पोलीस भरती प्रश्नपत्रिका | Police Bharti Question Paper PDF In Marathi

‘पोलीस भरती प्रश्नपत्रिका ‘ PDF Quick download link is given at the bottom of this article. You can see the PDF demo, size of the PDF, page numbers, and direct download Free PDF of ‘Police Bharti Question Paper’ using the download button.

पोलीस भरती प्रश्नपत्रिका – Police Bharti Question Paper PDF Free Download

पोलीस भरती प्रश्नपत्रिका

 1. ग्रामसभा बोलविण्याची जबाबदारी कोणािर असते?
  A. सरपंच
  B. उपसरपंच
  C. ग्रामसेवक
  D. तलाठी
 2. महाराष्ट्रात ३६ जजल्हे आहेत मात्र जजल्हा पररषदा ……….. आहेत.
  A. ३२
  B. ३४
  C. ३६
  D. ३८
 3. सागर तळािरील पिवतराांगाना …… म्हणून ओळखले जाते.
  A. जलमग्न पववत
  B. खंडांतउतार
  C. सागरी डोह
  D. पववत
 4. इांडीयन इांडीपेडन्स लीगची स्थापना कोणी के ली?
  A. लोकमान्य टिळक
  B. रासबिहारी िोस
  C. सुभाषचंद्र िोस
  D. भगतससंग
 5. द्िि समासाचे उदाहरण कोणते?
  A. अनंत
  B. समुद्रकाठ
  C. पुरणपोळी
  D. ने-आग
 6. आणण, अथिा ही ……. अव्यये आहेत?
  A. शब्दयोगी
  B. उभयान्वयी
  C. के वलप्रयोगी
  D. यापैकी नाही
 7. ‘पायाखाली रान चाली सारे’ या िाक्यातील क्रियापच ओळखा?
  A. रान
  B. धाली
 8. C. सारे
 9. D. पायाखाली
 10. प्रतत चौरस मीटर रू. ६०० प्रमाणे एका आयताकार भूखांडाची क्रकांमत रू. ४,२०,००० आहे. य. भूखांडाची लाांबी
  ३५ मीटर असेल, तर त्याची रां दी क्रकती असेल?
  A. ६० मीिर
  B. ३० मीिर
  C. ३५ मीिर
  D. २० मीिर
 11. रास्त-गोफ्तर हे ितमव ानपत्र कोणी सुर केले?
  A. दादाभाई नौरोजी
  B. महात्मा फुले
  C. स्वामी वववेकानंद
  D. महात्मा गांधी
 12. भारतीय राष्ट्रीय कााँग्रेसची स्थापना कोणाच्या पुढाकाराने झाली?
  A. अँलन हयूम
  B. लॉडव कर्वन
  C. रॉिडव क्लाईव्ह
  D. यापैकी नाही
 13. चिदार तळे सत्याग्रह कोणी के ला?
  A. महात्मा फुले
  B. महात्मा गांधी
  C. डॉ.िािासाहेि आंिेडकर
  D. लोकमान्य टिस
 14. तनिडणूक आयुक्ताचां ी नेमणूक कोण करतात?
  A. प्रधानमंत्री
  B. राष्ट्रपती
  C. सवोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधधश
  D. लोकसभाध्यक्ष
 15. ग्राहक सांरक्षण कायदा कोणत्या िषी अजस्तत्िात आला?
  A. सन १९७८
  B. सन १९८१
  C. सन १९८६
  D. सन १९८९
 16. एका सायकलच्या दकु ानात काही दचु ाकी ि तीन चाकी सायकली आहेत. त्याांचे हन्डल्स मोजल्यास ४०
  भरतात ि चाके मोजल्यास १०४ होतात, तर त्यापकै ी दोन चाकी ि तीन चाकी सायकली अनुिमेक्रकती?
Language Marathi
No. of Pages5
PDF Size0.05 MB
CategoryEducation
Source/Creditsdrive.google.com

Related PDFs

50+ मराठी आरती संग्रह PDF In Hindi

MH CET Law Question Paper 2023 PDF

Kalyani University Question Paper 2023 PDF

BSOS 185 Book PDF In Hindi

BSOC 131 Question Paper PDF

BPSE 142 Book PDF In Hindi

Reasoning Handwritten Notes PDF In Hindi

Reasoning Practice Set Questions PDF In Hindi PDF

Lucent GK PDF In Hindi

Practice Set For SSC Constable GD PDF In Hindi

Air Force Previous Year Question Paper PDF

पोलीस भरती प्रश्नपत्रिका – Police Bharti Question Paper PDF Free Download

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!