अमृतानुभव | Amrutanubhav PDF In Marathi

‘अमृतानुभव’ PDF Quick download link is given at the bottom of this article. You can see the PDF demo, size of the PDF, page numbers, and direct download Free PDF of ‘Amrutanubhav’ using the download button.

अमृतानुभव – Amrutanubhav PDF Free Download

अमृतानुभव

जगताला निर्माण करणारी बशी सर्व जगताची मूळ कारणें भादत. अशा या प्रकृतिपुरुषांचे मी बंदन केले. येथे कोणाला अशी शंका बेईल की, बेदांतवासकारानें प्रकृति ही पुरुषाची उपाची आहे, असे सांगितले आहे.

तर मग प्रकृतिपुरुष ही निरुपायिक होनीट कशी ? याचे समाधान बसें आादे की, केवळ झानरूप, परिपूर्ण, परब आपण नित् बाहे; व नशा लाच्या निल्य खितीलाच सत् संज्ञा आहे. त्या सत् स्वरूपाला पुरुष म्हणतात.

आता या पुरुषांमध्ये “एकोऽह बहुस्या” असें जें स्फुरण उठलें, त्यासच प्रकृति म्हणतात.

“केवळ जे सत्ता । तो पुरुष पंडसुता । आणि प्रकृति ही समस्ता। क्रिया ना म” (ज्ञा. अ. १३, श्लोक १९, ओ. ९६६.) स्फुरणरहित अध्यें, वर सांगितल्याप्रमाणे स्फुरण होणे,

ही एक प्रकारची झा नाची हातचालरूपी क्रिया भाई, म्हणून या किया (वरती प्रयाना दाखल दिलेल्या ज्ञानेश्वरीच्या ओवीमध्ये ज्ञानेश्वर महाराजांनी के ठेवल्या लक्षण याप्रमाणें) प्रकृति म्हणण्यास कांहीं इरकत नाहीं.

आातां तालिक दृष्टीने पाहूं गेलें तर ही स्फुरणरूपी प्रकृति, पुरुषाहून वेगळी नाही.

ज्याप्रमाणे पाण्यावर उठलेला तरंग पाणीरूप आहे. त्याप्रमाणे वर नि दिष्ट काठी स्फुरण रूप प्रकृति पुरुषाहून मित्न नसून ती तद्रप आहे. म्हणजे पुरुष व प्रकृति या उमयतांची एकसत्ता आहे.

अर्थात् यांच्या स्वरूपऐक्याभावाच्या ठिकाणी भिन्न अशी काही उपाधि असल्यामुळे तीं निरपाषिक आहेत. असें ग्रंथकान मूल म्हटले आहे.

येथे दुसरी अशी शृंका येते की व्याथर्थी हीं ्रज्ञगत पुरुष निरुपाचिक आहेत ्याबर्थी अनेकनामरूपार्मक जगत् उपाध्रीला ती कारणीमूत कशी होतात?

याचे समाधान असें आहे की, वर सांगितलेल्या प्रकृतीचा परिणाम अनेकनामरूप दिसली तरी, तात्विक दृष्टीने ती जलकूपच बाहे; याप्रमाणे तात्विक रटें पाहिले तर, जगत् हैं प्रकृतिपुरुपात्मक वस्तुरूप आहे असे सिद्ध होतें.

ज्यावर्यी जगत् हें प्रकृतिपुरुषात्मक प्रावस्तुहुन वेगळे हवे स्वतंत्र नाही, त्याअथी त्या निरुपाचिक प्रकृतिपुरुषांला, त्यांच्या स्वरू पाहून, बेगळी जगत् उपाधि बहे, असें म्हणतां बेणार नाहीं.

म्हणून वा निरुपाधिक पुरुषप्रकृतिरूपी देवोदेवीला मी वंदन केलें म्हणजे . नमस्कार केला; पण तो नमस्कार मी त्यांच्याहून वेगळा राहून,

अथवा आपणाहून त्यांना बेगळे ठेवून, क्रियेने केला नाही. तर अक्रिय बमेदत्वानें केला. तो कसा, तें पुढे या प्रकरणाचे शेवटी] वर्षन करण्यांत येईल.

नंतर त्या प्रधानाने हातामध्ये तरवार घेऊन जवळच निजलेल्या राजाच्या छातीवर बसून, तो त्याचा गळा कापू लागला; वा क्षणीच राजानें डोळे उपडून पाहिलें प्रधान आपल्या छातीवर बसून गळा कापत आहे. तथापि प्रधानास कांही नो राजा खोले मिटून पडला.

पुढे राजाच्या गळ्याचे रक्त तलावामध्ये शिपडल्याबरोबर तलावास पाणी गवा सम पूर्वी अनुभवलेल्या वनस्पतीच्या रसानें बरी केली.

नंतर राजा व प्रधान दोघे मिळून घरी आले. पुढे बरेच दिवस गेले, तरी राजानें प्रधानास एकवेदी असे विचारिले नाही, की माझा गळा तूं कां कापित होतास व याचें प्रधानास मोठे आश्चर्य वाटून त्यानेंच राजास विचा- रिलें की,

प्रभु भी बसून आपला गळा कापत असतांना आपण मला पाहिलें, तथापि त्या वेळी कांही बोलला नाही व त्या गोष्टीस बरेच दिवस झाले तरी त्यासंबंधाने इतक्या दिवसांत आपण एक चकार शब्दही काढला नाही, याचे मला मोठे आचर्य वाटतें हैं प्रधानाचे भाषण ऐकून राजा म्हणाला, तूं जरी छातीवर बसून गळा कापण्याचे साहस कर्म करित होतास, तरी त्या संबंधाचा माझ्या मनांत किंचित् देखील विकल्प आला नाही;

कारण, माझी इतकी पछी खात्री आहे, की तूं जें कांहीं कर- शील त्यांत माझे दिवस पाहिजे ज्यांत माझे अनहित आहे, अशी गोष्ट तूं कालत्रय करणार नाहींस.

पहा, प्रधानाने राजाचा गळा काप- कर कर्म केले असूनही त्यासंबंधानें राजाच्या मनांत किंचित् संशय आला नाही; ह्यावरून प्रधानावर राजाचा अत्यंतिक विश्वास होता, असें सिद्ध झालें.

तसे गुरुवाक्य व वेदवाक्य यांवर विश्वास ठेवून बाग- ण्यानें आपल्या अल्पज्ञ जीवदृष्टीने आपले अनहित होत आहे असें जरी दिसके तरीके या संबंधाचा संशय घेऊन, गुरु व वाक्याच्या ठि काणी असलेल्या आपल्या विश्वासाचा भंग हो देव नाही त्यांच अत्यं- ठिक विपास व अद्धा असे म्हणतात.

उपरम म्हणजे विधि सर्व कर्माचा त्याग करने से बंधनादिसंस्कारविधीने कर्माचें प्रहण करावें लागतें, तसेच संन्यासग्रहणविधीने सर्व कर्माचा त्याग केला पाहिजे अशा सर्व कर्माचा त्याग केला आहे.

लेखक ज्ञानेश्वर महाराज- Gyaneshwar Maharaj
भाषामराठी
एकूण पृष्ठे 477
Pdf साइज़72 MB
Categoryधार्मिक(Religious)

अमृतानुभव – Amrutanubhav Pdf Free Download

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *