Free PDF of ‘Ganpati Bhajan’ using the download button.

ગણપતિ ના ભજન – Ganpati Bhajan PDF Free Download

ગણપતિ ના ભજન

ગુણપતિ આયો‚ રિદ્ધિ સિદ્ધિ લાયો‚ નિરભે નામ સુણાવો‚
ગુરુ ! નિરભે નામ સુણાવો‚
સતગુરુજી વિના બાત કેસી ? સત સાહેબ વિના બાત કેસી ?
કોઈ મિલે સંત ઉપદેશી… હે જી કોઈ મિલે આપણા દેશી…૦
રતન સાગરમાં રતન નિપજે‚ મહાસાગરમાં મોતી‚
ગુરુ ! મહાસાગરમાં મોતી‚
ગુરુગમ વિના બાત કેસી ? સતગુરુજી વિના બાત કેસી ?
સત સાહેબ વિના બાત કેસી ?
કોઈ મિલે સંત ઉપદેશી… હે જી કોઈ મિલે આપણા દેશી…૦
કોઈ વો’રે ત્રાંબા ને પીત્તળ‚ મારા સતગુરુ વો’રે સાચા હીરલા‚
મારા ગુરુજી વો’રે સાચા હીરલા..
સતગુરુજી વિના બાત કેસી ? સત સાહેબ વિના બાત કેસી ?
કોઈ મિલે સંત ઉપદેશી… હે જી કોઈ મિલે આપણા દેશી…૦
કોઈ વો’રે સોનાને ચાંદી‚ મારા સતગુરુ વો’રે સાચાં મોતીડાં‚
મારા ગુરુજી વો’રે સાચાં મોતીડાં..
ગુરુગમ વિના બાત કેસી ? સતગુરુજી વિના બાત કેસી ?
સત સાહેબ વિના બાત કેસી ?
કોઈ મિલે સંત ઉપદેશી… હે જી કોઈ મિલે આપણા દેશી…૦
જોધા પ્રતાપે ભણે ભવાનીદાસ‚ નેક ટેકમેં રહેના‚
મેરે ભાઈ ! નેક ટેકમેં રહેના‚ સંતો નેક ટેકમેં રહેના…
ગુરુગમ વિના બાત કેસી ? સતગુરુજી વિના બાત કેસી ?
સત સાહેબ વિના બાત કેસી ?
કોઈ મિલે સંત ઉપદેશી… હે જી કોઈ મિલે આપણા દેશી…

Language Gujarati
No. of Pages8
PDF Size0.06 MB
CategoryReligion
Source/Creditspdfseva.com

ગણપતિ ના ભજન – Ganpati Bhajan PDF Free Download

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!