મારી હકીકત | Mari Hakikat PDF In Gujarati

‘મારી હકીકત ના આધારે નર્મદનું જીવન’ PDF Quick download link is given at the bottom of this article. You can see the PDF demo, size of the PDF, page numbers, and direct download Free PDF of ‘Mari Hakikat’ using the download button.

મારી હકીકત – Mari Hakikat PDF Free Download

મારી હકીકત

નવલરામ નર્મદના સમીનઅને સંવિવેચ’વિવન’ નર્મદના ગવરાનનાં ‘નર્મકવિ કંડલના આરંભમાં સંકલિત શું છે. નટવરલાલ કવિ ના અંતેવાસી ગયેલા ઈચ્છારામ સૂર્યરામ દેસાઈ ના પુત્ર અને સમગ્ર નર્મદસાત્વિનો કોપીરાઇટ.

સંપાદન અને હાથ ધર્યું અને તે વિશે સંશોધન, સંકલન કરવા માંડયુંત્યારે કેટલાંક નવાં તણો પ્રકાશમાં ખાવાં, તેવું’ જોતાં તેના આરંભે તે સમય સુધીમાં પોતાના કયા ગ્રંથની કેટલી માવૃત્તિ અને તેની કુલ કેટલી પ્રતો છપાઈ હતી .

અને બંને પક્ષોને સાચું માનીએ તો વારસો પ્રતો છાપ્યા પછી કોઈક કારણસર કવિએ બેપાંચ પ્રતો રાખી, બાકીની પ્રતોનો નાથ થે એવો તર્ક કરવો પડે.

પરંતુ આ વિધાનો સિવાય આવા તર્ક માટેની ઈ ભૂમિકા નથી. સ્વજનો, સનેહીમો, મિત્રો નદુભા. iાટેની પૂરતી કાળજી નર્મદ રાખી છે અને તે માટેની સતા તેણે પ્રારંભમાં જ વિગતે કર

સ્નેહીઓ ને શુભેચ્છકો અને તેના પ્રત નહિ આપી હોય ? આ પ્રકારનો તર્ક કરવામાં નર્મદની સાહસિક અટંકી પ્રકૃતિ વિશે ની અણસમજ પ્રગટ થાય. આ વિધાનો દુત તો નથી જ, તેમ નિર્દેતું પણ નથી. નર્મદની અનુપેશ્ય છે

તેથી જ્યાં સુધી વિશેષ સબળ પ્રમાણ ન મળે ત્યાં સુધી નર્મદની જ નોંધને યથાતથ સ્વીકારી,

નવલરામ – નટવરલાલ ના નવલરામ નર્મદના સમીનઅને સંવિવેચ’વિવન’ નર્મદના ગવરાનનાં પતિ ‘નર્મકવિ કંડલના આરંભમાં સંકલિત શું છે.

મારી હકીકત નટવરલાલ કવિ ના અંતેવાસી ગયેલા ઈચ્છારામ સૂર્યરામ દેસાઈ ના પુત્ર અને સમગ્ર નર્મદસાત્વિનો ૉપીરા અને હાથ ધર્યું .

તે વિશે સંશોધન, સંકલન કરવા માંડયુંત્યારે કેટલાંક નવાં તણો પ્રકાશમાં ખાવાં, તેવું જોતાં તેના આરંભે તે સમય સુધીમાં પોતાના કયા ગ્રંથની કેટલી માવૃત્તિ અને તેની કુલ કેટલી પ્રતો છપાઈ હતી.

બંને પક્ષોને સાચું માનીએ તો વારસો પ્રતો છાપ્યા પછી કોઈક કારણસર કવિએ બેપાંચ પ્રતો રાખી, બાકીની પ્રતોનો નાથ = થે એવો તર્ક કરવો પડે. પરંતુ આ વિધાનો સિવાય આવા તર્ક માટેની ઈ ભૂમિકા નથી.

સ્વજનો, સનેહીમો, મિત્રો નદુભા. પૂરતી કાળજી નર્મદ રાખી છે અને તે માટેની સતા તેણે પ્રારંભમાં જ પØપમાં વિગતે કરી છે. ‘મારી હકીકત’ ઘણું હોય ! છે

પોતાના નિકટના સ્નેહીઓ ને શુભેચ્છકો અને તેના પ્રત નહિ આપી હોય ? આ પ્રકારનો તર્ક કરવામાં નર્મદની સાહસિક અટંકી પ્રકૃતિ વિશે ની અણસમજ પ્રગટ થાય.

આ વિધાનો દુત તો નથી જ, તેમ નિર્દેતું પણ નથી. નર્મદની અનુપેશ્ય છે તેથી જ્યાં સુધી વિશેષ સબળ પ્રમાણ ન મળે ત્યાં સુધી નર્મદની જ નોંધને યથાતથ સ્વીકારી, નવલરામ – નટવરલાલ .

લેખક નર્મદાશંકર -Narmadashankar
ભાષા ગુજરાતી
કુલ પેજ 183
PDF સાઇઝ 11 MB
Category આત્મકથા(Biography)

મારી હકીકત – Mari Hakikat Book/Pustak PDF Free Download

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!