శ్రీ షిర్డీసాయి అష్టోత్తరశతనామావళిః | Sri Shiridi Sai Ashtottara Shatanamavali PDF In Telugu

‘శ్రీ షిర్డీసాయి అష్టోత్తరశతనామావళిః’ PDF Quick download link is given at the bottom of this article. You can see the PDF demo, size of the PDF, page numbers, and direct download Free PDF of ‘Sai Baba Ashtothram’ using the download button.

శ్రీ షిర్డీసాయి అష్టోత్తరశతనామావళిః – Sri Shiridi Sai Ashtottara Shatanamavali ”PDF Free Download

sri-shiridi-sai-ashtottara-shatanamavali

శ్రీ షిర్డీసాయి అష్టోత్తరశతనామావళిః

ఓం శ్రీ సాయినాథాయ నమః |
ఓం లక్ష్మీనారాయణాయ నమః |
ఓం కృష్ణరామశివమారుత్యాదిరూపాయ నమః |
ఓం శేషశాయినే నమః |
ఓం గోదావరీతటశిరడీవాసినే నమః |
ఓం భక్తహృదాలయాయ నమః |
ఓం సర్వహృన్నిలయాయ నమః |
ఓం భూతావాసాయ నమః |
ఓం భూతభవిష్యద్భావవర్జితాయ నమః |
ఓం కాలాతీతాయ నమః || ౧౦ ||
ఓం శ్రీ సాయినాథాయ నమః |
ఓం లక్ష్మీనారాయణాయ నమః |
ఓం కృష్ణరామశివమారుత్యాదిరూపాయ నమః |
ఓం శేషశాయినే నమః |
ఓం గోదావరీతటశిరడీవాసినే నమః |
ఓం భక్తహృదాలయాయ నమః |
ఓం సర్వహృన్నిలయాయ నమః |
ఓం భూతావాసాయ నమః |
ఓం భూతభవిష్యద్భావవర్జితాయ నమః |
ఓం కాలాతీతాయ నమః || ౧౦ ||
ఓం అన్నవస్త్రదాయ నమః |
ఓం ఆరోగ్యక్షేమదాయ నమః |
ఓం ధనమాంగళ్యప్రదాయ నమః |
ఓం ఋద్ధిసిద్ధిదాయ నమః |
ఓం పుత్రమిత్రకలత్రబంధుదాయ నమః |
ఓం యోగక్షేమవహాయ నమః |
ఓం ఆపద్బాంధవాయ నమః |
ఓం మార్గబంధవే నమః |
ఓం భుక్తిముక్తిస్వర్గాపవర్గదాయ నమః |
ఓం ప్రియాయ నమః || ౩౦ ||
ఓం ప్రీతివర్ధనాయ నమః |
ఓం అంతర్యామినే నమః |
ఓం సచ్చిదాత్మనే నమః |
ఓం నిత్యానందాయ నమః |
ఓం పరమసుఖదాయ నమః |
ఓం పరమేశ్వరాయ నమః |
ఓం పరబ్రహ్మణే నమః |
ఓం పరమాత్మనే నమః |
ఓం జ్ఞానస్వరూపిణే నమః |
ఓం జగతఃపిత్రే నమః || ౪౦ ||
ఓం అన్నవస్త్రదాయ నమః |
ఓం ఆరోగ్యక్షేమదాయ నమః |
ఓం ధనమాంగళ్యప్రదాయ నమః |
ఓం ఋద్ధిసిద్ధిదాయ నమః |
ఓం పుత్రమిత్రకలత్రబంధుదాయ నమః |
ఓం యోగక్షేమవహాయ నమః |
ఓం ఆపద్బాంధవాయ నమః |
ఓం మార్గబంధవే నమః |
ఓం భుక్తిముక్తిస్వర్గాపవర్గదాయ నమః |
ఓం ప్రియాయ నమః || ౩౦ ||
ఓం ప్రీతివర్ధనాయ నమః |
ఓం అంతర్యామినే నమః |
ఓం సచ్చిదాత్మనే నమః |
ఓం నిత్యానందాయ నమః |
ఓం పరమసుఖదాయ నమః |
ఓం పరమేశ్వరాయ నమః |
ఓం పరబ్రహ్మణే నమః |
ఓం పరమాత్మనే నమః |
ఓం జ్ఞానస్వరూపిణే నమః |
ఓం జగతఃపిత్రే నమః || ౪౦ ||
ఓం కర్మధ్వంసినే నమః |
ఓం శుద్ధసత్వస్థితాయ నమః |
ఓం గుణాతీతగుణాత్మనే నమః |
ఓం అనంతకళ్యాణగుణాయ నమః |
ఓం అమితపరాక్రమాయ నమః |
ఓం జయినే నమః |
ఓం దుర్ధర్షాక్షోభ్యాయ నమః |
ఓం అపరాజితాయ నమః |
ఓం త్రిలోకేషు అవిఘాతగతయే నమః |
ఓం అశక్యరహితాయ నమః || ౬౦ ||
ఓం సర్వశక్తిమూర్తయే నమః |
ఓం స్వరూపసుందరాయ నమః |
ఓం సులోచనాయ నమః |
ఓం బహురూపవిశ్వమూర్తయే నమః |
ఓం అరూపవ్యక్తాయ నమః |
ఓం అచింత్యాయ నమః |
ఓం సూక్ష్మాయ నమః |
ఓం సర్వాంతర్యామినే నమః |
ఓం మనోవాగతీతాయ నమః |
ఓం ప్రేమమూర్తయే నమః || ౭౦ ||
ఓం సులభదుర్లభాయ నమః |
ఓం అసహాయసహాయాయ నమః |
ఓం అనాథనాథదీనబంధవే నమః |
ఓం సర్వభారభృతే నమః |
ఓం అకర్మానేకకర్మాసుకర్మిణే నమః |
ఓం పుణ్యశ్రవణకీర్తనాయ నమః |
ఓం తీర్థాయ నమః |
ఓం వాసుదేవాయ నమః |
ఓం సతాంగతయే నమః |
ఓం సత్పరాయణాయ నమః || ౮౦ ||
ఓం లోకనాథాయ నమః |
ఓం పావనానఘాయ నమః |
ఓం అమృతాంశువే నమః |
ఓం భాస్కరప్రభాయ నమః |
ఓం బ్రహ్మచర్యతపశ్చర్యాది సువ్రతాయ నమః |
ఓం సత్యధర్మపరాయణాయ నమః |
ఓం సిద్ధేశ్వరాయ నమః |
ఓం సిద్ధసంకల్పాయ నమః |
ఓం యోగేశ్వరాయ నమః |
ఓం భగవతే నమః || ౯౦ ||
ఓం భక్తవత్సలాయ నమః |
ఓం సత్పురుషాయ నమః |
ఓం పురుషోత్తమాయ నమః |
ఓం సత్యతత్త్వబోధకాయ నమః |
ఓం కామాదిషడ్వైరిధ్వంసినే నమః |
ఓం అభేదానందానుభవప్రదాయ నమః |
ఓం సమసర్వమతసమ్మతాయ నమః |
ఓం శ్రీదక్షిణామూర్తయే నమః |
ఓం శ్రీవేంకటేశరమణాయ నమః |
ఓం అద్భుతానందచర్యాయ నమః || ౧౦౦ ||
ఓం ప్రపన్నార్తిహరాయ నమః |
ఓం సంసారసర్వదుఃఖక్షయకరాయ నమః |
ఓం సర్వవిత్సర్వతోముఖాయ నమః |
ఓం సర్వాంతర్బహిస్థితాయ నమః |
ఓం సర్వమంగళకరాయ నమః |
ఓం సర్వాభీష్టప్రదాయ నమః |
ఓం సమరసన్మార్గస్థాపనాయ నమః |
ఓం శ్రీసమర్థసద్గురుసాయినాథాయ నమః || ౧౦౮ ||

Author
Language Telugu
No. of Pages5
PDF Size0.2 MB
CategoryReligious
Source/CreditsPanotbook.com

శ్రీ షిర్డీసాయి అష్టోత్తరశతనామావళిః – Sri Shiridi Sai Ashtottara Shatanamavali Book PDF Free Download

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!