मंत्र संग्रह | Collection Mantras PDF

मंत्र संग्रह – Collection Mantras Book PDF Free Download

मंत्रो का संग्रह

महपाणहरे वेनि गहालवर्गीनकमोद्दुते। प्मापापर्मिले वेबि पपनहा रका्रिमि । म गोप।। ्तौवधरे वेवि नानारीकारमूमिते । जगत्िते जगन्मात महालता्ीनक गोष्ू।।

भालकम्यप्क र्लो् या पठेत्वतिमार एिa्षिमाध्नोति राजी प्राथ्नोति र्वत || एककाले पतप्रिले महापाथ विनाशीं । विाले यः पते्षित्मे वनया-्य राम्ानित ।। त्रिकाले य: पठेन्नित्ये महाशह्र विनाशने महालक्ष्मीभवेत्रितां प्रसाभा यरदा शुभा ।।

श्री वेंकटेश स्तोत्र i Vourkalutia ototrul कल्याणादभुत गात्राय कागितार्थ प्रवाबिने। श्रीश्कटनाधाय श्रीनिवासाय नमः।।श्रीरामाष्टक भजे विशेष सुंदर समस्त पापसांजनम्। स्वभक्त चित्तरंजन सदैव राममायम।।

जटाकलापशोभित समपस पापनाशकम्। स्वभक्तभीतिेजने भजेह राममाद्यम् ।। निजखरूप बोध के कृपाबारें भवापहम् । समैशिवें निरंजनम् भजेह राममद्रयम् ।। सहप्रपंधकल्पित ह्यनामरूप यास्तवम्।

निराकृति निरामय भजेह राममतरयम् ।। निष्पच निर्विकल्प निर्मल निरामयम्। चिदेकरूप संतते भजेह राममवयम्।। भवाव्विपोतरूपके ह्यशेषदेहकल्पितम् । गुणाकरं कुपाक भजेह राममायम्।।

महाबाक्यनोधकैर्विराज मानवावपदैः। परग्रह्मव्यापक भजेह राममद्यम ।। शिवप्रदें सुखप्रदे भवच्यि धगापहम्। विराजमानदंशिकम् भजेह राममद्वयम् ।। रामाष्टकै पठति यः सुकरें सुपुण्णये व्यासेन भाषितमिदैं।

ইद्रारी बिभुजा देवी बैदै पीतवस्त्रतयान्वितों । वामहस्ते बज़रधरी दक्षिणेन वरप्रदा।। इंद्राली युवर्ती देवीं नानालंकार भूषिताम्। प्रसन्नवदनौभोजामप्सरोगण सेविता ।

बिल्वस्तुति (Blwa त्रिव त्रिगुणाकार त्रिनेत्र च त्रियायुर्वे। त्रिजन्म पापसंहार एकविल्य शिवार्पण ।।अन्नपूर्णेश्वरी स्तोत्र Anna Parmeshwar stotra नित्यानंदकरी वराभयकरी सौंदर्यरत्नाकरी।

निर्धूताखिल घोरपावनकरी प्रत्यक्षमाहेश्वरी।। प्रालेयाचलवेश पावनकरी काशीपुराधीश्वरी । मिक्षाँटेहि कृपावलैंबनकरी मातात्रपूर्णे्वरी।।चंद्र अष्टार्विंशतिनाम स्तोत्र [Chandra astaavimehan naama stotral

अस्य श्री चैंद्रस्याप्टाविशतिनाम स्तोत्रस्य गौतमऋषिः । सोमो देवता विराट्: । चंद्र प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। चेंद्रस्य शृणुनामानि शुभदानि महीपते। यानि श्रुत्वानरों दुःखान्मुच्यते नात्रसँंशयः।।

सुधाकरश्य सोमश्च ग्लौरब्जः कुमुदप्रियः । लोकप्रियः शुभ्रमानुश्चेंद्रमा रोहिणीपतिः । शशी हिनकरो राजा द्वजराजो निशाकरः । आत्रेय इंदु: शीताशुरोषधीशः कलानिधिः । चैवातृको रमानात्रा क्षिरोदार्णव संभवः ।

नक्षत्र नायक शैभू शिरश्चूजामणिरविभुः । तापहर्ता नमोटीपो नामान्येतानियः पतेत् । प्रत्यहं भक्ति सैंयुक्तस्तर्य पीडा विनश्यति । तिदिने च पठेचस्तु लभेत् सर्व समिहितम् । ग्रहादीनों च सर्वेषां भवेबबल सदा।।

लिंगाष्टक ब्रह्म मुरारि सुरार्चितलिंगम् । निर्मल भासित शोभितलिंगम्।

लेखक
भाषा हिन्दी
कुल पृष्ठ 28
Pdf साइज़3.8 MB
Categoryसाहित्य(Literature)

संग्रह मंत्र – Collection Mantras Book/Pustak Pdf Free Download

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!