పురుష సూక్తం | Purusha Suktam PDF In Telugu

‘పురుష సూక్తం’ PDF Quick download link is given at the bottom of this article. You can see the PDF demo, size of the PDF, page numbers, and direct download Free PDF of ‘Purusha Suktam’ using the download button.

పురుష సూక్తం – Sri Purusha Suktam Telugu PDF Free Download

purusha-suktam

పురుష సూక్తం

శ్రీ పురుష సూక్తం

ఓం తచ్ఛం యోరావృణీమహే గాతుం యఙ్ఞాయ
గాతుం యఙ్ఞపతయే దైవీ స్వస్తిరస్తు నః
స్వస్తిర్ మానుషేభ్యః ఊర్ధ్వంజిఘాతు భేషజం
శం నో అస్తు ద్విపదే శం చతుష్పదే
ఓం శాంతి శాంతి శాంతిః

సహస్ర శీర్షా పురుషః సహస్రాక్ష సహస్రపాత్
స భూమిం విశ్వతో వృత్వా అత్యతిష్ఠదశాంగులం

పురుష ఏ వేదగుం సర్వం యద్భూతం యచ్చ భవ్యం
ఉతామృతత్వ స్యేశానః యదన్నతేనాతిరోహతి

ఏతావానస్య మహిమా అతో జ్యాయాగ్ శ్చ పూరుషః
పాదోస్య విశ్వా భూతాని త్రిపాదస్యామృతం దివి

త్రిపాద్వూర్ధ ఉదైత్పురుషః పాదో స్యేహా భవాత్పునః
తతో విష్వఙ్ఞక్రామత్ సాశనాననశనే అభి

తస్మాద్విరాడజాయత విరాజో అధిపూరుషః
స జాతో అత్యరిచ్యత పశ్చాద్భూమి మధో పురః

యత్పురుషేణ హవిషా దేవా యఙ్ఞమతన్వత
వసంతో అస్యా సీదాజ్యం గ్రీష్మ ఇధ్మశ్శరద్ధవిః

సప్తాస్యాసన్పరిధయః త్రిస్సప్త సమిధకృతాః
దేవా యద్యఙ్ఞం తన్వానాః అభద్నన్ పురుషం పశుం

తం యఙ్ఞం బర్హిషి ప్రౌక్షన్న్ పురుషం జాత మగ్రతః
తేన దేవా అయజంత సాధ్యా ఋషయశ్చయే

తస్మాద్యఙ్ఞాత్సర్వహుతః సంభృతం పృషదాజ్యం
పశూగుస్తాగ్ శ్చక్రే వాయవ్యాన్ ఆరణ్యాన్ గ్రామ్యాశ్చయే

తస్మాద్యఙ్ఞాత్సర్వహుతః ఋచస్సామాని జఙ్ఞిరే
చందాగుంసి జఙ్ఞిరే తస్మాత్ యజుస్తస్మాదజాయత

తస్మాదశ్వా అజాయంత యే కే చోభయాదతః
గావో హ జఙ్ఞిరే తస్మాత్ తస్మాజ్జాతా అజావయః

యత్పురుషం వ్యధధుః కతిధావ్యకల్పయన్
ముఖం కిమస్య కౌ బాహూ కా వూరూ వుచ్యేతే

బ్రాహ్మణోస్య ముఖమాసీత్ బాహూ రాజన్యః కృతః
ఊరూ తదస్య యద్వైశ్యః పద్భ్యాగుం శూద్రో అజాయత

చంద్రమా మనసో జాతః చక్షుస్సూర్యో అజాయత
ముఖాదింద్ర శ్చాగ్నిశ్చ ప్రాణాద్వాయు రజాయత

నాభ్యా ఆసీదంతరిక్షం శీర్ష్ణో ద్యౌ స్సమవర్తత
పద్భ్యాం భూమిర్దిశశ్శోత్రాత్ తధా లోకాగుం అకల్పయన్

వేదాహమేతం పురుషం మహాంతం ఆదిత్యవర్ణం తమసస్తు పారే
సర్వాణి రూపాణి విచిత్యధీరః నామానికృత్వాభివదన్ యదాస్తే

ధాతా పురస్తాద్యముదాజహార శక్రః ప్రవిద్వాన్ ప్రదిశ శ్చతస్రః
తమేవం విద్వానమృత ఇహ భవతి నాన్యః పంధా అయనాయ విద్యతే

యఙ్ఞేన యఙ్ఞమయజంత దేవా తాని ధర్మాణి ప్రధమాన్యాసన్
తేహనాకం మహిమానస్సచన్తే యత్రపూర్వే సాధ్యాస్సంతి దేవాః

అద్భ్యస్సంభూతః పృధివ్యై రసాచ్చ విశ్వకర్మణ స్సమవర్తతాధి
తస్య త్వష్టా విదధ ద్రూపమేతి తత్పురుషస్య విశ్వమాజాన మగ్రే

వేదాహమేతం పురుషం మహాంతం ఆదిత్యవర్ణం తమసః పరస్తాత్
తమేవం విద్వానమృత ఇహ భవతి నాన్యః పంధా విద్యతే యనాయ

ప్రజాపతిశ్చరతి గర్భే అంతః ఆజాయమానో బహుధా విజాయతే
తస్యధీరాః పరిజానంతి యోనిం మరీచీనాం పద మిచ్ఛంతి వేధసః

యో దేవేభ్య ఆతపతి యోదేవానాం పురోహితః
పూర్వోయో దేవేభ్యో జాతః నమో రుచాయ బ్రాహ్మయే

రుచం బ్రాహ్మం జనయంతః దేవా అగ్రే తదబ్రువన్
యస్త్వైవం బ్రాహ్మణో విద్యాత్ తస్య దేవా అసన్ వశే

హ్రీశ్చతే లక్ష్మీశ్చ పత్న్యౌ అహోరాత్రే పార్శ్వే
నక్షత్రాణి రూపం, అశ్వినౌ వ్యాత్తం
ఇష్టం మనిషాణ అముం మనిషాణ సర్వం మనిషాణ

ఓం తచ్ఛం యోరావృణీమహే గాతుం యఙ్ఞాయ
గాతుం యఙ్ఞపతయే దైవీ స్వస్తిరస్తు నః

స్వస్తిర్ మానుషేభ్యః ఊర్ధ్వం జిఘాతు భేషజం
శం నో అస్తు ద్విపదే శం చతుష్పదే
ఓం శాంతి శాంతి శాంతిః శ్రీ పురుష సూక్తం సమాప్తం

Author
Language Telugu
No. of Pages3
PDF Size0.3 MB
CategoryReligious
Source/Creditsyousigma.com

Alternate PDF Download Link

పురుష సూక్తం – Sri Purusha Suktam Telugu PDF Free Download

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!