ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு புதிய பாடத்திட்டம் வெளியீடு | TNTET Syllabus 2023 PDF In Tamil

‘ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு புதிய பாடத்திட்டம் வெளியீடு ‘ PDF Quick download link is given at the bottom of this article. You can see the PDF demo, size of the PDF, page numbers, and direct download Free PDF of ‘TNTET Syllabus’ using the download button.

ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு புதிய பாடத்திட்டம் வெளியீடு – TNTET Syllabus PDF Free Download

ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு புதிய பாடத்திட்டம் வெளியீடு

ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு புதிய பாடத்திட்டம் 2022 ஆசிரியர் தேர்வு வாரியத்தால் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. தாள் 1 மற்றும் தாள் 2 இரண்டு தேர்வுகளுக்கு தனித்தனியாக பாடத்திட்டம் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. 

TNTET SYLLABUS 2023

ஆசிரியர் தேர்வு வாரியத்தால் 14.03.2022 முதல் 13.04.2022 விண்ணப்பங்கள் பெறப்பட்டு தோராயமாக 5 லட்சம் பேர் இந்த ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வுக்கு விண்ணப்பம் செய்து உள்ளதாக தெரிகிறது. 

TET Paper 1 Exam Pattern 2022

TNTET Paper-I Subject (All Compulsory) MCQsMax Marks
Language I (Tamil /Telugu /Malayalam /Kannada /Urdu)3030
Language II (English)3030
Child Development and Pedagogy3030
Environmental Studies3030
Mathematics3030
Total150150

TET Paper 2 Exam Pattern 2022

TNTET Paper-II SubjectNo.of QuestionsMax Marks
Language I (Tamil)3030
Language II (English)3030
Child Development and Pedagogy3030
(a) For Maths and Science Teachers: Mathematics and Science (Classes VI to VIII)OR(b) For Social Science Teachers: Social Science (Classes VI to VIII)OR(c) For any Other TeacherEither (a) or (b)6060
Total150150

www.trb.tn.nic.in Download TNTET Syllabus 2022

Hello candidates… The TNTET syllabus is available on all the websites. Candidates who are searching for the TNTET Syllabus do not need to check the TNTET Syllabus is available to download here for free of cost. The syllabus is also available in PDF format. 

To download the Tamilnadu TET syllabus just visit the official website and download the syllabus in PDF format and start the preparation for the TNTET Exam.

Paper I (Primary Stage)

I. Child Development and Pedagogy

 1. a) Child Development (Primary School Child)

b)Concept of Inclusive education and understanding children with special needs

 1. c) Learning and Pedagogy

II. Language I.

 1. a) Language Comprehension
 2. b) Pedagogy of Language Development

III. Language – II

 1. a) Comprehension
 2. b) Pedagogy of Language Development

IV . Mathematics

 1. a) Content:- Geometry, Shapes & Spatial Understanding, Solids around Us, Numbers, Addition and Subtraction, Multiplication, Division, Measurement, Weight, Time, Volume, Data Handling, Patterns, Money
 2. b) Pedagogical issues

V. Environmental Studies

 1. a) Content:- Family and Friends, Relationships, Work and Play, Animals, Plants

Paper II (Elementary Stage)

I. Child Development and Pedagogy

 1. a) Child Development (Elementary School Child)

b)Concept of Inclusive education and understanding children with special needs

 1. c) Learning and Pedagogy

II. Language I.

 1. a) Language Comprehension
 2. b) Pedagogy of Language Development

III. Language – II

 1. a) Comprehension
 2. b) Pedagogy of Language Development

IV. Mathematics and Science

 1. a) Content of Math (Number System, Algebra, Geometry, Mensuration, Data handling) & Science (Food and Materials)
 2. b) Pedagogical issues

V. Social Studies/Social Science

 1. a) Content:- History, Geography, Social and Political Life
 2. b) Pedagogical issues
Language Tamil
No. of Pages18
PDF Size0.04 MB
CategorySyllabus
Source/Creditstrb.tn.nic.in

Related PDFs

Rajasthan Police Model Paper PDF

RSMSSB Librarian Syllabus 2023 PDF

VDO Mains Paper 2023 PDF

AP PRC Master Scale Table PDF

Iti Electrician Question Paper 2023 PDF

ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு புதிய பாடத்திட்டம் வெளியீடு – TNTET Syllabus PDF Free Download

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!