Sree Lalitha Sahasranama Stotram PDF In English

‘Lalitha Sahasranamam English’ PDF Quick download link is given at the bottom of this article. You can see the PDF demo, size of the PDF, page numbers, and direct download Free PDF of ‘Sree Lalita Sahasra Nama Stotram’ using the download button.

Lalitha Sahasranamam Lyrics In English With Meaning PDF Free Download

Sree Lalitha Sahasranama Stotram

Asyashrilalita sahasranama stotras mahamantrasya, vashinyadi vagdevata
Rushayah anushtup chandaha shree lalita parameshari devata shrimadvagbhava
Kutetibijam madhyakuteti shaktih shaktinyasam karanyasancha kuryat mama
Shree lalita parameshari prasada sidhyardhe jape viniyogah

DHYANAM

Sinduraruna vigragam, trinayanam, manikyamaoli spharat
Taranayaka shekharam, smitamukhim, aapinavakshoruham
Panibhyam, alipurnaratna chashakam, raktotpalam bibhratim
Saomyam ratna ghatasdha raktacharanam
Dhyayetparamanbikam

Arunam karuna tarangitakshim
Dhruta pashankusha pushpa banachapam
Animadibhi ravrutam mayukhai
Rahamityeva vibhavaye, bhavanim
Dhyayetpadmasanasdham vikasita
Vadanam padmapatrayatakshim
Hemabham pitavastram karakalita
Lasadhemapadmam varangim
Sarvalankarayuktam satata mabhayadam

Bhaktanamram bhavanim
Shree vidyam shantamurtim sakala suranutam
Sarvasanpatpradatrim
Sakunkuma vilepana malikachunbi sasturikam
Samandahasi tekshenam sasharachapa pashankusham
Asheshajana mohini marunamalya bhushanbaram
Japakusuma bhasuram japavidhao smaredanbikam

Sree-mata Shree maha-Ragini shreematsinha-saneshvaree
Chidagni kunda-sanbhuta deva-karya samudyata – 1

Udyadbanu saha-srabha chatur-bahu saman-vita
Raga-svarupa pashadya krodha-karanku-shojvala – 2

Mano-rupekshu kodanda pancha tanmatra sayaka
Nijaruna prabha-pura majabhramhanda mandala – 3

Chanpaka shoka punnaga saogandhika lasatkacha
Kuruvinda mani shrenee kanatkotira mandita – 4

Ashtami chandra vibhraja dalikasdhala shobhita
Mukha-Chandra kalankabha murga-nabhi visheshaka – 5

Vadanas-mara mangalya gruhatorana chillika
Vaktra-lakshmi pari-vaha chalan-minabha lochana – 6

Nava-chanpaka pushpabha nasa-danda virajita
Tarakanti tiraskari nasa-bharana bhasura – 7

Kadanba manjari klupta karna-pura mano-hara
Tatanka yugali-bhuta tapa-nodupa mandala – 8

Padma-raga shila-darsha pari-bhavi kapolabhuh
Nava-vidruma binbashree nyakkari radanachada – 9

Shudha vidyankurakara dvijapankti dvayojvala
Karpura-vitikamoda samakarsha digantara – 10

Nijasanlapa madhurya vinirbhastitakachapi
Mandasmita prabhapura majatkamesha manasa – 11

Anakalita sadrusya chubuka shree virajita
Kamesha bada mangalya sutra-shobhita kandhara – 12

Kanakangada keyura kamaniya bhujanvita
Ratnagrai-veya chintakalola mukta phalanvita – 13

Kameshvara prema-ratna mani prati-panastani
Nabhyalavala romali lata phala kuchadvaei – 14

Lakshya romalata bharata samunneya madhyama
Stana-bhara dalanmadhya patta-bandha-valitraya – 15

Arunaruna kaostunbha vastra bhasvatkatitati
Ratna kinkinikaramya rashanadama bhushita – 16

Kamesha-gynata saobhagya marda-voru dvayanvita
Manikya makuta kara janudvaya virajita – 17

Endra-gopa parikshipta smaratunabha janghika
Guda-gulpha kurma prushtajaeishnu prapadanvita – 18

Nakhadidhiti sanchanna samajana tamoguna
Padadvaya prabhajala parakruta saroruha – 19

Shinjanamani mangira mandita shrepadanbuja
Marali mandagamana maha-lavanya shevadhih – 20

Sarvaruna navadyangi sarvabharana bhushita
Shiva-kameshvarankasdha shiva svadhinavallabha – 21

Sumeru shrunga-madhyasdha shreemannagara naeika
Chintamani gruhantahsdha pancha bramga sanasdhita – 22

Mahapadmatavi sansdha kadanba vanavasinee
Sudha sagara madhyasdha kamakshi kamadaeinee -23

Devarshigana sanghata stuyamanatma-vaibhava
Bhandasura vadhodyukta-shakti-sena samanvita – 24

Sanpatkari samaruda sindhura vrajasevita
Asvarudadhishtitasva koti bhiravruta – 25

Chakra-raja radharudha sarva-yudha parishkruta
Geya-chakra radha-ruda mantrini parisevita – 26

Kiri-chakra radha-rudha dandanadha puraskruta
Jvalamalinikakshipta mahni prakara madhyaga – 27

Bhandasainya vadhodyukta shakti vikrama harshita
Nitya parakra matopa nireekshana samutsaka – 28

Bhanda-putra vadhodyukta balavikrama nandita
Mantrinyanba virachita vishangavadhatoshita – 29

Vishukra pranaharana varahi viryanandita
Kameshvara mukhaloka kalpita shreganeshvara – 30

Maha-ganesha nirbhinna vighnayantra praharshita
Bhanda-surendra nirmukta shastra pratyastra varshini – 31

Karanguli nakhotpanna narayana dashakrutih
Mahapashupatastragni nirdagdha surasainika – 32

Kameshvarastra nirdagda sabhandasura shunyaka
Bramhependra mahendradi devasansdhutavaibhava -33

Haranetragni sandagdakama sanjivanaoshadhih
Shreemadvagbhavakutaika svarupa mukhapankaja -34

Kantadhah-kati paryanta madhyakuta svarupinee
Shakti-kutaikatapanna katyadhobhaga dharinee – 35

Mulamantratmika mulakutatraya kalebara
Kulamrutaikarasika kulasanketapaline – 36

Kulangana lulantasdha kaolinee kulayogini
Akula samayantasdha samayachara tatpara – 37

Muladharaika nilaya bramhagrandhi vibhedini
Manipurantarudita vishnugrandhi vibhedine – 38

Aagyna-chakrantaralasdha rudra-grandhi vibhedini
Sahasraranbujaruda sudhasarabhivarshinee – 39

Tatillata samaruchi shatchakropari sansdhita
Mahashakti-kundalini bisatantu taniyasi – 40

Bhavani bhavanagamya bhavaranya kutarika
Bhadrapriya bhadra-murti rbhakta-saobhagyadaeini -41

Bhakta-praya bhakta-gamya bhakti-vashya bhaya-paha
Shanbhavi sharadaradhya sharvani sharmadaeini – 42

Shankari shrikari sadhvi sarachandra nibhanana
Shatodari shantimati niradhara niranjana – 43

Nirpepa nirmala nitya nirakara nirakula
Nirguna nishkala shanta nishkama nirupaplava – 44

Nityamukta nirvikara nisprapancha nirashraya
Nitya-shudha nitya-budha niravadya nirantara – 45

Nishkarana nishkalanka nirupadhirnirishvara
Niraga ragamadhani nirmada madanashini – 46

Nishchinta nirahankara nirmoha mohanashinee
Nirmama mamatahantri nishpapa papanashini – 47

Nishkrodha krodhashamani nirlobha lobhanashini
Nisandhaya sanshayaghni nirbhava bhavanashini – 48

Nirvikalpanirabadha nirbheda bhedanashini
Nirnasha mrutyumadhani nishkriya nishparigraha – 49

Nistula nilachikura nirapaya niratyaya
Durlabha durgama durga dukha-hantri sukhaprada – 50

Dushta-dura duracharashamani doshavarjita
Sarvagyna sandrakaruna samanadhika varjita – 51

Sarva-shaktimaei sarvamangala sadgatiprada
Sarveshvari sarvamaei sarvamantrasvarupini – 52

Sarva-yantratmika sarvatantrarupa manonmani
Mahishvari mahadivi mahalakshmi rmrudapriya – 53

Maharupa mahapujya mahapataka nashini
Mahamaya magasatva mahashaktirmaharatih – 54

Author
Language English
No. of Pages11
PDF Size2 MB
CategoryStrom
Source/Creditshinduassociationhk.com

Alternate PDF Download Link

Related PDFs

Sankatahara Ganesha Stotram PDF In Telugu

Lalitha Sahasranamam Lyrics In English With Meaning PDF Free Download

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!