અબ્રાહમ લિંકન | Abraham Lincoln (1809-1865)

અબ્રાહમ લિંકન | Abraham Lincoln Book/Pustak Pdf Free Download

પુસ્તક નો એક મશીની અંશ

પુસ્તકો. – એમની અ પર માતાએ પોતાની વાત પકડી રાખી અને એમનું કામ પડતું. માંડ એકાદ વસ જેટલો સમય તેમશું શાળામાં દુજરી આપી હુ પડ્યું તે દરમિયાન જેટલાં પુસ્તકો મયાં તેટલાં તેમનું વાંચી નાળ્યાં.

પુસ્તક મેળવવા કે પાછું માપવા તૈઓ ઘણી વાર માઈલો સુધી ચાલતા ગુલામી. મી.-

૧૯ વર્ષની વયે લિંકને હોડીમાં બેસીને મિસિસિપિ નદીમાં ન્ય લઅન્સ સુધી પ્રવાસ કર્યો.

અહીં તેમને ગુલામીનો પ્રથમ સંપર્ક થયો. ગુલામીથી એમને ધૃણા થઈ.

આ પછી થોડા વખતમાં લિંકન કુટુંબ ફરી વાર પશ્ચિમ તરફ ચાલ્યું. તેઓ ઇલિનોયમાં ગયા અને ત્યાં તેમણે ફરી વાર જમીન સાફ કરીને કુટિર બાંધી,

લેખક
ભાષાગુજરાતી
કુલ પૃષ્ઠ68
Pdf સાઇઝ11.8 MB
Categoryઆત્મકથા(Biography)

અબ્રાહમ લિંકન | Abraham Lincoln Book/Pustak Pdf Free Download

Leave a Comment

Your email address will not be published.