भारत इतिहास संशोधक मण्डल पुढे | Bharat Itihas Sanshodhak Mandal Pudhe PDF

भारत इतिहास संशोधक – Bharat Itihas Sanshodhak Mandal Pudhe Book/Pustak Pdf Free Download

पुस्तक के कुछ मशीनी अंश

बेपर्वा सानुन वयद्र] [रकद बोम मांसाचा मर्षि नियमाप्रमाणे निव्या नात झ च्या निवासपात कमी एक भरपण ना पण, कस काय] लाठी निमो प्रका माहे.

एकावण या सरकन श्रष्पाे निषमापमार्णे एमानड सर्े प परंतु, में हित माही, इजार अमार आज वर्तमान मराठी अकरा मसेर आवट साधान महाराष्ट्र अजीब रहता.

एकादश पासून निपार सा नाही अण्ये र [काम आ णार महाराष्ट्र एमाड पासून भाषेचाही काम्या महाराष्ट्र एमाड अपनि एमाग, भारा, एरा अ ते मा के पार होन एणा १]म ने,

अप्थश एम्मारह मग मग सकन एकादश पृष्ठ नিযাই नाहीं म भरा ए पासून निषू ध्ये एगाम १ारा – अकाग – मकरा पण ् एणर लरी न आला ।

म्ये र ল आशाखद संस्कृत एकादश सदा निष्पन्न झाला 1 एक + दशनु 3एक- दान पा, पण पर्वत एकादशम वने के चा के पान।

पाणिनि एको च सांगली एक व ज्ञान यांचा समास धा भा होतो ম रचे पाणिनि कपिल पण कां [तें पाणिनि सांगत नार्की एक + म +दरेन र दिभनु अशी वास्तविक स्थिति आहे नान अ डा आत् कोडून.

आरे ! माया मले एकादध ैं पूर्वपदिक हणजे वेदा रणा हि पूर्वीच्या भार्ा नून अपधेश होकन हमे आह अप राधिका २.] मान का शुद्ध-सारा एक + (अधिक था अर्धी पूर्वेदिक रावद्)+

दोन – एकादश अशा बाईपरने पूर्वेद्क शष्द अपस मेदिक भापम एकादश सेरेला आहे वैदिक व रस्ते भाषांचे गले पारी महाराष्ट्र अपभ्रश:

, दिक भाषा पृथयादिक भाषा अपर्धा आहे एकादिकरण्नु भसा प समास स्मारण्याला राहून, एकादशन असा संक्षिम उपार बेटिक शक कई र ान्पर्य दम इवा कदिफ राष्ट्र का पा िंदा पापासाण्स्पा] দাখ पুद

अण्दा कूशिर रप गाहे पात सक्ष শা पুरपेदिक शप्ड ु एारदशन् अता असावा संश्शना महाराष्ट्र पिपरिणमन तानाजी नियम गगू होनान, म्याग्ना सारस [भ] निधम पूर्व कार्चे बंदिकमा्यनत बिलीगमन कफ भाग .

लेखक विभिन्न लेखक – Various Authors
भाषामराठी
एकूण पृष्ठे 510
Pdf साइज़13 MB
Categoryइतिहास(History)

भारत इतिहास संशोधक मण्डल पुढे | Bharat Itehas Sanshodhak Mandal Pudhe Book/Pustak Pdf Free Download

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *