சந்த்ரஶேகராஷ்டகம் | Chandrasekhara Ashtakam PDF In Tamil

‘சந்த்ரஶேகராஷ்டகம்’ PDF Quick download link is given at the bottom of this article. You can see the PDF demo, size of the PDF, page numbers, and direct download Free PDF of ‘Chandrasekhara Ashtakam’ using the download button.

சந்த்ரஶேகராஷ்டகம் – Chandrasekhara Ashtakam PDF Free Download

சந்த்ரஶேகராஷ்டகம்

சந்திரசேகர அஷ்டகம் என்பது சிவபெருமானைப் போற்றும் சக்தி வாய்ந்த 8 பாடல்கள். ‘சந்திரசேகர்’ என்றால் சந்திரனால் தனது கிரீடத்தை அலங்கரிப்பவர் (சந்திர-சந்திரன், சேகர்-முகுத்).

சந்த்3ரஶேக2ர சந்த்3ரஶேக2ர சந்த்3ரஶேக2ர பாஹிமாம் |
சந்த்3ரஶேக2ர சந்த்3ரஶேக2ர சந்த்3ரஶேக2ர ரக்ஷமாம் ‖

ரத்நஸாநு ஶராஸநம் ரஜதாத்3ரி ஶ்ருங்க3 நிகேதநம்
ஶிஂஜிநீக்ருத பந்நகே3ஶ்வர மச்யுதாநல ஸாயகம் |
க்ஷிப்ரத3க்3த3 புரத்ரயம் த்ரித3ஶாலயை ரபி4வந்தி3தம்
சந்த்3ரஶேக2ரமாஶ்ரயே மம கிம் கரிஷ்யதி வை யமஃ ‖ 1 ‖

மத்தவாரண முக்2யசர்ம க்ருதோத்தரீய மநோஹரம்
பஂகஜாஸந பத்3மலோசந பூஜிதாங்க்4ரி ஸரோருஹம் |
தே3வ ஸிந்து4 தரங்க3 ஶ்ரீகர ஸிக்த ஶுப்4ர ஜடாத4ரம்
சந்த்3ரஶேக2ரமாஶ்ரயே மம கிம் கரிஷ்யதி வை யமஃ ‖ 2 ‖

குண்ட3லீக்ருத குண்ட3லீஶ்வர குண்ட3லம் வ்ருஷவாஹநம்
நாரதா3தி3 முநீஶ்வர ஸ்துதவைப4வம் பு4வநேஶ்வரம் |
அந்த4காந்தக மாஶ்ரிதாமர பாத3பம் ஶமநாந்தகம்
சந்த்3ரஶேக2ரமாஶ்ரயே மம கிம் கரிஷ்யதி வை யமஃ ‖ 3 ‖

பஂசபாத3ப புஷ்பக3ந்த4 பதா3ம்பு3ஜ த்3வயஶோபி4தம்
பா2லலோசந ஜாதபாவக த3க்3த4 மந்மத4 விக்3ரஹம் |
ப4ஸ்மதி3க்3த3 கல்தே3ப3ரம் ப4வநாஶநம் ப4வ மவ்யயம்
சந்த்3ரஶேக2ரமாஶ்ரயே மம கிம் கரிஷ்யதி வை யமஃ ‖ 4 ‖

யக்ஷ ராஜஸக2ம் ப4கா3க்ஷ ஹரம் பு4ஜங்க3 விபூ4ஷணம்
ஶைலராஜ ஸுதா பரிஷ்க்ருத சாருவாம கல்தே3ப3ரம் |
க்ஷேல்த3 நீலக3ல்த3ம் பரஶ்வத4 தா4ரிணம் ம்ருக3தா4ரிணம்
சந்த்3ரஶேக2ரமாஶ்ரயே மம கிம் கரிஷ்யதி வை யமஃ ‖ 5 ‖

பே4ஷஜம் ப4வரோகி3ணா மகி2லாபதா3 மபஹாரிணம்
த3க்ஷயஜ்ஞ விநாஶநம் த்ரிகு3ணாத்மகம் த்ரிவிலோசநம் |
பு4க்தி முக்தி ப2லப்ரத3ம் ஸகலாக4 ஸங்க4 நிப3ர்ஹணம்
சந்த்3ரஶேக2ரமாஶ்ரயே மம கிம் கரிஷ்யதி வை யமஃ ‖ 6 ‖

விஶ்வஸ்ருஷ்டி விதா4யகம் புநரேவபாலந தத்பரம்
ஸம்ஹரம் தமபி ப்ரபஂச மஶேஷலோக நிவாஸிநம் |
க்ரீட3யந்த மஹர்நிஶம் க3ணநாத2 யூத2 ஸமந்விதம்
சந்த்3ரஶேக2ரமாஶ்ரயே மம கிம் கரிஷ்யதி வை யமஃ ‖ 7 ‖

ப4க்தவத்ஸல மர்சிதம் நிதி4மக்ஷயம் ஹரித3ம்ப3ரம்
ஸர்வபூ4த பதிம் பராத்பர மப்ரமேய மநுத்தமம் |
ஸோமவாரிந போ4ஹுதாஶந ஸோம பாத்3யகி2லாக்ருதிம்
சந்த்3ரஶேக2ர ஏவ தஸ்ய த3தா3தி முக்தி மயத்நதஃ ‖ 8 ‖

இட் டி சந்த்ரஶேகராஷ்டகம் ||

Language Tamil
No. of Pages4
PDF Size0.05 MB
CategoryReligion
Source/Credits

Related PDFs

Chandrasekhara Ashtakam PDF In Kannada

Chandrasekhara Ashtakam PDF In Hindi

Chandrasekhara Ashtakam PDF In English

சந்த்ரஶேகராஷ்டகம் – Chandrasekhara Ashtakam PDF Free Download

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!