శ్రీ గర్భరక్షాంబికా స్తోత్రం | Garbha Rakshambika Stotram PDF In Telugu

‘శ్రీ గర్భరక్షాంబికా స్తోత్రం’ PDF Quick download link is given at the bottom of this article. You can see the PDF demo, size of the PDF, page numbers, and direct download Free PDF of ‘Garbha Raksha Stotram’ using the download button.

శ్రీ గర్భరక్షాంబికా స్తోత్రం – Garbha Rakshambika Stotram PDF Free Download

garbha-rakshambika-stotram

శ్రీ గర్భరక్షాంబికా స్తోత్రం

శ్రీమాధవీ కాననస్థే గర్భరక్షాంబికే పాహి భక్తాం స్తువంతీమ్ ||

వాపీతటే వామభాగే
వామదేవస్య దేవస్య దేవి స్థితా త్వమ్ |
మాన్యా వరేణ్యా వదాన్యా
పాహి గర్భస్థజంతూన్ తథా భక్తలోకాన్ || ౧ ||

శ్రీమాధవీ కాననస్థే గర్భరక్షాంబికే పాహి భక్తాం స్తువంతీమ్ ||

శ్రీగర్భరక్షాపురే యా
దివ్యసౌందర్యయుక్తా సుమాంగళ్యగాత్రీ |
ధాత్రీ జనిత్రీ జనానాం
దివ్యరూపాం దయార్ద్రాం మనోజ్ఞాం భజే త్వామ్ || ౨ ||

శ్రీమాధవీ కాననస్థే గర్భరక్షాంబికే పాహి భక్తాం స్తువంతీమ్ ||

ఆషాఢమాసే సుపుణ్యే
శుక్రవారే సుగంధేన గంధేన లిప్తా |
దివ్యాంబరాకల్పవేషా
వాజపేయాదియాగస్థభక్తైః సుదృష్టా || ౩ ||

శ్రీమాధవీ కాననస్థే గర్భరక్షాంబికే పాహి భక్తాం స్తువంతీమ్ ||

కల్యాణదాత్రీం నమస్యే
వేదికాఢ్యస్త్రియా గర్భరక్షాకరీం త్వామ్ |
బాలైస్సదా సేవితాంఘ్రిం
గర్భరక్షార్థమారాదుపేతైరుపేతామ్ || ౪ ||

శ్రీమాధవీ కాననస్థే గర్భరక్షాంబికే పాహి భక్తాం స్తువంతీమ్ ||

బ్రహ్మోత్సవే విప్రవీథ్యాం
వాద్యఘోషేణ తుష్టాం రథే సన్నివిష్టామ్ |
సర్వార్థదాత్రీం భజేఽహం
దేవవృందైరపీడ్యాం జగన్మాతరం త్వామ్ || ౫ ||

శ్రీమాధవీ కాననస్థే గర్భరక్షాంబికే పాహి భక్తాం స్తువంతీమ్ ||

ఏతత్ కృతం స్తోత్రరత్నం
దీక్షితానంతరామేణ దేవ్యాశ్చ తుష్ట్యై |
నిత్యం పఠేద్యస్తు భక్త్యా
పుత్రపౌత్రాది భాగ్యం భవేత్తస్య నిత్యమ్ || ౬ ||

శ్రీమాధవీ కాననస్థే గర్భరక్షాంబికే పాహి భక్తాం స్తువంతీమ్ ||

ఇతి శ్రీఅనంతరామదీక్షితవర్య విరచితం గర్భరక్షాంబికా స్తోత్రమ్ ||

Author
Language Telugu
No. of Pages4
PDF Size0.1 MB
CategoryReligious
Source/CreditsPanotbook.com

శ్రీ గర్భరక్షాంబికా స్తోత్రం – Garbha Rakshambika Stotram Book PDF Free Download

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!