ગુજરાતી બારાખડી | Barakhadi In Gujarati To English PDF

‘ગુજરાતી બારાખડી’ PDF Quick download link is given at the bottom of this article. You can see the PDF demo, size of the PDF, page numbers, and direct download Free PDF of ‘Barakhadi In Gujarati to English’ using the download button.

ગુજરાતી બારાખડી – Gujarati Barakhadi PDF Free Download

Barakhadi In Gujarati to English

ગુજરાતી બારાખડી / Gujarati Barakhadi With

ગુજરાતી સ્વર

સ્વરઅંઅઃ
સ્વર વિભેદકિ
aaaieeuooeaioauamah

ગુજરાતી વ્યંજન

અહીં તમને ગુજરાતી કક્કો આપવામાં આવી છે

ક્ષજ્ઞ

 ગુજરાતી બારાખડી

નીચે તમને Gujarati Barakhadi Chart આપેલ સે “ક થી જ્ઞ” સુધી નો

કાકિકીકુકૂકેકૈકોકૌકંકઃ
ખાખિખીખુખૂખેખૈખોખૌખંખઃ
ગાગિગીગુગૂગેગૈગોગૌગંગઃ
ઘાઘિઘીઘુઘૂઘેઘૈઘોઘૌઘંઘઃ
ચાચિચીચુચૂચેચૈચોચૌચંચઃ
છાછિછીછુછૂછેછૈછોછૌછંછઃ
જાજિજીજુજૂજેજૈજોજૌજંજઃ
ઝાઝિઝીઝુઝૂઝેઝૈઝોઝૌઝંઝઃ
ટાટિટીટુટૂટેટૈટોટૌટંટઃ
ઠાઠિઠીઠુઠૂઠેઠૈઠોઠૌઠંઠઃ
ડાડિડીડુડૂડેડૈડોડૌડંડઃ
ઢાઢિઢીઢુઢૂઢેઢૈઢોઢૌઢંઢઃ
ણાણિણીણુણૂણેણૈણોણૌણંણઃ
તાતિતીતુતૂતેતૈતોતૌતંતઃ
થાથિથીથુથૂથેથૈથોથૌથંથઃ
દાદિદીદુદૂદેદૈદોદૌદંદઃ
ધાધિધીધુધૂધેધૈધોધૌધંધઃ
નાનિનીનુનૂનેનૈનોનૌનંનઃ
પાપિપીપુપૂપેપૈપોપૌપંપઃ
ફાફિફીફુફૂફેફૈફોફૌફંફઃ
બાબિબીબુબૂબેબૈબોબૌબંબઃ
ભાભિભીભુભૂભેભૈભોભૌભંભઃ
મામિમીમુમૂમેમૈમોમૌમંમઃ
યાયિયીયુયૂયેયૈયોયૌયંયઃ
રારિરીરુરૂરેરૈરોરૌરંરઃ
લાલિલીલુલૂલેલૈલોલૌલંલઃ
વાવિવીવુવૂવેવૈવોવોવંવઃ
શાશિશીશુશૂશેશૈશોશૌશંશઃ
ષાષિષીષુષૂષેષૈષોષૌષંષઃ
સાસિસીસુસૂસેસૈસોસૌસંસઃ
હાહિહીહુહૂહેહૈહોહૌહંહઃ
ળાળિળીળુળૂળેળૈળોળૌળંળઃ
ક્ષક્ષાક્ષિક્ષીક્ષુક્ષૂક્ષેક્ષૈક્ષોક્ષૌક્ષંક્ષઃ
જ્ઞજ્ઞાજ્ઞાજ્ઞીજ્ઞુજ્ઞૂજ્ઞેજ્ઞૈજ્ઞોજ્ઞૌજ્ઞંજ્ઞઃ

Gujarati to English Barakhadi

નીચે તમને ગુજરાતી સાથે ઇંગ્લિશ બારાક્ષરી ચાર્ટ પણ આપેલ સે “ક થી જ્ઞ” સુધી નો

કાકિકીકુકૂકેકૈકોકૌકંક:
KaKaaKiKeeKuKooKeKaiKoKauKamKah
ખાખિખીખુખૂખેખૈખોખૌખંખ:
KhaKhaaKhiKheeKhuKhooKheKhaiKhoKhauKhamKhah
ગાગિગીગુગૂગેગૈગોગૌગંગ:
GaGaaGiGeeGuGooGeGaiGoGauGamGah
ઘાઘિઘીઘુઘૂઘેઘૈઘોઘૌઘંઘ:
GhaGhaaGhiGheeGhuGhooGheGhaiGhoGhauGhamGhah
ચાચિચીચુચૂચેચૈચોચૌચંચ:
ChaChaaChiCheeChuChooCheChaiChoChauChamChah
છાછિછીછુછૂછેછૈછોછૌછંછ:
ChhaChhaaChhiChheeChhuChhooChheChhaiChhoChhauChhamChhah
જાજિજીજુજૂજેજૈજોજૌજંજ:
JaJaaJiJeeJuJooJeJaiJoJauJamJah
ઝાઝિઝીઝુઝૂઝેઝૈઝોઝૌઝંઝ:
ZaZaaZiZeeZuZooZeZaiZoZauZamZah
ટાટિટીટુટૂટેટૈટોટૌટંટ:
TaTaaTiTeeTuTooTeTaiToTauTamTah
ઠાઠિઠીઠુઠૂઠેઠૈઠોઠૌઠંઠ:
ThaThaaThiTheeThuThooTheThaiThoThauThamThah
ડાડિડીડુડૂડેડૈડોડૌડંડ:
DaDaaDiDeeDuDooDeDaiDoDauDamDah
ઢાઢિઢીઢુઢૂઢેઢૈઢોઢૌઢંઢ:
DhaDhaaDhiDheeDhuDhooDheDhaiDhoDhauDhamDhah
ણાણિણીણુણૂણેણૈણોણૌણંણ:
NaNaaNiNeeNuNooNeNaiNoNauNamNah
તાતિતીતુતૂતેતૈતોતૌતંત:
TaTaaTiTooTuTooTeTaiToTauTamTah
થાથિથીથુથૂથેથૈથોથૌથંથ:
ThaThaaThiTheeThuThooTheThaiThoThauThamThah
દાદિદીદુદૂદેદૈદોદૌદંદ:
DaDaaDiDeeDuDooDeDaiDoDauDamDah
ધાધિધીધુધૂધેધૈધોધૌધંધ:
DhaDhaaDhiDheeDhuDhooDheDhaiDhoDhauDhamDhah
નાનિનીનુનૂનેનૈનોનૌનંન:
NaNaaNiNeeNuNooNeNaiNoNauNamNah
પાપિપીપુપૂપેપૈપોપૌપંપ:
PaPaaPiPeePuPooPePaiPoPauPamPah
ફાફિફીફુફૂફેફૈફોફૌફંફ:
FaFaaFiFeeFuFooFeFaiFoFauFamFah
બાબિબીબુબૂબેબૈબોબૌબંબ:
BaBaaBiBeeBuBooBeBaiBoBauBamBah
ભાભિભીભુભૂભેભૈભોભૌભંભ:
BhaBhaaBhiBheeBhuBhooBheBhaiBhoBhauBhamBhah
મામિમીમુમૂમેમૈમોમૌમંમ:
MaMaaMiMeeMuMooMeMaiMoMauMamMah
યાયિયીયુયૂયેયૈયોયૌયંય:
YaYaaYiYeeYuYooYeYaiYoYauYamYah
રારિરીરુરૂરેરૈરોરૌરંર:
RaRaaRiReeRuRooReRaiRoRauRamRah
લાલિલીલુલૂલેલૈલોલૌલંલ:
LaLaaLiLeeLuLooLeLaiLoLauLamLah
વાવિવીવુવૂવેવૈવોવૌવંવ:
VaVaaViVeeVuVooVeVaiVoVauVamVah
શાશિશીશુશૂશેશૈશોશૌશંશ:
ShaShaaShiSheeSheShooSheShaiShoShauShamShah
ષાષિષીષુષૂષેષૈષોષૌષંષ:
ShaShaaShiSheeSheShooSheShaiShoShauShamShah
સાસિસીસુસૂસેસૈસોસૌસંસ:
SaSaaSiSeeSeSooSeSaiSoSauSamSah
હાહિહીહુહૂહેહૈહોહૌહંહ:
HaHaaHiHeeHuHooHeHaiHoHauHamHah
ળાળિળીળુળૂળેળૈળોળૌળંળ:
LaLaaLiLeeLuLooLeLaiLoLauLamLah
ક્ષક્ષાક્ષિક્ષીક્ષુક્ષૂક્ષેક્ષૈક્ષોક્ષૌક્ષંક્ષ:
KshaKshaaKshiKsheeKshuKshuKsheKshaiKshoKshauKshamShah
જ્ઞજ્ઞાજ્ઞિજ્ઞીજ્ઞુજ્ઞૂજ્ઞેજ્ઞૈજ્ઞોજ્ઞૌજ્ઞંજ્ઞ:
GnaGnaaGniGneeGnuGooGneGnaiGnoGnauGnamGnah
Language Gujrati
No. of Pages2
PDF Size0.1 MB
CategoryEducation
Source/Creditskbmspokenenglish.in

ગુજરાતી બારાખડી – Gujarati Barakhadi PDF Free Download

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *