ಮೇಧಾ ಸೂಕ್ತಮ್ | Medha Suktam PDF In Kannada

‘ಮೇಧಾ ಸೂಕ್ತಮ್’ PDF Quick download link is given at the bottom of this article. You can see the PDF demo, size of the PDF, page numbers, and direct download Free PDF of ‘Medha Suktam’ using the download button.

ಮೇಧಾ ಸೂಕ್ತಮ್ – Medha Suktam PDF Free Download

ಮೇಧಾ ಸೂಕ್ತಮ್

ಓಂ ಯಶ್ಛನ್ದ॑ಸಾಮೃಷ॒ಭೋ ವಿ॒ಶ್ವರೂ॑ಪಃ । ಛನ್ದೋ॒ಭ್ಯೋಽಧ್ಯ॒ಮೃತಾ᳚ಥ್ಸಮ್ಬ॒ಭೂವ॑ ।
ಸ ಮೇನ್ದ್ರೋ॑ ಮೇ॒ಧಯಾ᳚ ಸ್ಪೃಣೋತು । ಅ॒ಮೃತ॑ಸ್ಯ ದೇವ॒ಧಾರ॑ಣೋ ಭೂಯಾಸಮ್ ।

ಶರೀ॑ರಂ ಮೇ॒ ವಿಚ॑ರ್ಷಣಮ್ । ಜಿ॒ಹ್ವಾ ಮೇ॒ ಮಧು॑ಮತ್ತಮಾ ।
ಕರ್ಣಾ᳚ಭ್ಯಾಂ॒ ಭೂರಿ॒ವಿಶ್ರು॑ವಮ್ । ಬ್ರಹ್ಮ॑ಣಃ ಕೋ॒ಶೋ॑ಽಸಿ ಮೇ॒ಧಯಾ ಪಿ॑ಹಿತಃ ।
ಶ್ರು॒ತಂ ಮೇ॑ ಗೋಪಾಯ ।

ಓಂ ಶಾನ್ತಿ॒: ಶಾನ್ತಿ॒: ಶಾನ್ತಿ॑: ॥

ಓಂ ಮೇ॒ಧಾದೇ॒ವೀ ಜು॒ಷಮಾ॑ಣಾ ನ॒ ಆಗಾ᳚ದ್ವಿ॒ಶ್ವಾಚೀ॑ ಭ॒ದ್ರಾ ಸು॑ಮನ॒ಸ್ಯಮಾ॑ನಾ ।
ತ್ವಯಾ॒ ಜುಷ್ಟಾ॑ ನು॒ದಮಾ॑ನಾ ದು॒ರುಕ್ತಾ᳚ನ್ ಬೃ॒ಹದ್ವ॑ದೇಮ ವಿ॒ದಥೇ॑ ಸು॒ವೀರಾ᳚: । (ಯ।ವೇ।10।41।1)

ತ್ವಯಾ॒ ಜುಷ್ಟ॑ ಋ॒ಷಿರ್ಭ॑ವತಿ ದೇವಿ॒ ತ್ವಯಾ॒ ಬ್ರಹ್ಮಾ॑ಽಽಗ॒ತಶ್ರೀ॑ರು॒ತ ತ್ವಯಾ᳚ ।
ತ್ವಯಾ॒ ಜುಷ್ಟ॑ಶ್ಚಿ॒ತ್ರಂ ವಿ॑ನ್ದತೇ ವಸು॒ ಸಾನೋ॑ ಜುಷಸ್ವ॒ ದ್ರವಿ॑ಣೋ ನ ಮೇಧೇ ॥

ಮೇ॒ಧಾಂ ಮ॒ ಇನ್ದ್ರೋ॑ ದದಾತು ಮೇ॒ಧಾಂ ದೇ॒ವೀ ಸರ॑ಸ್ವತೀ ।
ಮೇ॒ಧಾಂ ಮೇ॑ ಅ॒ಶ್ವಿನಾ॑ವು॒ಭಾವಾಧ॑ತ್ತಾಂ॒ ಪುಷ್ಕ॑ರಸ್ರಜಾ ।

ಅ॒ಪ್ಸ॒ರಾಸು॑ ಚ॒ ಯಾ ಮೇ॒ಧಾ ಗ॑ನ್ಧ॒ರ್ವೇಷು॑ ಚ॒ ಯನ್ಮನ॑: ।
ದೈವೀ᳚ ಮೇ॒ಧಾ ಸರ॑ಸ್ವತೀ॒ ಸಾ ಮಾಂ᳚ ಮೇ॒ಧಾ ಸು॒ರಭಿ॑ರ್ಜುಷತಾ॒ಗ್॒ ಸ್ವಾಹಾ᳚ ।

ಆ ಮಾಂ᳚ ಮೇ॒ಧಾ ಸು॒ರಭಿ॑ರ್ವಿ॒ಶ್ವರೂ॑ಪಾ॒ ಹಿರ॑ಣ್ಯವರ್ಣಾ॒ ಜಗ॑ತೀ ಜಗ॒ಮ್ಯಾ ।
ಊರ್ಜ॑ಸ್ವತೀ॒ ಪಯ॑ಸಾ॒ ಪಿನ್ವ॑ಮಾನಾ॒ ಸಾ ಮಾಂ᳚ ಮೇ॒ಧಾ ಸು॒ಪ್ರತೀ॑ಕಾ ಜುಷನ್ತಾಮ್ ॥

ಮಯಿ॑ ಮೇ॒ಧಾಂ ಮಯಿ॑ ಪ್ರ॒ಜಾಂ ಮಯ್ಯ॒ಗ್ನಿಸ್ತೇಜೋ॑ ದಧಾತು॒
ಮಯಿ॑ ಮೇ॒ಧಾಂ ಮಯಿ॑ ಪ್ರ॒ಜಾಂ ಮಯೀನ್ದ್ರ॑ ಇನ್ದ್ರಿ॒ಯಂ ದ॑ಧಾತು॒
ಮಯಿ॑ ಮೇ॒ಧಾಂ ಮಯಿ॑ ಪ್ರ॒ಜಾಂ ಮಯಿ॒ ಸೂರ್ಯೋ॒ ಭ್ರಾಜೋ॑ ದಧಾತು ॥

ಓಂ ಹಂ॒ಸ॒ ಹಂ॒ಸಾಯ॑ ವಿ॒ದ್ಮಹೇ॑ ಪರಮಹಂ॒ಸಾಯ॑ ಧೀಮಹಿ । ತನ್ನೋ॑ ಹಂಸಃ ಪ್ರಚೋ॒ದಯಾ᳚ತ್ ॥ (ಹಂಸ ಗಾಯತ್ರೀ ಮಂತ್ರಂ)

ಓಂ ಶಾನ್ತಿ॒: ಶಾನ್ತಿ॒: ಶಾನ್ತಿ॑: ॥

Language Kannada
No. of Pages2
PDF Size0.06 MB
CategoryReligion
Source/Credits

Related PDFs

Medha Suktam PDF In English

Medha Suktam PDF In Hindi

Medha Suktam PDF In Tamil

Medha Suktam PDF In Telugu

ಮೇಧಾ ಸೂಕ್ತಮ್ – Medha Suktam PDF Free Download

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *