శ్రీ మహా గణపతి సహస్రనామ స్తోత్రం | Sri Maha Ganapathi Sahasranama Stotram PDF In Telugu

‘శ్రీ మహా గణపతి సహస్రనామ స్తోత్రం’ PDF Quick download link is given at the bottom of this article. You can see the PDF demo, size of the PDF, page numbers, and direct download Free PDF of ‘Sri Maha Ganapathi Sahasranama Stotram’ using the download button.

శ్రీ మహా గణపతి సహస్రనామ స్తోత్రం – Maha Ganapathi Sahasranama Stotram PDF Free Download

sri-maha-ganapathi-sahasra

శ్రీ మహా గణపతి సహస్రనామ స్తోత్రం

ధ్యానం |
గజవదనమచింత్యం తీక్ష్ణదంష్ట్రం త్రినేత్రం |
బృహదుదరమశేషం భూతిరాజం పురాణమ్ ||
అమరవరసుపూజ్యం రక్తవర్ణం సురేశం |
పశుపతిసుతమీశం విఘ్నరాజం నమామి ||

ఓం గణేశ్వరో గణక్రీడో గణనాథో గణాధిపః |
ఏకదంతో వక్రతుండో గజవక్త్రో మహోదరః || ౧ ||

లంబోదరో ధూమ్రవర్ణో వికటో విఘ్ననాయకః |
సుముఖో దుర్ముఖో బుద్ధో విఘ్నరాజో గజాననః || ౨ ||

భీమః ప్రమోద ఆనందో సురానందో మదోత్కటః |
హేరంబః శంబరః శంభుః లంబకర్ణో మహాబలః || ౩ ||

నందనాఽలంపటో భీమో మేఘనాదో గణంజయః |
వినాయకో విరూపాక్షో ధీరశ్శూరో వరప్రదః || ౪ ||

మహాగణపతిర్బుద్ధిప్రియో క్షిప్రప్రసాదనః |
రుద్రప్రియో గణాధ్యక్షో ఉమాపుత్రోఽఘనాశనః || ౫ ||

కుమారగురురీశానపుత్రో మూషకవాహనః |
సిద్ధిప్రదః సిద్ధిపతిః సిద్ధిః సిద్ధివినాయకః || ౬ ||

విఘ్నోత్తుంగభుజో సింహవాహనో మోహినీప్రియః |
కటికంటో రాజపుత్రః శకలః సమ్మితాఽమితః || ౭ ||

కూశ్మాండగణసంభూతః దుర్జయో ధూర్జయో జయః |
భూపతిర్భువనేశశ్చ భూతానాంపతిరవ్యయః || ౮ ||

విశ్వకర్తా విశ్వముఖః విశ్వరూపో నిధిర్ఘృణః |
కవిః కవీనామృషభో బ్రహ్మణ్యో బ్రాహ్మణస్పతిః || ౯ ||

జ్యేష్ఠరాజో నిధిపతిర్నిధిప్రియపతిప్రియః |
హిరణ్మయపురాంతస్థో సూర్యమండలమధ్యగః || ౧౦ ||

కరాహతిధ్వస్తసింధుసలిలో పూషదంతభిత్ |
ఉమాంకకేళికుతుకీ ముక్తిదః కులపాలకః || ౧౧ ||

కిరీటీ కుండలీ హారీ వనమాలీ మనోమయః |
వైముఖ్యహతదృశ్యశ్రీః పాదాహత్యాజితక్షితః || ౧౨ ||

సద్యోజాతః స్వర్ణభుజో మేఖలీ దుర్నిమిత్తహృత్ |
దుస్స్వప్నహృత్ప్రహసనో గుణీ నాదప్రతిష్ఠితః || ౧౩ ||

సురూపః సర్వనేత్రాధివాసో వీరాసనాశ్రయః |
పీతాంబరః ఖడ్గధరో ఖండేందుకృతశేఖరః || ౧౪ ||

చిత్రాంకశ్యామదశనో ఫాలచంద్రశ్చతుర్భుజః |
యోగాధిపో తారకస్థో పురుషో గజకర్ణకః || ౧౫ ||

గణాధిరాజో విజయస్థిరో గణపతిః ధ్వజీ |
దేవదేవః స్మరప్రాణదీపకో వాయుకీలకః || ౧౬ ||

విపశ్చిద్వరదో నాదోనాదభిన్నబలాహకః |
వరాహవదనో మృత్యుంజయో వ్యాఘ్రాజినాంబరః || ౧౭ ||

ఇచ్ఛాశక్తిధరో దేవత్రాతా దైత్యవిమర్దనః |
శంభువక్త్రోద్భవః శంభుకోపఘ్నః శంభుహాస్యభూః || ౧౮ ||

శంభుతేజః శివాశోకహారీ గౌరీసుఖావహః |
ఉమాంగమలజో గౌరీతేజోభూః స్వర్ధునీభవః || ౧౯ ||

యజ్ఞకాయో మహానాదో గిరివర్షః శుభాననః |
సర్వాత్మా సర్వదేవాత్మా బ్రహ్మమూర్ధ్నా కకుప్ఛ్రుతిః || ౨౦ ||

బ్రహ్మాండకుంభః చిద్వ్యోమఫాలః సత్యశిరోరుహః |
జగజ్జన్మలయోన్మేషనిమేషోఽగ్న్యర్కసోమదృక్ || ౨౧ ||

గిరీంద్రైకరదో ధర్మః ధర్మిష్ఠో నామబృంహితః |
గ్రహర్క్షదశనో వాణీజిహ్వో వాసవనాసికః || ౨౨ ||

కులాచలాంసః సోమార్కఘంటో రుద్రశిరోధరః |
నదీనదభుజః సర్పాంగుళికో తారకానఖః || ౨౩ ||

భ్రూమధ్యసంస్థితకరో బ్రహ్మవిద్యామదోత్కటః |
వ్యోమనాభః శ్రీహృదయో మేరుపృష్ఠోఽర్ణవోదరః || ౨౪ ||

కుక్షిస్థయక్షగంధర్వరక్షఃకిన్నరమానుషః |
పృథ్వీకటిః సృష్టిలింగః శైలోరూదగ్రజానుకః || ౨౫ ||

పాతాళజంఘో మునిపత్ కాలాంగుష్ఠః త్రయీతనుః |
జ్యోతిర్మండలలాంగూలః హృదయాలాననిశ్చలః || ౨౬ ||

హృత్పద్మకర్ణికాశాలీవియత్కేళిసరోరుహః |
సద్భక్తధ్యాననిగళో పూజావారినివారితః || ౨౭ ||

ప్రతాపీ కాశ్యపసుతో గణకో విటపీ బలీ |
యశస్వీ ధార్మికస్స్వోజా ప్రమథః ప్రమథేశ్వరః || ౨౮ ||

చింతామణిద్వీపపతిః కల్పద్రుమవనాలయః |
రత్నమండపమధ్యస్థో రత్నసింహాసనాశ్రయః || ౨౯ ||

తీవ్రాశిరోద్ధృతపదః జ్వాలినీమౌళిలాలితః |
నందానందితపీఠశ్రీః భోగదాభూషితాసనః || ౩౦ ||

సకామదాయినీపీఠః స్ఫురదుగ్రాసనాశ్రయః |
తేజోవతీశిరోరత్నః సత్యానిత్యవతంసితః || ౩౧ ||

సవిఘ్ననాశినీపీఠః సర్వశక్త్యంబుజాలయః |
లిపిపద్మాసనాధారో వహ్నిధామత్రయాలయః || ౩౨ ||

ఉన్నతప్రపదో గూఢగుల్ఫః సంవృతపార్ష్ణికః |
పీనజంఘః శ్లిష్టజానుః స్థూలోరూపోన్నమత్కటిః || ౩౩ ||

నిమ్ననాభిః స్థూలకుక్షిః పీనవక్షాః బృహద్భుజః |
పీనస్కంధః కంబుకంఠో లంబోష్ఠో లంబనాసికః || ౩౪ ||

భగ్నవామరదః తుంగదక్షదంతో మహాహనుః |
హ్రస్వనేత్రత్రయః శూర్పకర్ణో నిబిడమస్తకః || ౩౫ ||

స్తంబకాకారకుంభాగ్రో రత్నమౌళిర్నిరంకుశః |
సర్పహారకటీసూత్రః సర్పయజ్ఞోపవీతవాన్ || ౩౬ ||

సర్పకోటీరకటకో సర్పగ్రైవేయకాంగదః |
సర్పకక్షోదరాబంధో సర్పరాజోత్తరీయకః || ౩౭ ||

రక్తో రక్తాంబరధరో రక్తమాల్యవిభూషణః |
రక్తేక్షణో రక్తకరో రక్తతాల్వోష్ఠపల్లవః || ౩౮ ||

శ్వేతః శ్వేతాంబరధరో శ్వేతమాల్యవిభూషణః |
శ్వేతాతపత్రరుచిరః శ్వేతచామరవీజితః || ౩౯ ||

సర్వావయవసంపూర్ణసర్వలక్షణలక్షితః |
సర్వాభరణభూషాఢ్యః సర్వశోభాసమన్వితః || ౪౦ ||

సర్వమంగళమాంగళ్యః సర్వకారణకారణః |
సర్వదైకకరః శార్ఙ్గీ బీజపూర గదాధరః || ౪౧ ||

ఇక్షుచాపధరః శూలీ చక్రపాణిః సరోజభృత్ |
పాశీ ధృతోత్పలః శాలీమంజరీభృత్స్వదంతభృత్ || ౪౨ ||

కల్పవల్లీధరో విశ్వాభయదైకకరో వశీ |
అక్షమాలాధరో జ్ఞానముద్రావాన్ ముద్గరాయుధః || ౪౩ ||

పూర్ణపాత్రీ కంబుధరో విధూతారిసమూహకః |
మాతులుంగధరో చూతకలికాభృత్కుఠారవాన్ || ౪౪ ||

పుష్కరస్థస్వర్ణఘటీపూర్ణరత్నాభివర్షకః |
భారతీసుందరీనాథో వినాయకరతిప్రియః || ౪౫ ||

మహాలక్ష్మీప్రియతమః సిద్ధలక్ష్మీమనోహరః |
రమారమేశపూర్వాంగో దక్షిణోమామహేశ్వరః || ౪౬ ||

మహీవరాహవామాంగ రతికందర్పపశ్చిమః |
ఆమోదమోదజననః సప్రమోదప్రమోదనః || ౪౭ ||

సమేధితసమృద్ధశ్రీః బుద్ధిసిద్ధిప్రవర్తకః |
దత్తసౌముఖ్యసుముఖః కాంతికందళితాశ్రయః || ౪౮ ||

మదనావత్యాశ్రితాంఘ్రిః కృతవైముఖ్యదుర్ముఖః |
విఘ్నసంపల్లతోపఘ్నో సదోన్నిద్రమదద్రవః || ౪౯ ||

విఘ్నకృన్నిఘ్నచరణో ద్రావిణీశక్తిసత్కృతః |
తీవ్రాప్రసన్ననయనో జ్వాలినీపాలనైకదృక్ || ౫౦ ||

మోహినీమోహనో భోగదాయినీకాంతిమండితః |
కామినీకాంతవక్త్రశ్రీరధిష్ఠితవసుంధరః || ౫౧ ||

వసుధారామనోమోద మహాశంఖనిధిప్రభుః |
నమద్వసుమతీమౌళీమహాపద్మనిధిప్రభుః || ౫౨ ||

సర్వసద్గురుసంసేవ్యః శోచిష్కేశహృదాశ్రయః |
ఈశానమూర్ధా దేవేంద్రశిఖః పవననందనః || ౫౩ ||

ఉగ్రః ప్రత్యగ్రనయనో దివ్యాస్త్రాణాంప్రయోగవాన్ |
ఐరావతాదిసర్వాశావారణావరణప్రియః || ౫౪ ||

వజ్రాద్యస్త్రపరీవారో గణచండసమాశ్రయః |
జయాజయపరీవారో విజయావిజయావహః || ౫౫ ||

అజితార్చితపాదాబ్జో నిత్యాన్నిత్యావతంసితః |
విలాసినీకృతోల్లాసః శౌండీసౌందర్యమండితః || ౫౬ ||

అనంతానంతసుఖదః సుమంగళసుమంగళః |
ఇచ్ఛాశక్తిజ్ఞానశక్తిక్రియాశక్తినిషేవితః || ౫౭ ||

సుభగాసంశ్రితపదో లలితాలలితాశ్రయః |
కామినీకామనః కామః మాననీకేళిలాలితః || ౫౮ ||

సరస్వత్యాశ్రయో గౌరీనందనః శ్రీనికేతనః |
గురుగుప్తపదో వాచాసిద్ధో వాగీశ్వరేశ్వరః || ౫౯ ||

నళినీకాముకో వామారామా జ్యేష్ఠామనోరమః |
రౌద్రీముద్రితపాదాబ్జో హుంబీజస్తుంగశక్తికః || ౬౦ ||

విశ్వాదిజననత్రాణః స్వాహాశక్తిః సకీలకః |
అమృతాబ్ధికృతావాసో మదఘూర్ణితలోచనః || ౬౧ ||

ఉచ్ఛిష్టగణ ఉచ్ఛిష్టగణేశో గణనాయకః |
సర్వకాలికసంసిద్ధిః నిత్యశైవ దిగంబరః || ౬౨ ||

అనపాయోఽనంతదృష్టిరప్రమేయోఽజరామరః |
అనావిలోఽప్రతిరథో అచ్యుతో అమృతాఽక్షరః || ౬౩ ||

అప్రతర్క్యోఽక్షయోఽజయ్యో అనాథశ్చ అనామయః |
అమోఘసిద్ధిరద్వైతో అఘోరోఽప్రతిమాననః || ౬౪ ||

అనాకారోఽభిభూమ్యగ్నిబలఘ్నోఽవ్యక్తలక్షణః |
ఆధారపీఠ ఆధార ఆధారాధేయవర్జితః || ౬౫ ||

ఆఖువాహనకేత్వాశాపూరకాఽఽఖుమహారణః |
ఇక్షుసాగరమధ్యస్థః ఇక్షుభక్షణలాలసః || ౬౬ ||

ఇక్షుచాపాతిరేకశ్రీః ఇక్షుచాపనిషేవితః |
ఇంద్రగోపసమానశ్రీరింద్రనీలసమద్యుతిః || ౬౭ ||

ఇందీవరదళశ్యామః ఇందుమండలనిర్మలః |
ఇంద్రప్రియ ఇడాభాగ ఇడాధామ్నేందిరాప్రియః || ౬౮ ||

ఇక్ష్వాకువిఘ్నవిధ్వంసీ ఇతికర్తవ్యతేప్సితః |
ఈశానమౌళిరీశాన ఈశానసుత ఈశఘః || ౬౯ ||

ఈషణత్రయకల్పాంతః ఈహామాత్రవివర్జితః |
ఉపేంద్ర ఉడుభృన్మౌళిరుడేరకబలిప్రియః || ౭౦ ||

ఉన్నతానన ఉత్తుంగ ఉదరస్త్రిదశాగ్రణీః |
ఊర్జస్వానుజ్జ్వలతనుః ఊహాపోహదురాసదః || ౭౧ ||

ఋగ్యజుస్సామసంభూతి ఋద్ధిసిద్ధిప్రవర్తకః |
ఋజుచిత్తైకసులభో ఋణత్రయవిమోచనః || ౭౨ ||

స్వభక్తవిఘ్ననాశశ్చ సురద్విట్ఛక్తిలోపకృత్ |
విముఖార్చానావిలుప్తశ్రీః లూతావిస్ఫోటనాశనః || ౭౩ ||

ఏకారపీఠమధ్యస్థ ఏకపాదకృతాసనః |
ఏజితాఖిలదైత్యశ్రీరేజితాఖిలసంశ్రయః || ౭౪ ||

ఐశ్వర్యనిధిరైశ్వర్య ఐహికాముష్మికప్రదః |
ఐరంమదసమోన్మేష ఐరావతనిభాననః || ౭౫ ||

ఓంకారవాచ్య ఓంకార ఓజస్వానోషధీపతిః |
ఔదార్యనిధిరౌద్ధత్యధుర్య ఔన్నత్యవిగ్రహః || ౭౬ ||

సురనాగానామంకుశః సురవిద్విషమంకుశః |
అఃసమస్తవిసర్గాంతపాదేషుపరికీర్తితః || ౭౭ ||

కమండలుధరః కల్పః కపర్దీ కలభాననః |
కర్మసాక్షీ కర్మకర్తా కర్మాకర్మఫలప్రదః || ౭౮ ||

కదంబగోలకాకారో కూష్మాండగణనాయకః |
కారుణ్యదేహః కపిలః కథకో కటిసూత్రభృత్ || ౭౯ ||

ఖర్వః ఖడ్గప్రియో ఖడ్గీ ఖతాంతస్థః ఖనిర్మలః |
ఖల్వాటశృంగనిలయో ఖట్వాంగీ ఖదురాసదః || ౮౦ ||

గణాఢ్యో గహనో గమ్యో గద్యపద్యసుధార్ణవః |
గద్యగానప్రియో గర్జో గీతగీర్వాణపూర్వజః || ౮౧ ||

గుహ్యాచారరతో గుహ్యో గుహాగమనిరూపితః |
గుహాశయో గుహాబ్ధిస్థో గురుగమ్యో గురుర్గురుః || ౮౨ ||

ఘంటాఘర్ఘరికామాలీ ఘంటకుంభో ఘటోదరః |
చండశ్చండీశ్వరశ్చండీ చండేశశ్చండవిక్రమః || ౮౩ ||

చరాచరపితా చింతామణిచర్వణలాలసః |
ఛందశ్ఛందోవపుశ్ఛందోదుర్లక్ష్యో ఛందవిగ్రహః || ౮౪ ||

జగద్యోనిర్జగత్సాక్షీ జగదీశో జగన్మయః |
జపో జపపరో జప్యో జిహ్వాసింహాసనప్రభుః || ౮౫ ||

ఝలజ్ఝలోల్లసద్దానఝంకారిభ్రమరాకులః |
టంకారస్ఫారసంరావష్టంకారమణినూపురః || ౮౬ ||

ఠద్వయీపల్లవాంతస్థసర్వమంత్రైకసిద్ధిదః |
డిండిముండో డాకినీశో డామరో డిండిమప్రియః || ౮౭ ||

ఢక్కానినాదముదితో ఢౌకో ఢుంఢివినాయకః |
తత్త్వానాంపరమస్తత్త్వజ్ఞేయో తత్త్వనిరూపితః || ౮౮ ||

తారకాంతరసంస్థాన-స్తారక-స్తారకాంతకః |
స్థాణుః స్థాణుప్రియః స్థాతా స్థావరో-జంగమో-జగత్ || ౮౯ ||

దక్షయజ్ఞప్రమథనో దాతా దానవమోహనః |
దయావాన్దివ్యవిభవో దండహృద్దండనాయకః || ౯౦ ||

దంతప్రభిన్నాభ్రమాలో దైత్యవారణదారణః |
దంష్ట్రాలగ్నద్విపఘటో దేవార్థనృగజాకృతిః || ౯౧ ||

ధనధాన్యపతిర్ధన్యో ధనదో ధరణీధరః |
ధ్యానైకప్రకటో ధ్యేయో ధ్యానో ధ్యానపరాయణః || ౯౨ ||

నంద్యో నందిప్రియో నాదో నాదమధ్యప్రతిష్ఠితః |
నిష్కళో నిర్మలో నిత్యో నిత్యానిత్యో నిరామయః || ౯౩ ||

పరంవ్యోమ పరంధామ పరమాత్మా పరంపదః |
పరాత్పరః పశుపతిః పూర్ణమోదకసారవాన్ || ౯౪ ||

పూర్ణానందో పరానందో పురాణపురుషోత్తమః |
పద్మప్రసన్ననయనో ప్రణతాజ్ఞానమోచనః || ౯౫ ||

ప్రమాణప్రత్యయాతీతో ప్రణతార్తినివారణః |
ఫలహస్తో ఫణిపతిః ఫేత్కార ఫణితప్రియః || ౯౬ ||

బాణార్చితాంఘ్రియుగళో బాణకేళికుతూహలీ |
బ్రహ్మా బ్రహ్మార్చితపదో బ్రహ్మచారీ బృహస్పతిః || ౯౭ ||

బృహత్తమో బ్రహ్మపరో బ్రహ్మణ్యో బ్రహ్మవిత్ప్రియః |
బృహన్నాదాగ్ర్యచీత్కారో బ్రహ్మాండావళిమేఖలః || ౯౮ ||

భ్రూక్షేపదత్తలక్ష్మీకో భర్గో భద్రో భయాపహః |
భగవాన్ భక్తిసులభో భూతిదో భూతిభూషణః || ౯౯ ||

భవ్యో భూతాలయో భోగదాతా భ్రూమధ్యగోచరః |
మంత్రో మంత్రపతిర్మంత్రీ మదమత్తమనోరమః || ౧౦౦ ||

మేఖలావాన్ మందగతిః మతిమత్కమలేక్షణః |
మహాబలో మహావీరో మహాప్రాణో మహామనాః || ౧౦౧ ||

యజ్ఞో యజ్ఞపతిర్యజ్ఞగోప్తా యజ్ఞఫలప్రదః |
యశస్కరో యోగగమ్యో యాజ్ఞికో యాజకప్రియః || ౧౦౨ ||

రసో రసప్రియో రస్యో రంజకో రావణార్చితః |
రక్షోరక్షాకరో రత్నగర్భో రాజ్యసుఖప్రదః || ౧౦౩ ||

లక్షో లక్షప్రదో లక్ష్యో లయస్థో లడ్డుకప్రియః |
లాస్యప్రియో లాస్యపదో లాభకృల్లోకవిశ్రుతః || ౧౦౪ ||

వరేణ్యో వహ్నివదనో వంద్యో వేదాంతగోచరః |
వికర్తా విశ్వతశ్చక్షుర్విధాతా విశ్వతోముఖః || ౧౦౫ ||

వామదేవో విశ్వనేతా వజ్రివజ్రనివారణః |
విశ్వబంధనవిష్కంభధారో విశ్వామరప్రభుః || ౧౦౬ ||

శబ్దబ్రహ్మ శమప్రాప్యో శంభుశక్తిగణేశ్వరః |
శాస్తా శిఖాగ్రనిలయో శరణ్యో శిఖరీశ్వరః || ౧౦౭ ||

షడృతుకుసుమస్రగ్వీ షడాధారో షడక్షరః |
సంసారవైద్యః సర్వజ్ఞో సర్వభేషజభేషజః || ౧౦౮ ||

సృష్టిస్థితిలయక్రీడః సురకుంజరభేదనః |
సిందూరితమహాకుంభః సదసద్భక్తిదాయకః || ౧౦౯ ||

సాక్షీ సముద్రమథనో స్వసంవేద్యః స్వదక్షిణః |
స్వతంత్రః సత్యసంకల్పః సామగానరతః సుఖీ || ౧౧౦ ||

హంసో హస్తిపిశాచీశో హవనో హవ్యకవ్యభుక్ |
హవ్యో హుతప్రియో హర్షో హృల్లేఖామంత్రమధ్యగః || ౧౧౧ ||

క్షేత్రాధిపో క్షమాభర్తా క్షమాపరపరాయణః |
క్షిప్రక్షేమకరో క్షేమానందో క్షోణీసురద్రుమః || ౧౧౨ ||

ధర్మప్రదోఽర్థదః కామదాతా సౌభాగ్యవర్ధనః |
విద్యాప్రదో విభవదో భుక్తిముక్తిఫలప్రదః || ౧౧౩ ||

అభిరూప్యకరో వీరశ్రీప్రదో విజయప్రదః |
సర్వవశ్యకరో గర్భదోషఘ్నో పుత్రపౌత్రదః || ౧౧౪ ||

మేధాదో కీర్తిదః శోకహారీ దౌర్భాగ్యనాశనః |
ప్రతివాదిముఖస్తంభో రుష్టచిత్తప్రసాదనః || ౧౧౫ ||

పరాభిచారశమనో దుఃఖభంజనకారకః |
లవస్త్రుటిః కళా కాష్ఠా నిమేషో ఘటిముహూర్తకః || ౧౧౬ ||

ప్రహరశ్చ దివా నక్తః అహోరాత్రో అహర్నిశః |
పక్షో మాసాఽయనో వర్షాః యుగః కల్పో మహాలయః || ౧౧౭ ||

రాశిస్తారా తిథిర్యోగో వారః కరణ అంశకః |
లగ్నో హోరా కాలచక్రో మేరుః సప్తర్షయః ధ్రువః || ౧౧౮ ||

రాహుర్మందః కవిర్జీవో బుధో భౌమః శశీ రవిః |
కాలః సృష్టిః స్థితిర్విశ్వః-స్థావరో-జంగమో-జగత్ || ౧౧౯ ||

భూరాపోఽగ్నిర్మరుద్వ్యోమాఽహంకృతిః ప్రకృతిః పుమాన్ |
బ్రహ్మా విష్ణుః శివో రుద్ర ఈశః శక్తిః సదాశివః || ౧౨౦ ||

త్రిదశాః పితరః సిద్ధా యక్షా రక్షాశ్చ కిన్నరాః |
సాధ్యావిద్యాధరా భూతా మనుష్యాః పశవః ఖగాః || ౧౨౧ ||

సముద్రాః సరితః శైలా భూతో భవ్యో భవోద్భవః |
సాంఖ్యో పాతంజలో యోగః పురాణశ్చ శ్రుతిః స్మృతిః || ౧౨౨ ||

వేదాంగాశ్చ సదాచారో మీమాంసా న్యాయవిస్తరః |
ఆయుర్వేదో ధనుర్వేదో గాంధర్వో కావ్యనాటకః || ౧౨౩ ||

వైఖానసో భాగవతో మానుషో పాంచరాత్రకః |
శైవః పాశుపతః కాలాముఖో భైరవశాసనః || ౧౨౪ ||

శాక్తో వైనాయకః సౌరో జైన ఘూర్హతసంహితా |
సదసద్వ్యక్తరవ్యక్తః సచేతనరచేతనః || ౧౨౫ ||

బంధో మోక్షః సుఖో భోగో యోగః సత్య అణుర్మహాత్ |
స్వస్తిహుంరూపషడ్రూప ఖడ్గభ్రూశ్చస్వధామయః || ౧౨౬ ||

స్వాహారూపః శ్రౌషడ్రూపో వౌషడ్రూపో వషణ్మయః |
జ్ఞాన విజ్ఞాన ఆనందో బోధః సంవిత్ శమో యమః || ౧౨౭ ||

ఏకో ఏకాక్షరో ఏక ఏకాక్షరపరాయణః |
ఏకాగ్రధీరేకవీర ఏకానేకస్వరూపధృత్ || ౧౨౮ ||

ద్విరూపో ద్విభుజో ద్వ్యక్షో ద్విరదో ద్విపరక్షకః |
ద్వైమాతుర ద్వివదనో ద్వంద్వాతీతః ద్వయాతిగః || ౧౨౯ ||

త్రిధామా త్రికరో త్రేతా త్రివర్గఫలదాయకః |
త్రిగుణాత్మా త్రిలోకాది త్రిశక్తీశ-స్త్రిలోచనః || ౧౩౦ ||

చతుర్బాహు-శ్చతుర్దంత-శ్చతురాత్మా చతుర్ముఖః |
చతుర్విధోపాయకరో చతుర్విధఫలప్రదః || ౧౩౧ ||

చతురానసంప్రీతః చతుర్వర్ణాశ్రమాశ్రయః |
చతుర్విధవచోవృత్తిపరివృత్తిప్రవర్తకః || ౧౩౨ ||

చతుర్థీపూజనప్రీతో చతుర్థీతిథిసంభవః |
పంచాక్షరాత్మా పంచాత్మా పంచాస్యో పంచకృత్యకృత్ || ౧౩౩ ||

పంచాధారః పంచవర్ణః పంచాక్షరపరాయణః |
పంచతాళః పంచకరో పంచప్రణవభావికః || ౧౩౪ ||

పంచబ్రహ్మమయస్ఫూర్తిః పంచావరణవారితః |
పంచభక్ష్యప్రియః పంచబాణః పంచశివాత్మకః || ౧౩౫ ||

షట్కోణపీఠః షట్చక్రధామా షడ్గ్రంథిభేదకః |
షడధ్వధ్వాంతవిధ్వంసీ షడంగుళమహాహ్రదః || ౧౩౬ ||

షణ్ముఖః షణ్ముఖభ్రాతా షట్ఛక్తిపరివారితః |
షడ్వైరివర్గవిధ్వంసీ షడూర్మిభయభంజనః || ౧౩౭ ||

షట్తర్కదూరః షట్కర్మనిరతః షడ్రసాశ్రయః |
సప్తపాతాళచరణః సప్తద్వీపోరుమండితః || ౧౩౮ ||

సప్తస్వర్లోకమకుటః సప్తసప్తివరప్రదః |
సప్తాంగరాజ్యసుఖదః సప్తర్షిగణమండితః || ౧౩౯ ||

సప్తఛందోనిధిః సప్తహోతా సప్తస్వరాశ్రయః |
సప్తాబ్ధికేలికాసారః సప్తమాతృనిషేవితః || ౧౪౦ ||

సప్తచ్ఛదామోదమదః సప్తఛందోముఖప్రియః |
అష్టమూర్తిధ్యేయమూర్తి-రష్టప్రకృతికారణః || ౧౪౧ ||

అష్టాంగయోగఫలభుక్ అష్టపత్రాంబుజాననః |
అష్టశక్తిసమృద్ధశ్రీ-రష్టైశ్వర్యప్రదాయకః || ౧౪౨ ||

అష్టపీఠోపపీఠశ్రీ-రష్టమాతృసమావృతః |
అష్టభైరవసేవ్యోఽష్టవసువంద్యోఽష్టమూర్తిభృత్ || ౧౪౩ ||

అష్టచక్రస్ఫురన్మూర్తి-రష్టద్రవ్యహవిఃప్రియః |
నవనాగాసనాధ్యాసీ నవనిధ్యనుశాసితా || ౧౪౪ ||

నవద్వారఘనాధారో నవాధారనికేతనః |
నవనారాయణస్తుత్యో నవదుర్గానిషేవితః || ౧౪౫ ||

నవనాథమహానాథో నవనాగవిభూషణః |
నవరత్నవిచిత్రాంగః నవశక్తిశిరోధృతః || ౧౪౬ ||

దశాత్మకో దశభుజో దశదిక్పతివందితః |
దశాధ్యాయో దశప్రాణో దశేంద్రియనియామకః || ౧౪౭ ||

దశాక్షరమహామంత్రో దశాశావ్యాపివిగ్రహః |
ఏకాదశాదిరుద్రైస్సంస్తుత ఏకాదశాక్షరః || ౧౪౮ ||

ద్వాదశోద్దండదోర్దండః ద్వాదశాంకనికేతనః |
త్రయోదశభిదాభిన్నవిశ్వేదేవాధిదైవతః || ౧౪౯ ||

చతుర్దశేంద్రప్రభవో చతుర్దశమనుప్రభుః |
చతుర్దశాదివిద్యాఢ్యః చతుర్దశజగత్ప్రభుః || ౧౫౦ ||

సామపంచదశో పంచదశీశీతాంశునిర్మలః |
షోడశాధారనిలయః షోడశస్వరమాతృకః || ౧౫౧ ||

షోడశాంతపదావాసః షోడశేందుకలాత్మకః |
కలాసప్తదశీ సప్తదశ-స్సప్తదశాక్షరః || ౧౫౨ ||

అష్టాదశద్వీపపతి-రష్టాదశపురాణకృత్ |
అష్టాదశౌషధిస్రష్టా అష్టాదశమునిస్మృతః || ౧౫౩ ||

అష్టాదశలిపివ్యష్టిసమష్టిజ్ఞానకోవిదః |
ఏకవింశః పుమాన్ ఏకవింశత్యంగుళిపల్లవః || ౧౫౪ ||

చతుర్వింశతితత్త్వాత్మా పంచవింశాఖ్యపూరుషః |
సప్తవింశతితారేశః సప్తవింశతియోగకృత్ || ౧౫౫ ||

ద్వాత్రింశద్భైరవాధీశ-శ్చతుస్త్రింశన్మహాహ్రదః |
షట్త్రింశత్తత్త్వసంభూతి-రష్టత్రింశత్కళాతనుః || ౧౫౬ ||

నమదేకోనపంచాశన్మరుద్వర్గనిరర్గళః |
పంచాశదక్షరశ్రేణిః పంచాశద్రుద్రవిగ్రహః || ౧౫౭ ||

పంచాశద్విష్ణుశక్తీశః పంచాశన్మాతృకాలయః |
ద్విపంచాశద్వపుశ్శ్రేణిః త్రిషష్ట్యక్షరసంశ్రయః || ౧౫౮ ||

చతుఃషష్ట్యర్ణనిర్ణేతా చతుఃషష్టికళానిధిః |
చతుఃషష్టిమహాసిద్ధయోగినీబృందవందితః || ౧౫౯ ||

అష్టషష్టిమహాతీర్థక్షేత్రభైరవభావనః |
చతుర్నవతిమంత్రాత్మా షణ్ణవత్యధికప్రభుః || ౧౬౦ ||

శతానందః శతమఖః శతపత్రాయతేక్షణః |
శతానీకః శతధృతిః శతధారావరాయుధః || ౧౬౧ ||

సహస్రపత్రనిలయః సహస్రఫణిభూషణః |
సహస్రశీర్షా పురుషః సహస్రాక్షః సహస్రపాత్ || ౧౬౨ ||

సహస్రనామసంస్తుత్యః సహస్రాక్షబలాపహః |
ఫణమండలసాహస్రఫణిరాజకృతాసనః || ౧౬౩ ||

దశసాహస్రఫణభృత్ఫణిరాజకృతాసనః |
అష్టాశీతిసహస్రౌఘమహర్షిస్తోత్రయంత్రితః || ౧౬౪ ||

మహాకాయో మహాత్మాపి చండిలశ్చేష్టదోరసః |
ఆధారోసౌ వేదమయో హేరంబస్కందపూర్వజః || ౧౬౫ ||

లక్షాధీశః ప్రియాధారో లక్షాధారమనోమయః |
చతుర్లక్షజపప్రీతః చతుర్లక్షప్రకాశితః || ౧౬౬ ||

చతురాశీతిలక్షాణాం జీవానాం దేహసంస్థితః |
కోటిసూర్యప్రతీకాశః కోటిచంద్రాంశునిర్మలః || ౧౬౭ ||

కోటియజ్ఞప్రమథనః కోటియజ్ఞఫలప్రదః |
శివభవాద్యష్టకోటివినాయకధురంధరః || ౧౬౮ ||

సప్తకోటిమహామంత్రమంత్రితావయవద్యుతిః |
త్రయస్త్రింశత్కోటిసురశ్రేణీప్రణతపాదుకః || ౧౬౯ ||

అనంతదేవతాసేవ్యః అనంతశుభదాయకః |
అనంతనామానంతశ్రీ-రనంతానంతసౌఖ్యదః || ౧౭౦ ||

Author
Language Telugu
No. of Pages26
PDF Size0.2 MB
CategoryReligious
Source/Creditshindusphere.com

శ్రీ మహా గణపతి సహస్రనామ స్తోత్రం – Sri Maha Ganapathi Sahasranama Stotram Book PDF Free Download

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!