జయ జనార్దనా కృష్ణా రాధికాపతే | Jaya Janardhana Krishna Radhika Pathe PDF In Telugu

‘జయ జనార్దనా కృష్ణా రాధికాపతే’ PDF Quick download link is given at the bottom of this article. You can see the PDF demo, size of the PDF, page numbers, and direct download Free PDF of ‘Jaya Janardhana Krishna Radhika Pathe’ using the download button.

జయ జనార్దనా కృష్ణా రాధికాపతే – Janardhana Krishna Radhika Pathe Telugu Book PDF Free Download

jaya-janardhana-krishna-radhika-pathe

జయ జనార్దనా కృష్ణా రాధికాపతే

జయ జనార్దనా కృష్ణా రాధికాపతే
జనవిమోచనా కృష్ణా జన్మమోచనా
గరుడవాహనా కృష్ణా గోపికాపతే
నయనమోహనా కృష్ణా నీరజేక్షణా ||

సుజనబాంధవా కృష్ణా సుందరాకృతే
మదనకోమలా కృష్ణా మాధవా హరే
వసుమతీపతే కృష్ణా వాసవానుజా
వరగుణాకరా కృష్ణా వైష్ణవాకృతే ||

సురుచినాననా కృష్ణా శౌర్యవారిధే
మురహరా విభో కృష్ణా ముక్తిదాయకా
విమలపాలకా కృష్ణా వల్లభీపతే
కమలలోచనా కృష్ణా కామ్యదాయకా ||

విమలగాత్రనే కృష్ణా భక్తవత్సలా
చరణపల్లవం కృష్ణా కరుణకోమలం
కువలయేక్షణా కృష్ణా కోమలాకృతే
తవ పదాంబుజం కృష్ణా శరణమాశ్రయే ||

భువననాయకా కృష్ణా పావనాకృతే
గుణగణోజ్వలా కృష్ణా నళినలోచనా
ప్రణయవారిధే కృష్ణా గుణగణాకరా
శ్యామసోదరా కృష్ణా దీనవత్సలా ||

కామసుందరా కృష్ణా పాహి సర్వదా
నరకనాశనా కృష్ణా నరసహాయకా
దేవకీసుతా కృష్ణా కారుణ్యాంబుధే
కంసనాశనా కృష్ణా ద్వారకాస్థితా ||

పావనాత్మకా కృష్ణా దేహి మంగళం
త్వత్పదాంబుజం కృష్ణా శ్యామకోమలం
భక్తవత్సలా కృష్ణా కామ్యదాయకా
పాలిశన్ననూ కృష్ణా శ్రీహరీ నమో ||

భక్తదాసనా కృష్ణా హరసునీ సదా
కాదునింతినా కృష్ణా సలహయావిభో
గరుడవాహనా కృష్ణా గోపికాపతే
నయనమోహనా కృష్ణా నీరజేక్షణా ||

జయ జనార్దనా కృష్ణా రాధికాపతే
జనవిమోచనా కృష్ణా జన్మమోచనా
గరుడవాహనా కృష్ణా గోపికాపతే
నయనమోహనా కృష్ణా నీరజేక్షణా ||

Author
Language Telugu
No. of Pages2
PDF Size0.2 MB
CategoryReligious
Source/Creditsgoogle.drive.com

జయ జనార్దనా కృష్ణా రాధికాపతే – Jaya Janardhana Krishna Radhika Pathe Telugu Book PDF Free Download

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!