ಬಿಲ್ವಾಷ್ಟಕಂ | Bilvashtakam PDF In kannada

‘ಬಿಲ್ವಾಷ್ಟಕಂ’ PDF Quick download link is given at the bottom of this article. You can see the PDF demo, size of the PDF, page numbers, and direct download Free PDF of ‘Bilvashtakam’ using the download button.

ಬಿಲ್ವಾಷ್ಟಕಂ – Bilvashtakam PDF Free Download

ಬಿಲ್ವಾಷ್ಟಕಂ

ತ್ರಿದಳಂ ತ್ರಿಗುಣಾಕಾರಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಂ ಚ ತ್ರಿಯಾಯುಧಂ |
ತ್ರಿಜನ್ಮಪಾಪಸಂಹಾರಂ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಮ್ || ೧ ||

ತ್ರಿಶಾಖೈರ್ಬಿಲ್ವಪತ್ರೈಶ್ಚ ಹ್ಯಚ್ಛಿದ್ರೈಃ ಕೋಮಲೈಶ್ಶುಭೈಃ |
ಶಿವಪೂಜಾಂ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಮ್ || ೨ ||

ಅಖಂಡಬಿಲ್ವಪತ್ರೇಣ ಪೂಜಿತೇ ನಂದಿಕೇಶ್ವರೇ |
ಶುದ್ಧ್ಯಂತಿ ಸರ್ವಪಾಪೇಭ್ಯಃ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಮ್ || ೩ ||

ಸಾಲಗ್ರಾಮಶಿಲಾಮೇಕಾಂ ಜಾತು ವಿಪ್ರಾಯ ಯೋಽರ್ಪಯೇತ್ |
ಸೋಮಯಜ್ಞಮಹಾಪುಣ್ಯಂ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಮ್ || ೪ ||

ದಂತಿಕೋಟಿಸಹಸ್ರಾಣಿ ವಾಜಪೇಯಶತಾನಿ ಚ |
ಕೋಟಿಕನ್ಯಾಮಹಾದಾನಾಂ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಮ್ || ೫ ||

ಪಾರ್ವತ್ಯಾಸ್ಸ್ವೇದತೋತ್ಪನ್ನಂ ಮಹಾದೇವಸ್ಯ ಚ ಪ್ರಿಯಂ |
ಬಿಲ್ವವೃಕ್ಷಂ ನಮಸ್ಯಾಮಿ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಮ್ || ೬ ||

ದರ್ಶನಂ ಬಿಲ್ವವೃಕ್ಷಸ್ಯ ಸ್ಪರ್ಶನಂ ಪಾಪನಾಶನಂ |
ಅಘೋರಪಾಪಸಂಹಾರಂ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಮ್ || ೭ ||

ಮೂಲತೋ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಾಯ ಮಧ್ಯತೋ ವಿಷ್ಣುರೂಪಿಣೇ |
ಅಗ್ರತಶ್ಶಿವರೂಪಾಯ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಮ್ || ೮ ||

ಬಿಲ್ವಾಷ್ಟಕ ಮಿದಂ ಪುಣ್ಯಂ ಯಃ ಪಠೇಚ್ಛಿವಸನ್ನಿಧೌ |
ಸರ್ವಪಾಪವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಃ ಶಿವಲೋಕ ಮವಾಪ್ನುಯಾತ್ || ೯ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಬಿಲ್ವಾಷ್ಟಕಂ ಪರಿಪೂರ್ಣ ||

Language Kannada
No. of Pages2
PDF Size0.03 MB
CategoryReligion
Source/Credits

Related PDFs

Bilvashtakam PDF In Tamil

Bilvashtakam PDF

Ravi Chalisa PDF In Hindi

ಬಿಲ್ವಾಷ್ಟಕಂ – Bilvashtakam PDF Free Download

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *