वृहद योगवशिष्ठ | Brihad Yoga Vasishtha PDF In Marathi

वृहद योगवशिष्ठ – Brihad Yoga Vasishtha PDF Free Download

पुस्तक के कुछ मशीनी अंश

देखा पम स्याती पहिल्या प्रकारच्या प्रमाण पूर्व देहाची जी रहात नाही. करण लेक बावियाहिक देखामण्ये एक कृदि गाव खेड दुसऱ्या मनुष्यादि अत्याची कल्पना केली

असता त्यात जसा पूर्व मृगादि शरीराचा अल्प भागही बेत नाही व ती दुसरी व्तुष्पादि क आदित्य असते त्याप्रमाणे योग्याने प्रारम्य भोगांकरिता

एक शरीर सोून दुसरे घेतले असता पूर्व शरीराचा थोडासा भाग त्या दुसन्या शरीरात येत नाही व ती मर् शारीरें अनित्य असतात. दुसन्या प्रकारचे मरणालाही स्थूल शरीगची अनुकृत्ति होत नाही.

यास्तव व योग्याचा देह जरी दिसत असा ती तो शलप्तूतील मेवाप्रमाणे अगदी थोडा केवळ दिसतो शिवाय योभ्याचा दे। अवश्य दुसन्यास दिसतोच असा काही नियम नाही.

कारण काही योग्याची इच्छा तो ताकाल क्षीण व्हाया अदी भासल्यास ्याच्या मकर त्याप्रमाणें धड़ा. तत्पर्य योग्याचा देड योग्यास दिनेश जर करणे शक्य नाही तर र्थूल दृष्टीप्या नोकास तो दिसल ही आशा करणे ज्यर्थ साहे.

आता जीयतसगपी काहीं बोम्याची शरीरे सोकास दिसतात. हैं सरे, पण हे लोक अशाप्रकारच्या मला पाहू देत व श्ा योग्याश्या सत्थ मकड्शामुक व ती दिसल ्सतात. ती आधिभौतिक असतात झणून दिसतल.

अमे तु समज नकोस किंवा तुझ्या प्रश्नाचे समाचान दुसऱ्या तिनही करिता सारखें े ते से योग्यास त्याच्या दृष्टीने भापस देह भातिराहिर आहे, असाच नुभव येत असतो.

पण स्थायास्थूल शरीराच्या संबंधाने स्याना स्याना आपल्या कर्माचा उपभोग यात्रपाचा अमल या कव्ष्या दर्ीने तें स्थूल आहे; ते मेटे आहे. ” आता व्यकिष्अस्त काई इत्यादि कल्यना संभवते.

(त्यामुळे या पिर मुक्त धारेला अयचे दर्शन परिचय राजाध्या सभेतील काम, यावदा कनागत, स ल्याने त्यस भा यास्तव व योग्याचा देह जरी दिसत असा ती तो शलप्तूतील मेवाप्रमाणे अगदी थोडा केवळ दिसतो शिवाय योभ्याचा दे।

अवश्य दुसन्यास दिसतोच असा काही नियम नाही. कारण काही योग्याची इच्छा तो ताकाल क्षीण व्हाया अदी भासल्यासच्या मकर त्याप्रमाणें धड़ा. आशा करणे ज्यर्थ साहे. आता जीयतसगपी काहीं बोम्याची शरीरे सोकास दिसतात.

Yoga Vasistha PDF In English, Yoga Vasistha PDF In Hindi

लेखक विष्णु वामन बापटशास्त्री-Vishnu Vamn Baptshastri
भाषामराठी
एकूण पृष्ठे 877
Pdf साइज़64.9 MB
Categoryस्वास्थ्य(Health)

वृहद योगवशिष्ठ सार – Brihad Yoga Vasishthasar Book/Pustak Pdf Free Download

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *