பில்வாஷ்டகம் | Bilvashtakam PDF In Tamil

‘பில்வாஷ்டகம்’ PDF Quick download link is given at the bottom of this article. You can see the PDF demo, size of the PDF, page numbers, and direct download Free PDF of ‘Bilvashtakam’ using the download button.

பில்வாஷ்டகம் – Bilvashtakam PDF Free Download

பில்வாஷ்டகம்

த்ரித³லம் த்ரிகு³ணாகாரம் த்ரினேத்ரம் ச த்ரியாயுத⁴ம் ।
த்ரிஜன்மபாபஸம்ஹாரம் ஏகபி³ல்வம் ஶிவார்பணம் ॥ 1 ॥

த்ரிஶாகை²ர்பி³ல்வபத்ரைஶ்ச ஹ்யச்சி²த்³ரை꞉ கோமலைஶ்ஶுபை⁴꞉ ।
ஶிவபூஜாம் கரிஷ்யாமி ஏகபி³ல்வம் ஶிவார்பணம் ॥ 2 ॥

அக²ண்ட³பி³ல்வபத்ரேண பூஜிதே நந்தி³கேஶ்வரே ।
ஶுத்³த்⁴யந்தி ஸர்வபாபேப்⁴ய꞉ ஏகபி³ல்வம் ஶிவார்பணம் ॥ 3 ॥

ஸாலக்³ராமஶிலாமேகாம் ஜாது விப்ராய யோ(அ)ர்பயேத் ।
ஸோமயஜ்ஞமஹாபுண்யம் ஏகபி³ல்வம் ஶிவார்பணம் ॥ 4 ॥

த³ந்திகோடிஸஹஸ்ராணி வாஜபேயஶதானி ச ।
கோடிகன்யாமஹாதா³னாம் ஏகபி³ல்வம் ஶிவார்பணம் ॥ 5 ॥

பார்வத்யாஸ்ஸ்வேத³தோத்பன்னம் மஹாதே³வஸ்ய ச ப்ரியம் ।
பி³ல்வவ்ருக்ஷம் நமஸ்யாமி ஏகபி³ல்வம் ஶிவார்பணம் ॥ 6 ॥

த³ர்ஶனம் பி³ல்வவ்ருக்ஷஸ்ய ஸ்பர்ஶனம் பாபனாஶனம் ।
அகோ⁴ரபாபஸம்ஹாரம் ஏகபி³ல்வம் ஶிவார்பணம் ॥ 7 ॥

மூலதோ ப்³ரஹ்மரூபாய மத்⁴யதோ விஷ்ணுரூபிணே ।
அக்³ரதஶ்ஶிவரூபாய ஏகபி³ல்வம் ஶிவார்பணம் ॥ 8 ॥

பி³ல்வாஷ்டக மித³ம் புண்யம் ய꞉ படே²ச்சி²வஸன்னிதௌ⁴ ।
ஸர்வபாபவினிர்முக்த꞉ ஶிவலோகமவாப்னுயாத் ॥ 9 ॥

Language TaMil
No. of Pages3
PDF Size0.03 MB
CategoryReligion
Source/Credits

Related PDFs

Bilvashtakam PDF In Kannada

Bilvashtakam PDF

Ravi Chalisa PDF In Hindi

பில்வாஷ்டகம் – Bilvashtakam PDF Free Download

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!