దశావతార స్తోత్రం | Dasavatara Stotram PDF In Telugu

‘దశావతార స్తోత్రం’ PDF Quick download link is given at the bottom of this article. You can see the PDF demo, size of the PDF, page numbers, and direct download Free PDF of ‘Dasavatara Stotram’ using the download button.

దశావతార స్తోత్రం – Dasavatara Stotram PDF Free Download

దశావతార స్తోత్రం

దశావతారా స్తోత్రం అనేది దశావతారాలు లేదా విష్ణువు యొక్క 10 అవతారాల పూజల కోసం భక్తి ప్రార్ధన.

దేవో నశ్శుభమాతనోతు దశధా నిర్వర్తయన్భూమికాం
రంగే ధామని లబ్ధనిర్భరరసైరధ్యక్షితో భావుకైః |
యద్భావేషు పృథగ్విధేష్వనుగుణాన్భావాన్స్వయం బిభ్రతీ
యద్ధర్మైరిహ ధర్మిణీ విహరతే నానాకృతిర్నాయికా || ౧ ||

నిర్మగ్నశ్రుతిజాలమార్గణదశాదత్తక్షణైర్వీక్షణై-
రన్తస్తన్వదివారవిన్దగహనాన్యౌదన్వతీనామపాం |
నిష్ప్రత్యూహతరంగరింఖణమిథః ప్రత్యూఢపాథశ్ఛటా-
డోలారోహసదోహళం భగవతో మాత్స్యం వపుః పాతు నః || ౨ ||

అవ్యాసుర్భువనత్రయీమనిభృతం కండూయనైరద్రిణా
నిద్రాణస్య పరస్య కూర్మవపుషో నిశ్వాసవాతోర్మయః |
యద్విక్షేపణసంస్కృతోదధిపయః ప్రేంఖోళపర్యంకికా-
నిత్యారోహణనిర్వృతో విహరతే దేవస్సహైవ శ్రియా || ౩ ||

గోపాయేదనిశం జగన్తి కుహనాపోత్రీ పవిత్రీకృత-
బ్రహ్మాండప్రళయోర్మిఘోషగురుభిర్ఘోణారవైర్ఘుర్ఘురైః |
యద్దంష్ట్రాంకురకోటిగాఢఘటనానిష్కమ్పనిత్యస్థితి-
ర్బ్రహ్మస్తమ్బమసౌదసౌ భగవతీముస్తేవవిశ్వంభరా || ౪ ||

ప్రత్యాదిష్టపురాతనప్రహరణగ్రామఃక్షణం పాణిజై-
రవ్యాత్త్రీణి జగన్త్యకుంఠమహిమా వైకుంఠకంఠీరవః |
యత్ప్రాదుర్భవనాదవన్ధ్యజఠరాయాదృచ్ఛికాద్వేధసాం-
యా కాచిత్సహసా మహాసురగృహస్థూణాపితామహ్యభృత్ || ౫ ||

వ్రీడావిద్ధవదాన్యదానవయశోనాసీరధాటీభట-
స్త్రైయక్షం మకుటం పునన్నవతు నస్త్రైవిక్రమో విక్రమః |
యత్ప్రస్తావసముచ్ఛ్రితధ్వజపటీవృత్తాన్తసిద్ధాన్తిభి-
స్స్రోతోభిస్సురసిన్ధురష్టసుదిశాసౌధేషు దోధూయతే || ౬ ||

క్రోధాగ్నిం జమదగ్నిపీడనభవం సన్తర్పయిష్యన్ క్రమా-
దక్షత్రామిహ సన్తతక్ష య ఇమాం త్రిస్సప్తకృత్వః క్షితిమ్ |
దత్వా కర్మణి దక్షిణాం క్వచన తామాస్కన్ద్య సిన్ధుం వస-
న్నబ్రహ్మణ్యమపాకరోతు భగవానాబ్రహ్మకీటం మునిః || ౭ ||

పారావారపయోవిశోషణకలాపారీణకాలానల-
జ్వాలాజాలవిహారహారివిశిఖవ్యాపారఘోరక్రమః |
సర్వావస్థసకృత్ప్రపన్నజనతాసంరక్షణైకవ్రతీ
ధర్మో విగ్రహవానధర్మవిరతిం ధన్వీ సతన్వీతు నః || ౮ ||

ఫక్కత్కౌరవపట్టణప్రభృతయః ప్రాస్తప్రలంబాదయ-
స్తాలాంకాస్యతథావిధా విహృతయస్తన్వన్తు భద్రాణి నః |
క్షీరం శర్కరయేవ యాభిరపృథగ్భూతాః ప్రభూతైర్గుణై-
రాకౌమారకమస్వదన్తజగతే కృష్ణస్య తాః కేళయః || ౯ ||

నాథాయైవ నమః పదం భవతు నశ్చిత్రైశ్చరిత్రక్రమై-
ర్భూయోభిర్భువనాన్యమూనికుహనాగోపాయ గోపాయతే |
కాళిన్దీరసికాయకాళియఫణిస్ఫారస్ఫటావాటికా-
రంగోత్సంగవిశంకచంక్రమధురాపర్యాయ చర్యాయతే || ౧౦ ||

భావిన్యా దశయాభవన్నిహ భవధ్వంసాయ నః కల్పతాం
కల్కీ విష్ణుయశస్సుతః కలికథాకాలుష్యకూలంకషః |
నిశ్శేషక్షతకణ్టకే క్షితితలే ధారాజలౌఘైర్ధ్రువం
ధర్మం కార్తయుగం ప్రరోహయతి యన్నిస్త్రింశధారాధరః || ౧౧ ||

ఇచ్ఛామీన విహారకచ్ఛప మహాపోత్రిన్ యదృచ్ఛాహరే
రక్షావామన రోషరామ కరుణాకాకుత్స్థ హేలాహలిన్ |
క్రీడావల్లవ కల్కివాహన దశాకల్కిన్నితి ప్రత్యహం
జల్పంతః పురుషాః పునన్తు భువనం పుణ్యౌఘపణ్యాపణాః ||

విద్యోదన్వతి వేంకటేశ్వరకవౌ జాతం జగన్మంగళం
దేవేశస్యదశావతారవిషయం స్తోత్రం వివక్షేత యః |
వక్త్రే తస్య సరస్వతీ బహుముఖీ భక్తిః పరా మానసే
శుద్ధిః కాపి తనౌ దిశాసు దశసు ఖ్యాతిశ్శుభా జృమ్భతే ||

ఇతి కవితార్కికసింహస్య సర్వతన్త్రస్వతన్త్రస్య శ్రీమద్వేంకటనాథస్య వేదాన్తాచార్యస్య కృతిషు దశావతార స్తోత్రం |

Language Telugu
No. of Pages4
PDF Size0.07 MB
CategoryReligion
Source/Credits

Related PDFs

దశావతార స్తోత్రం – Dasavatara Stotram PDF Free Download

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!