ஶ்ரீ மிருத்யுஞ்சய அஷ்டோத்தர ஷதநாமாவளி | Mruthyunjaya Ashtottara Shatanamavali PDF In Tamil

‘ஶ்ரீ மிருத்யுஞ்சய அஷ்டோத்தர ஷதநாமாவளி’ PDF Quick download link is given at the bottom of this article. You can see the PDF demo, size of the PDF, page numbers, and direct download Free PDF of ‘Mruthyunjaya Ashtottara Shatanamavali’ using the download button.

ஶ்ரீ மிருத்யுஞ்சய அஷ்டோத்தர ஷதநாமாவளி – Mruthyunjaya Ashtottara Shatanamavali PDF Free Download

ஶ்ரீ மிருத்யுஞ்சய அஷ்டோத்தர ஷதநாமாவளி

ௐ ப⁴க³வதே நம꞉
ௐ ஸதா³ஶிவாய நம꞉
ௐ ஸகலதத்த்வாத்மகாய நம꞉
ௐ ஸர்வமந்த்ரரூபாய நம꞉
ௐ ஸர்வயந்த்ராதி⁴ஷ்டி²தாய நம꞉
ௐ தந்த்ரஸ்வரூபாய நம꞉
ௐ தத்த்வவிதூ³ராய நம꞉
ௐ ப்³ரஹ்மருத்³ராவதாரிணே நம꞉
ௐ நீலகண்டா²ய நம꞉
ௐ பார்வதீப்ரியாய நம꞉ || 10 ||

ௐ ஸோமஸூர்யாக்³னிலோசனாய நம꞉
ௐ ப⁴ஸ்மோத்³தூ⁴லிதவிக்³ரஹாய நம꞉
ௐ மஹாமணிமகுடதா⁴ரணாய நம꞉
ௐ மாணிக்யபூ⁴ஷணாய நம꞉
ௐ ஸ்ருʼஷ்டிஸ்தி²திப்ரலயகாலரௌத்³ராவதாராய நம꞉
ௐ த³க்ஷாத்⁴வரத்⁴வம்ʼஸகாய நம꞉
ௐ மஹாகாலபே⁴த³காய நம꞉
ௐ மூலாதா⁴ரைகநிலயாய நம꞉
ௐ தத்த்வாதீதாய நம꞉
ௐ க³ங்கா³த⁴ராய நம꞉ || 20 ||

ௐ ஸர்வதே³வாதி⁴தே³வாய நம꞉
ௐ வேதா³ந்தஸாராய நம꞉
ௐ த்ரிவர்க³ஸாத⁴னாய நம꞉
ௐ அனேககோடிப்³ரஹ்மாண்ட³நாயகாய நம꞉
ௐ அனந்தாதி³நாக³குலபூ⁴ஷணாய நம꞉
ௐ ப்ரணவஸ்வரூபாய நம꞉
ௐ சிதா³காஶாய நம꞉
ௐ ஆகாஶாதி³ஸ்வரூபாய நம꞉
ௐ க்³ரஹநக்ஷத்ரமாலினே நம꞉
ௐ ஸகலாய நம꞉ || 30 ||

ௐ கலங்கரஹிதாய நம꞉
ௐ ஸகலலோகைககர்த்ரே நம꞉
ௐ ஸகலலோகைகப⁴ர்த்ரே நம꞉
ௐ ஸகலலோகைகஸம்ʼஹர்த்ரே நம꞉
ௐ ஸகலநிக³மகு³ஹ்யாய நம꞉
ௐ ஸகலவேதா³ந்தபாரகா³ய நம꞉
ௐ ஸகலலோகைகவரப்ரதா³ய நம꞉
ௐ ஸகலலோகைகஶங்கராய நம꞉
ௐ ஶஶாங்கஶேக²ராய நம꞉
ௐ ஶாஶ்வதநிஜாவாஸாய நம꞉ || 40 ||

ௐ நிராபா⁴ஸாய நம꞉
ௐ நிராமயாய நம꞉
ௐ நிர்லோபா⁴ய நம꞉
ௐ நிர்மோஹாய நம꞉
ௐ நிர்மதா³ய நம꞉
ௐ நிஶ்சிந்தாய நம꞉
ௐ நிரஹங்காராய நம꞉
ௐ நிராகுலாய நம꞉
ௐ நிஷ்கலங்காய நம꞉
ௐ நிர்கு³ணாய நம꞉ || 50 ||

ௐ நிஷ்காமாய நம꞉
ௐ நிருபப்லவாய நம꞉
ௐ நிரவத்³யாய நம꞉
ௐ நிரந்தராய நம꞉
ௐ நிஷ்காரணாய நம꞉
ௐ நிராதங்காய நம꞉
ௐ நிஷ்ப்ரபஞ்சாய நம꞉
ௐ நிஸ்ஸங்கா³ய நம꞉
ௐ நிர்த்³வந்த்³வாய நம꞉
ௐ நிராதா⁴ராய நம꞉ || 60 ||

ௐ நிரோகா³ய நம꞉
ௐ நிஷ்க்ரோதா⁴ய நம꞉
ௐ நிர்க³மாய நம꞉
ௐ நிர்ப⁴யாய நம꞉
ௐ நிர்விகல்பாய நம꞉
ௐ நிர்பே⁴தா³ய நம꞉
ௐ நிஷ்க்ரியாய நம꞉
ௐ நிஸ்துலாய நம꞉
ௐ நிஸ்ஸம்ʼஶயாய நம꞉
ௐ நிரஞ்ஜனாய நம꞉ || 70 ||

ௐ நிருபமவிப⁴வாய நம꞉
ௐ நித்யஶுத்³த⁴பு³த்³த⁴பரிபூர்ணாய நம꞉
ௐ நித்யாய நம꞉
ௐ ஶுத்³தா⁴ய நம꞉
ௐ பு³த்³தா⁴ய நம꞉
ௐ பரிபூர்ணாய நம꞉
ௐ ஸச்சிதா³னந்தா³ய நம꞉
ௐ அத்³ருʼஶ்யாய நம꞉
ௐ பரமஶாந்தஸ்வரூபாய நம꞉
ௐ தேஜோரூபாய நம꞉ || 80 ||

ௐ தேஜோமயாய நம꞉
ௐ மஹாரௌத்³ராய நம꞉
ௐ ப⁴த்³ராவதாரய நம꞉
ௐ மஹாபை⁴ரவாய நம꞉
ௐ கல்பாந்தகாய நம꞉
ௐ கபாலமாலாத⁴ராய நம꞉
ௐ க²ட்வாங்கா³ய நம꞉
ௐ க²ட்³க³பாஶாங்குஶத⁴ராய நம꞉
ௐ ட³மருத்ரிஶூலசாபத⁴ராய நம꞉
ௐ பா³ணக³தா³ஶக்திபி³ண்டி³பாலத⁴ராய நம꞉ || 90 ||

ௐ தோமரமுஸலமுத்³க³ரத⁴ராய நம꞉
ௐ பட்டிஶபரஶுபரிகா⁴த⁴ராய நம꞉
ௐ பு⁴ஶுண்டி³சிதாக்³னிசக்ராத்³யயுத⁴த⁴ராய நம꞉
ௐ பீ⁴ஷணகாரஸஹஸ்ரமுகா²ய நம꞉
ௐ விகடாட்டஹாஸவிஸ்பா²ரிதாய நம꞉
ௐ ப்³ரஹ்மாண்ட³மண்ட³லாய நம꞉
ௐ நாகே³ந்த்³ரகுண்ட³லாய நம꞉
ௐ நாகே³ந்த்³ரஹாராய நம꞉
ௐ நாகே³ந்த்³ரவலயாய நம꞉
ௐ நாகே³ந்த்³ரசர்மத⁴ராய நம꞉ || 100 ||

ௐ நாகே³ந்த்³ராப⁴ரணாய நம꞉
ௐ த்ர்யம்ப³காய நம꞉
ௐ த்ரிபுராந்தகாய நம꞉
ௐ விரூபாக்ஷாய நம꞉
ௐ விஶ்வேஶ்வராய நம꞉
ௐ விஶ்வரூபாய நம꞉
ௐ விஶ்வதோமுகா²ய நம꞉
ௐ ம்ருʼத்யுஞ்ஜயாய நம꞉ || 108 ||

இதி ஶ்ரீ மிருத்யுஞ்சய அஷ்டோத்தர ஷதநாமாவளி ஸமாப்தா

Language Tamil
No. of Pages6
PDF Size0.03 MB
CategoryReligion
Source/Credits

Related PDFs

Mruthyunjaya Ashtottara Shatanamavali PDF In Telugu

Mrityunjaya Ashtottara Shatanamavali PDF In Kannada

Mrityunjay Ashtottara Shatanamavali PDF In Hindi

Mrityunjaya Ashtottara Shatanamavali PDF

ஶ்ரீ மிருத்யுஞ்சய அஷ்டோத்தர ஷதநாமாவளி – Mruthyunjaya Ashtottara Shatanamavali PDF Free Download

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!