फलित ज्योतिष | Falit Jyotish PDF In Hindi

‘फलित ज्योतिष सूत्र’ PDF Quick download link is given at the bottom of this article. You can see the PDF demo, size of the PDF, page numbers, and direct download Free PDF of ‘फलित ज्योतिष सूत्र विवेचनात्मक’ using the download button.

फलित ज्योतिष – Falit Jyotish Book PDF Free Download

(अ) ज्योतिष-शब्दस्य व्युत्पत्तिः

‘द्युतेरिसिन्नादेश्च जः, इत्युणादि-सूत्रेण’ ज्वलतिकर्मणो द्युतिधातोरिसिन् प्रत्यये दकारस्य च जकारादेशे गुणे ‘ज्योतिः’ इति शब्दस्य निष्पत्तिर्भवति । यस्यार्थेन स्वयं प्रकाशितग्रहनक्षत्रादीनां निर्देशः ।

एवं तेषां सूर्यादिग्रहाणाम- श्विनीप्रभृतीनां नक्षत्राणां च गणितफलितरूपेण यत्र विषयनिरूपणमुपलभ्यते तच्छास्त्रं नाम ज्योतिषम् । ज्योतिष-शब्दोऽपि ‘श्रधिकृत्य कृते ग्रन्ये’ इति’ पाणिनीयेन सूत्रेणाण्प्रत्यये विहिते सिध्यति । श्रयमेव शब्दो भारतीयज्योति- विज्ञानार्थे

सूर्ये बीचस्वे कञ्यमरय नवयके शनियुते पापनरहमण्यसये सूर्यविकोणे व पापानान्ते पापमभ्ये पापटष्टे बा, सूर्वराशिस्पे मुरी पञ्चवैय सूर्ययुते पंचमे लभ्ने च पापाकान्ते, तम्नेशे दुर्वके पञ्चमस्ये पञ्चमेवे सूर्यवुते पञ्चमे सम्मे पापुते, बशमेसे पञ्चमरमे

पञ्यमेधे य वमस्ये दञ्े मे व ा दसमस्मानाषिपे भौमे खति पञ्चमेरेन संयूठे खम्ने पज्चमे ब्धमे पापपुते च ।दशमेयो दुःस्यै पुष्रकारके च पापराशिस्ये पञ्चमें लने चापि पापे, नाम पञ्चमस्येषु मूर्य भौमनिपु चाष्टमे द्वादशे राहृपुस्पुते, तम्नादष्टमे मूर्ये पञ्य- मस्ये

पानो प्चमेरी राहूमुते सम्ने पापमुते च. द्वादरेये तग्नसपे जन्टमेये पञ्चमस्ये दशमेपेज्टमस्ये पण्ठेसे पज्यमस्ये दशमस्ये वा पुत्रकारके राहूमुते व सलि पिकृ- शापापुप्रक्षयःक्तः ।হतहोपयान्त्यर्थं गयाधाड कुर्योत ।

खहसकं दधवहत्मकं ब्राह्माखाता भोजपुरी । कन्यादानं कर्या सदस्य: गोदान कुर्मीत। एवं कृते पितृशापय: न्तिर्भवति । पितृप्रसादाच कुन बीते पुपोनादिधाप्तियिते।भावृशाचमाह-निम्नाद्ितयोगेषु वर्षात् पञ्चमतरी पन्र्र नोचे पापमम्पगते वा पतुर्थेपञ्चरेर पापयुते।

एकादरी धनियुते पनुर्वे पापाकान्ते पञ्चभस्ये नीचस्ये चन्द पनो दुःस्ये दग्नेदो नीचस्थ पन्द्र पापपुते। पश्मेदी दुःस्यें चन्द्रपापनबांये त्ने वक्रमे पापयुते च । पञ्चमेरे च निराहमङ्गतयुते पञ्चमे नवमे वा पुषकारके।

पतुर्पये भोगे पानिराहुबुते सवि पञ्चमे नम्ने प सूर्यच्पुते य । साने पुणेरी व पप्टस्येअ्टमस्ये चनुर्यदे दयमेश स्टभेसे च लम्नस्थे ।

एवमेव कर्वतम्ने भौगराहयुते, पञ्चमे व घनिवन्रपुते, पञ्चमेशटमे द्वादशे व भौमराहसूर्य रानिनोथे, लग्नेझै चतुपो व पष्ठाष्टमद्वादशान्यतमभावस्ये, अरटगस्ये युर भौगरादूयुते सति पञ्चमे शनिचन्द्रपुते चाप्येषु मातुशापादेव पुत्र भय इति पूर्वचज्ज्ञेयम् ।

सेतुरनानं (सेतुबन्ध रामेश्वरे समुद्रस्नानमिति भाषः) युति । गायत्रीलक्षजवं विधाय ग्रहदानं (सर्वधरहाणां इते यारवोकतविधिगा वस्तूनों] दानमिति)] करवा रजतपार्रं दुग्धं च ददयाू ।

पुनर्वाह्वणभोजन कु्वात प्रदशिणानामप्टोतरसहसक- मश्वमवृकशत् भव्तिषेतया विदवीत : जनेनोपाययोगेन मातृशापथान्तिर्भवतिमानुः प्रसादाच्च कुलं बढ ते पुषपोषादिभिर्रिति भाव:।

युीपेये प्चमस्पे भौनरादुमुते पञ्चैसे लम्नेे चाप्टमभावस्यै यति सम्ने पध्रमे प भौमदानियुते सवि ुठो म्थे गुरह रमस्वे । पनो বमेशचौने पाष्टमस्पे । तम्नेव द्वादशस्य, भोमे वमस्ये गञ्चमेयेश्हमर्ये पापयुते सति । पाषमध्यगे लम्ने पचमे व तम्नेसा प্তमेशपुत्रकारेय प मिकरपेषु॥

दममेरो तुकतीयस्पे पापयुते खति पञ्चमस्ये भौमे पुभपुते च | बुषराशौ दानिसहुपुरो सकति द्वादपास्ये ५ भोने। जमेमे सुतीपस्चे, तुतीयेे व पन्न्वमस्ये तमे बुतीपे प््रमे व पापनूते । तुतीचेचो ्टभस्वे पुष्रकारके पश्चनस्पे रहगुलिसमुते वा।

The name of this chapter is Grih Swaroop Nirupan. This chapter deals with the qualities, effects, and influences of the planets, it gives methods of deducing “shad-bal” (relative strength of the planets), the influence and the effects of planets, and the twelve houses and their effects are also mentioned in this chapter.

It also gives systems and methods developed by Maharshi Parashara about various planets and the sun, their effects relevant to the house position and other details.

Some references are also available in this chapter about the scholars of astrology of later periods who had been influenced by Prashara.

Maharshi Prashara had connected the nine planets with the incarnation of Vishnu, in his Grih Swaroop.

For example, he has mentioned Lord Rama as an incarnation of the Sun, Lord Krishna as an incarnation of the Moon, Narsimha as the incarnation of Rahu, Lord Buddha as an incarnation of Mercury, Vaman as an incarnation of Jupiter, Parshuram incarnation of Venus, Koorma.” as an incarnation of Saturn.

Varaha is the incarnation of Rahu and Matasya is an incarnation of Ketu. These planets form part of Kal-purusha (Lord of Time).

The sun is the soul, Moon is the mind, Mars is the strength, Mercury is the speech, Jupitar is the knowledge, Venus is sense, and Saturn is misery.

लेखक गोस्वामी गिरधारीलाल-Goswami Girdharilal
भाषा हिन्दी, संस्कृत, English
कुल पृष्ठ 555
Pdf साइज़8.3 MB
Categoryज्योतिष(Astrology)

फलित ज्योतिष विवेचनात्मक बृहत्पराशर समीक्षा – Falit Jyotish Vivechnatmak Brihatparashar Samiksha Book/Pustak Pdf Free Download

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!