த³ஶாவதார ஸ்தோத்ரம் | Dasavatara Stotram PDF In Tamil

‘த³ஶாவதார ஸ்தோத்ரம்’ PDF Quick download link is given at the bottom of this article. You can see the PDF demo, size of the PDF, page numbers, and direct download Free PDF of ‘Dasavatara Stotram’ using the download button.

த³ஶாவதார ஸ்தோத்ரம் – Dasavatara Stotram PDF Free Download

த³ஶாவதார ஸ்தோத்ரம்

தசாவதார ஸ்தோத்திரம் என்பது தசாவதாரங்கள் அல்லது விஷ்ணுவின் 10 அவதாரங்களை வணங்குவதற்கான பக்தி பிரார்த்தனை.

தே³வோ நஶ்ஶுப⁴மாதனோது த³ஶதா⁴ நிர்வர்தயன்பூ⁴மிகாம்
ரங்கே³ தா⁴மனி லப்³த⁴னிர்ப⁴ரரஸைரத்⁴யக்ஷிதோ பா⁴வுகை꞉ |
யத்³பா⁴வேஷு ப்ருத²க்³விதே⁴ஷ்வனுகு³ணான்பா⁴வான்ஸ்வயம் பி³ப்⁴ரதீ
யத்³த⁴ர்மைரிஹ த⁴ர்மிணீ விஹரதே நானாக்ருதிர்னாயிகா || 1 ||

நிர்மக்³னஶ்ருதிஜாலமார்க³ணத³ஶாத³த்தக்ஷணைர்வீக்ஷணை-
ரந்தஸ்தன்வதி³வாரவிந்த³க³ஹனான்யௌத³ன்வதீனாமபாம் |
நிஷ்ப்ரத்யூஹதரங்க³ரிங்க²ணமித²꞉ ப்ரத்யூட⁴பாத²ஶ்ச²டா-
டோ³லாரோஹஸதோ³ஹளம் ப⁴க³வதோ மாத்ஸ்யம் வபு꞉ பாது ந꞉ || 2 ||

அவ்யாஸுர்பு⁴வனத்ரயீமனிப்⁴ருதம் கண்டூ³யனைரத்³ரிணா
நித்³ராணஸ்ய பரஸ்ய கூர்மவபுஷோ நிஶ்வாஸவாதோர்மய꞉ |
யத்³விக்ஷேபணஸம்ஸ்க்ருதோத³தி⁴பய꞉ ப்ரேங்கோ²ளபர்யங்கிகா-
நித்யாரோஹணனிர்வ்ருதோ விஹரதே தே³வஸ்ஸஹைவ ஶ்ரியா || 3 ||

கோ³பாயேத³னிஶம் ஜக³ந்தி குஹனாபோத்ரீ பவித்ரீக்ருத-
ப்³ரஹ்மாண்ட³ப்ரளயோர்மிகோ⁴ஷகு³ருபி⁴ர்கோ⁴ணாரவைர்கு⁴ர்கு⁴ரை꞉ |
யத்³த³ம்ஷ்ட்ராங்குரகோடிகா³ட⁴க⁴டனானிஷ்கம்பனித்யஸ்தி²தி-
ர்ப்³ரஹ்மஸ்தம்ப³மஸௌத³ஸௌ ப⁴க³வதீமுஸ்தேவவிஶ்வம்ப⁴ரா || 4 ||

ப்ரத்யாதி³ஷ்டபுராதனப்ரஹரணக்³ராம꞉க்ஷணம் பாணிஜை-
ரவ்யாத்த்ரீணி ஜக³ந்த்யகுண்ட²மஹிமா வைகுண்ட²கண்டீ²ரவ꞉ |
யத்ப்ராது³ர்ப⁴வனாத³வந்த்⁴யஜட²ராயாத்³ருச்சி²காத்³வேத⁴ஸாம்-
யா காசித்ஸஹஸா மஹாஸுரக்³ருஹஸ்தூ²ணாபிதாமஹ்யப்⁴ருத் || 5 ||

வ்ரீடா³வித்³த⁴வதா³ன்யதா³னவயஶோனாஸீரதா⁴டீப⁴ட-
ஸ்த்ரையக்ஷம் மகுடம் புனந்னவது நஸ்த்ரைவிக்ரமோ விக்ரம꞉ |
யத்ப்ரஸ்தாவஸமுச்ச்²ரிதத்⁴வஜபடீவ்ருத்தாந்தஸித்³தா⁴ந்திபி⁴-
ஸ்ஸ்ரோதோபி⁴ஸ்ஸுரஸிந்து⁴ரஷ்டஸுதி³ஶாஸௌதே⁴ஷு தோ³தூ⁴யதே || 6 ||

க்ரோதா⁴க்³னிம் ஜமத³க்³னிபீட³னப⁴வம் ஸந்தர்பயிஷ்யன் க்ரமா-
த³க்ஷத்ராமிஹ ஸந்ததக்ஷ ய இமாம் த்ரிஸ்ஸப்தக்ருத்வ꞉ க்ஷிதிம் |
த³த்வா கர்மணி த³க்ஷிணாம் க்வசன தாமாஸ்கந்த்³ய ஸிந்து⁴ம் வஸ-
ந்னப்³ரஹ்மண்யமபாகரோது ப⁴க³வானாப்³ரஹ்மகீடம் முனி꞉ || 7 ||

பாராவாரபயோவிஶோஷணகலாபாரீணகாலானல-
ஜ்வாலாஜாலவிஹாரஹாரிவிஶிக²வ்யாபாரகோ⁴ரக்ரம꞉ |
ஸர்வாவஸ்த²ஸக்ருத்ப்ரபன்னஜனதாஸம்ரக்ஷணைகவ்ரதீ
த⁴ர்மோ விக்³ரஹவானத⁴ர்மவிரதிம் த⁴ன்வீ ஸதன்வீது ந꞉ || 8 ||

ப²க்கத்கௌரவபட்டணப்ரப்⁴ருதய꞉ ப்ராஸ்தப்ரலம்பா³த³ய-
ஸ்தாலாங்காஸ்யததா²விதா⁴ விஹ்ருதயஸ்தன்வந்து ப⁴த்³ராணி ந꞉ |
க்ஷீரம் ஶர்கரயேவ யாபி⁴ரப்ருத²க்³பூ⁴தா꞉ ப்ரபூ⁴தைர்கு³ணை-
ராகௌமாரகமஸ்வத³ந்தஜக³தே க்ருஷ்ணஸ்ய தா꞉ கேளய꞉ || 9 ||

நாதா²யைவ நம꞉ பத³ம் ப⁴வது நஶ்சித்ரைஶ்சரித்ரக்ரமை-
ர்பூ⁴யோபி⁴ர்பு⁴வனான்யமூனிகுஹனாகோ³பாய கோ³பாயதே |
காளிந்தீ³ரஸிகாயகாளியப²ணிஸ்பா²ரஸ்ப²டாவாடிகா-
ரங்கோ³த்ஸங்க³விஶங்கசங்க்ரமது⁴ராபர்யாய சர்யாயதே || 10 ||

பா⁴வின்யா த³ஶயாப⁴வன்னிஹ ப⁴வத்⁴வம்ஸாய ந꞉ கல்பதாம்
கல்கீ விஷ்ணுயஶஸ்ஸுத꞉ கலிகதா²காலுஷ்யகூலங்கஷ꞉ |
நிஶ்ஶேஷக்ஷதகண்டகே க்ஷிதிதலே தா⁴ராஜலௌகை⁴ர்த்⁴ருவம்
த⁴ர்மம் கார்தயுக³ம் ப்ரரோஹயதி யன்னிஸ்த்ரிம்ஶதா⁴ராத⁴ர꞉ || 11 ||

இச்சா²மீன விஹாரகச்ச²ப மஹாபோத்ரின் யத்³ருச்சா²ஹரே
ரக்ஷாவாமன ரோஷராம கருணாகாகுத்ஸ்த² ஹேலாஹலின் |
க்ரீடா³வல்லவ கல்கிவாஹன த³ஶாகல்கின்னிதி ப்ரத்யஹம்
ஜல்பந்த꞉ புருஷா꞉ புனந்து பு⁴வனம் புண்யௌக⁴பண்யாபணா꞉ ||

வித்³யோத³ன்வதி வேங்கடேஶ்வரகவௌ ஜாதம் ஜக³ன்மங்க³ளம்
தே³வேஶஸ்யத³ஶாவதாரவிஷயம் ஸ்தோத்ரம் விவக்ஷேத ய꞉ |
வக்த்ரே தஸ்ய ஸரஸ்வதீ ப³ஹுமுகீ² ப⁴க்தி꞉ பரா மானஸே
ஶுத்³தி⁴꞉ காபி தனௌ தி³ஶாஸு த³ஶஸு க்²யாதிஶ்ஶுபா⁴ ஜ்ரும்ப⁴தே ||

இதி கவிதார்கிகஸிம்ஹஸ்ய ஸர்வதந்த்ரஸ்வதந்த்ரஸ்ய ஶ்ரீமத்³வேங்கடனாத²ஸ்ய வேதா³ந்தாசார்யஸ்ய க்ருதிஷு த³ஶாவதார ஸ்தோத்ரம் |

Language Tamil
No. of Pages6
PDF Size0.07 MB
CategoryReligion
Source/Credits

Related PDFs

Dasavatara Stotram PDF In English

Dashavatara Stotra PDF In Hindi

Dasavatara Stotram PDF In Kannada

Dasavatara Stotram PDF In Telugu

த³ஶாவதார ஸ்தோத்ரம் – Dasavatara Stotram PDF Free Download

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!