రామచంద్రాయ | Ramachandraya PDF In Telugu

‘రామచంద్రాయ’ PDF Quick download link is given at the bottom of this article. You can see the PDF demo, size of the PDF, page numbers, and direct download Free PDF of ‘Ramachandraya’ using the download button.

రామచంద్రాయ – Ramachandraya Telugu PDF Free Download

ramachandraya

రామచంద్రాయ

రామచంద్రాయ జనకరాజజా మనోహరాయ
మామకాభీష్టదాయ మహిత మంగళం ||

కోసలేశాయ మందహాస దాసపోషణాయ
వాసవాది వినుత సద్వరద మంగళం || ౧ ||

చారు కుంకుమో పేత చందనాది చర్చితాయ
హారకటక శోభితాయ భూరి మంగళం || ౨ ||

లలిత రత్నకుండలాయ తులసీవనమాలికాయ
జలద సద్రుశ దేహాయ చారు మంగళం || ౩ ||

దేవకీపుత్రాయ దేవ దేవోత్తమాయ
చాప జాత గురు వరాయ భవ్య మంగళం || ౪ ||

పుండరీకాక్షాయ పూర్ణచంద్రాననాయ
అండజాతవాహనాయ అతుల మంగళం || ౫ ||

విమలరూపాయ వివిధ వేదాంతవేద్యాయ
సుజన చిత్త కామితాయ శుభగ మంగళం || ౬ ||

రామదాస మృదుల హృదయ తామరస నివాసాయ
స్వామి భద్రగిరివరాయ సర్వ మంగళం || ౭ ||

Author
Language Telugu
No. of Pages3
PDF Size0.1MB
CategoryReligious
Source/Creditsdrive.google.com

రామచంద్రాయ – Ramachandraya Telugu PDF Free Download

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!