वृहद योगवशिष्ठ | Brihad Yoga Vasishtha PDF In Marathi

‘योग वशिष्ठ मराठी’ PDF Quick download link is given at the bottom of this article. You can see the PDF demo, size of the PDF, page numbers, and direct download Free PDF of ‘Brihad Yoga Vasishtha’ using the download button.

वृहद योगवशिष्ठ – Brihad Yoga Vasishtha PDF Free Download

योग वशिष्ठ

देखा पम स्याती पहिल्या प्रकारच्या प्रमाण पूर्व देहाची जी रहात नाही. करण लेक बावियाहिक देखामण्ये एक कृदि गाव खेड दुसऱ्या मनुष्यादि अत्याची कल्पना केली

असता त्यात जसा पूर्व मृगादि शरीराचा अल्प भागही बेत नाही व ती दुसरी व्तुष्पादि क आदित्य असते त्याप्रमाणे योग्याने प्रारम्य भोगांकरिता

एक शरीर सोून दुसरे घेतले असता पूर्व शरीराचा थोडासा भाग त्या दुसन्या शरीरात येत नाही व ती मर् शारीरें अनित्य असतात. दुसन्या प्रकारचे मरणालाही स्थूल शरीगची अनुकृत्ति होत नाही.

यास्तव व योग्याचा देह जरी दिसत असा ती तो शलप्तूतील मेवाप्रमाणे अगदी थोडा केवळ दिसतो शिवाय योभ्याचा दे। अवश्य दुसन्यास दिसतोच असा काही नियम नाही.

कारण काही योग्याची इच्छा तो ताकाल क्षीण व्हाया अदी भासल्यास ्याच्या मकर त्याप्रमाणें धड़ा. तत्पर्य योग्याचा देड योग्यास दिनेश जर करणे शक्य नाही तर र्थूल दृष्टीप्या नोकास तो दिसल ही आशा करणे ज्यर्थ साहे.

आता जीयतसगपी काहीं बोम्याची शरीरे सोकास दिसतात. हैं सरे, पण हे लोक अशाप्रकारच्या मला पाहू देत व श्ा योग्याश्या सत्थ मकड्शामुक व ती दिसल ्सतात. ती आधिभौतिक असतात झणून दिसतल.

अमे तु समज नकोस किंवा तुझ्या प्रश्नाचे समाचान दुसऱ्या तिनही करिता सारखें े ते से योग्यास त्याच्या दृष्टीने भापस देह भातिराहिर आहे, असाच नुभव येत असतो.

पण स्थायास्थूल शरीराच्या संबंधाने स्याना स्याना आपल्या कर्माचा उपभोग यात्रपाचा अमल या कव्ष्या दर्ीने तें स्थूल आहे; ते मेटे आहे. ” आता व्यकिष्अस्त काई इत्यादि कल्यना संभवते.

(त्यामुळे या पिर मुक्त धारेला अयचे दर्शन परिचय राजाध्या सभेतील काम, यावदा कनागत, स ल्याने त्यस भा यास्तव व योग्याचा देह जरी दिसत असा ती तो शलप्तूतील मेवाप्रमाणे अगदी थोडा केवळ दिसतो शिवाय योभ्याचा दे।

अवश्य दुसन्यास दिसतोच असा काही नियम नाही. कारण काही योग्याची इच्छा तो ताकाल क्षीण व्हाया अदी भासल्यासच्या मकर त्याप्रमाणें धड़ा. आशा करणे ज्यर्थ साहे. आता जीयतसगपी काहीं बोम्याची शरीरे सोकास दिसतात.

मुनिराज यावरील अवस्थांचा शुद्ध चित्ताने व तान्त्रिक दृष्टीने चांगला कि केला असता शहाण्याच्या मनात त्या अवस्थाविप व जन्माविषयी वैराग्य साल्याचून रहात नाही.

जन्म, मरण, जगातील पदार्थ मुख दुःखभोग हा सर्व श्रम आहे.

पण प्राज्याचे सकल्प विकल्प मनोर योगाने ती दीर्घ व त्यामुळेच सत्य असल्यासारखा झाला आहे. पुरुषाचागले ओळखून आहेत त्यामुळेच ते देह पायापाशात अडकून पडत नाहीत.

कामास न ओळख दिसणान्या किया चित्रात काढलेल्या फवाद घेऊ पहातात.

पण पाचा गुरु का पटणीस आणि अनंत या सृष्टीत अशी एकही वस्तु नाही की, जी या पोटात उतरत नाही. हा महेश्वर सर्वास सारखाच भ करवाती हगून काही दिसत आहे, ते सर्व करून टाक व्याकरिता ती निर्माण झाला आहे.

आजपर्यंत अनत विधे त्याने पच- वून सोडली आहेत व यापुढेही तो अत विश्वास पचविणार आहे.

मोठे शूर, भीरु, पुण्यशील, पापी, राजे, रक इत्यादि सर्प झाडे आहेत व होत आहेत. वर्ष युग कल्प इत्यादि तो काहीसा प्रकट होती, पण त्याचे रूप मुळींच अनुभवास येत नाही.

तो सर्वास आपल्या वंश करून घेतो. रम्य शुभ व मेरू- सारख्या भारी वस्तूचाही तो पास घेतो.

हा निर्दय, कठिण, क्रूर, कृपण अमल एका मागून एक अशा क्रमाने किना सांस एकदम गिळून टाकितो; पण त्याची तृप्ति होत नाही.

संहाराच्या कामाचा त्याला कधी कळा येत नाही तो त्यामुळे कधी थकत नाहीं.

वास नाहीसे करावे, असे कोणी मनात आणिल्यास तो अच्छेय व अदाय आहे.

एका क्षणात एकाद्या वस्तूची उन्नति करून लागलाच नाश कसा करावा, याचे पास काहीच वाटत नाही.

तो प्रत्येक पदार्थाचा परिणाम करीत राहिला आहे. सुटीतील सर्व क्रूरता, लोभ, दुर्भाग्य, यामध्ये भर आहे.

हा महारूपण काळ गवताची कार्य सोडीत नाही. सूर्य च इयादि ज्योतीला की हे त्या अगम आहे, असें सम

Yoga Vasistha PDF In English, Yoga Vasistha PDF In Hindi

लेखक विष्णु वामन बापटशास्त्री-Vishnu Vamn Baptshastri
भाषामराठी
एकूण पृष्ठे 877
Pdf साइज़64.9 MB
Categoryस्वास्थ्य(Health)

वृहद योगवशिष्ठ सार – Brihad Yoga Vasishthasar Pdf Free Download

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!