भारत इतिहास संशोधक मण्डल पुढे | Bharat Itihas Sanshodhak Mandal Pudhe PDF In Marathi

‘भारत इतिहास संशोधक मण्डल पुढे’ PDF Quick download link is given at the bottom of this article. You can see the PDF demo, size of the PDF, page numbers, and direct download Free PDF of ‘Bharat Itihas Sanshodhak Mandal’ using the download button.

भारत इतिहास संशोधक – Bharat Itihas Sanshodhak Mandal Pudhe Pdf Free Download

पुस्तक के कुछ मशीनी अंश

बेपर्वा सानुन वयद्र] [रकद बोम मांसाचा मर्षि नियमाप्रमाणे निव्या नात झ च्या निवासपात कमी एक भरपण ना पण, कस काय] लाठी निमो प्रका माहे.

एकावण या सरकन श्रष्पाे निषमापमार्णे एमानड सर्े प परंतु, में हित माही, इजार अमार आज वर्तमान मराठी अकरा मसेर आवट साधान महाराष्ट्र अजीब रहता.

एकादश पासून निपार सा नाही अण्ये र [काम आ णार महाराष्ट्र एमाड पासून भाषेचाही काम्या महाराष्ट्र एमाड अपनि एमाग, भारा, एरा अ ते मा के पार होन एणा १]म ने,

अप्थश एम्मारह मग मग सकन एकादश पृष्ठ नিযাই नाहीं म भरा ए पासून निषू ध्ये एगाम १ारा – अकाग – मकरा पण ् एणर लरी न आला ।

म्ये र ল आशाखद संस्कृत एकादश सदा निष्पन्न झाला 1 एक + दशनु 3एक- दान पा, पण पर्वत एकादशम वने के चा के पान।

पाणिनि एको च सांगली एक व ज्ञान यांचा समास धा भा होतो ম रचे पाणिनि कपिल पण कां [तें पाणिनि सांगत नार्की एक + म +दरेन र दिभनु अशी वास्तविक स्थिति आहे नान अ डा आत् कोडून.

आरे ! माया मले एकादध ैं पूर्वपदिक हणजे वेदा रणा हि पूर्वीच्या भार्ा नून अपधेश होकन हमे आह अप राधिका २.] मान का शुद्ध-सारा एक + (अधिक था अर्धी पूर्वेदिक रावद्)+

दोन – एकादश अशा बाईपरने पूर्वेद्क शष्द अपस मेदिक भापम एकादश सेरेला आहे वैदिक व रस्ते भाषांचे गले पारी महाराष्ट्र अपभ्रश:

, दिक भाषा पृथयादिक भाषा अपर्धा आहे एकादिकरण्नु भसा प समास स्मारण्याला राहून, एकादशन असा संक्षिम उपार बेटिक शक कई र ान्पर्य दम इवा कदिफ राष्ट्र का पा िंदा पापासाण्स्पा] দাখ पুद

अण्दा कूशिर रप गाहे पात सक्ष শা पুरपेदिक शप्ड ु एारदशन् अता असावा संश्शना महाराष्ट्र पिपरिणमन तानाजी नियम गगू होनान, म्याग्ना सारस [भ] निधम पूर्व कार्चे बंदिकमा्यनत बिलीगमन कफ भाग .

महादेव निजेनें भ्रमला ।

विस्र घेऊनि तळमळू लागला ।

मम भ्यां स्वबरदार केला तो वाचला दो अक्षरों ॥ ११ ॥

स्वामी कार्तिक निर्जने भ्रमला ।

बळें चि परस्त्रिया भोगूं सामला ।

मात्रागमन घडावे स्याला तो म्यां केठा खबरदार ।। १२ ।।

महाविष्णु निजेन भ्रमखा ।

परखी मोहन जोमी जाला ।

तो म्या समरवार केठा ।

मोह दवबिछा शक्तीचा ॥ १३ ॥

झामि मला पोरानी समूळ नागविला ।

सकळ धर्म बुडाला। दुकाळु पहिला मोठा जी ॥ १४ ॥

तो म्पा खबरदार फेला | मग बापा स्मरठा । 1.] ते येऊनि चोर मारिठा ।

संकेचे वित्त विधले जी ॥ १५ ॥

अभिमानें मिजेला बायको होऊनि साठी छेक घ्याला ।

तो म्पा समरदार केला । तो पावला पहिला वेश ॥ १६ ॥

मानिछे माही मजठा अभिमानें चि मिजेठा ।

तो क्षयरोगी जाला । माडला आपले करणीन ॥ १७ ॥

मानिस माहीं ममला। हजार भोके पडली त्याला ।

शुर्के डोळा फोडूनि घेतला न मामी मजला झणउनियां ॥ १८ ॥

दक्ष निजमें भ्रमला | मामिलें नाहीं मजला ।

पूर्व शिरासी कला | जाला में तो बोटमुखी ॥ १९०

गुरूने मानिलें नाहीं मजला । बाईल गमाकान बेसला । २०]

यम नि व्यापला । जाला केवळ दासीपुत्र ॥ २० ॥

रावण मिजेने भ्रमला । कुळक्षणी करूपने शोकों पडला ।

मग म्या खबरदार कला। तो जाठा रामरूप ॥ २१ ॥

ऐसे ऐकोनि दृष्टांत सावध होऊनि फराठ स्वहित ।

तरी आपुले फळ मोगाठ समस्त । मी हुशार करिती ॥ २२ ॥

मी सांगोन उतराई । कोणास कोही मामत नाहीं ।

परोपकारास्तव पाहीं मी सांगतों जी ॥ २३ ॥

ऐसे दिवटा मोलोनी । घरि घरि हांक देऊनी ।

वास ह्मणे दिवट्यास मानी तो चि तरेट मोहराती ॥ २४ ॥

ऐसा हा दिवटा । समयाचा जाणावा सुभटा ।

जे अनुभवितो ससारपोटा । न येता समया ॥ २५ ॥ 1.]

केवडे आपट माग्य श्रीसमर्थ आपणांस जाग करिताहत

लेखक विभिन्न लेखक – Various Authors
भाषामराठी
एकूण पृष्ठे 510
Pdf साइज़13 MB
Categoryइतिहास(History)

भारत इतिहास संशोधक मण्डल पुढे | Bharat Itehas Sanshodhak Mandal Pudhe Pdf Free Download

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!