శ్రీ వేంకటేశ్వర వజ్రకవచ స్తోత్రం | Sri Venkateshwara Vajra Kavacha Stotram PDF In Telugu

‘శ్రీ వేంకటేశ్వర వజ్రకవచ స్తోత్రం’ PDF Quick download link is given at the bottom of this article. You can see the PDF demo, size of the PDF, page numbers, and direct download Free PDF of ‘Sri Venkateshwara Vajra Kavacha Stotram’ using the download button.

శ్రీ వేంకటేశ్వర వజ్రకవచ స్తోత్రం – Venkateshwara Vajra Kavacha Stotram With Lyrics Book PDF Free Download

sri-venkateshwara-vajra-kavacha-stotram

శ్రీ వేంకటేశ్వర వజ్రకవచ స్తోత్రం

మార్కండేయ ఉవాచ

నారాయణం పరబ్రహ్మ సర్వకారణ కారకం
ప్రపద్యే వెంకటేశాఖ్యాం తదేవ కవచం మమ

సహస్రశీర్షా పురుషో వేంకటేశశ్శిరో వతు
ప్రాణేశః ప్రాణనిలయః ప్రాణాణ్ రక్షతు మే హరిః

ఆకాశరాట్ సుతానాథ ఆత్మానం మే సదావతు
దేవదేవోత్తమోపాయాద్దేహం మే వేంకటేశ్వరః

సర్వత్ర సర్వకాలేషు మంగాంబాజానిశ్వరః
పాలయేన్మాం సదా కర్మసాఫల్యం నః ప్రయచ్ఛతు

య ఏతద్వజ్రకవచమభేద్యం వేంకటేశితుః
సాయం ప్రాతః పఠేన్నిత్యం మృత్యుం తరతి నిర్భయః

ఇతి శ్రీ వెంకటేస్వర వజ్రకవచస్తోత్రం సంపూర్ణమ్ ॥

Author
Language Telugu
No. of Pages1
PDF Size0.1 MB
CategoryReligious
Source/Creditsandhra-telugu.com

శ్రీ వేంకటేశ్వర వజ్రకవచ స్తోత్రం – Sri Venkateshwara Vajra Kavacha Stotram With Lyrics Book PDF Free Download

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!