ബീറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസർ പ്രത്യേക വിഷയങ്ങൾ | Beat Forest Officer Special Topics PDF In Malayalam

‘Kerala PSC Beat Forest Officer Study Materials’ PDF Quick download link is given at the bottom of this article. You can see the PDF demo, size of the PDF, page numbers, and direct download Free PDF of ‘Beat Forest Officer Special Topics’ using the download button.

ബീറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസർ പ്രത്യേക വിഷയങ്ങൾ – Beat Forest Officer Special Topics PDF Free Download

ബീറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസർ പ്രത്യേക വിഷയങ്ങൾ

പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ ആരംഭിക്കാൻ  സമയമായി.

പരീക്ഷയിൽ വിജയിക്കുന്നതിന്, സിലബസിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കണം, അതിനാൽ കേരള PSC ബീറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസര്‍ മെയിൻസ് സിലബസ് 2023 വിശദമായി വായിച്ച് മനസിലാക്കുക.

നിങ്ങൾക്ക്  Kerala PSC Beat Forest Officer Mains Exam Syllabus 2023 PDF രൂപത്തിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം.

Part I. പൊതുവിജ്ഞാനം
(1) ചരിത്രം (5 മാര്‍ക്ക്)

  1. കേരളം: – യൂറോപ്യന്മാരുടെ വരവ് – യൂറോപ്യന്മാരുടെ സംഭാവന – മാര്‍ത്താണ്ഡവര്‍മ്മ മുതല്‍ ശ്രീചിത്തിരതിരനാള്‍ വരെ തിരവിതാംകൂറിന്റെ ചരിത്രം – സാമുഹ്യ, മത, നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥാനങ്ങള്‍ – കേരളത്തിലെ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങള്‍ – കേരള ചരിത്രത്തിന്റെ സാഹിത്യ സ്രോതസ്സുകള്‍ – ഐക്യകേരള പ്രസ്ഥാനം – 1956-ന് ശേഷമുള്ള കേരളത്തിന്‍റെ സാമൂഹ്യരാഷ്ട്രീയ ചരിത്രം .
  2. ഇന്ത്യ :- രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രം – ബ്രിടീഷ് ആധിപത്യം – ഒന്നാം സ്വാതന്ത്രസമരം – ഇന്ത്യന്‍ നാഷണല്‍ കോണഗ്രസിന്റെ രൂപീകരണം – സ്വദേശി പ്രസ്ഥാനം – സാമൂഹ്യപരിഷ്കരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങള്‍ – വര്‍ത്തമാനപത്രങ്ങള്‍ – സ്വാതന്ത്ര സമരചരിത്ര കാലത്തെ സാഹിത്യവും കലയും – സ്വാതന്ത്ര സമരവും മഹാത്മാഗാന്ധിയും – ഇന്ത്യയുടെ സ്വതന്ത്രാനന്തര കാലഘട്ടം -സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ  പുനസംഘടന- ശാസ്ത്ര  വിദ്യാഭ്യാസ സാങ്കേതിക മേഖലയിലെ പുരോഗതി – വിദേശ നയം.
  3. ലോകം: – ഇംഗ്ലണ്ടിലെ മഹത്തായ വിപ്ലവം (Great Revolution) – അമേരിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം – ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം – റഷ്യൻ വിപ്ലവം – ചൈനീസ് വിപ്ലവം – രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധാനന്തര രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രം -ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന, മറ്റ് അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനകൾ
Language Malayalam
No. of Pages10
PDF Size1 MB
CategoryEducation
Source/Creditswww.keralapsc.gov.in

Related PDFs

ബീറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസർ പ്രത്യേക വിഷയങ്ങൾ – Beat Forest Officer Special Topics PDF Free Download

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *