ಶ್ರೀ ಪರಶುರಾಮಾಷ್ಟಾವಿಂಶತಿನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ | Parashurama Ashta Vimsathi Nama Stotram PDF In Kannada

‘ಶ್ರೀ ಪರಶುರಾಮಾಷ್ಟಾವಿಂಶತಿನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ’ PDF Quick download link is given at the bottom of this article. You can see the PDF demo, size of the PDF, page numbers, and direct download Free PDF of ‘Parashurama Ashta Vimsathi Nama Stotram’ using the download button.

ಶ್ರೀ ಪರಶುರಾಮಾಷ್ಟಾವಿಂಶತಿನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ – Parashurama Ashta Vimsathi Nama Stotram PDF Free Download

ಶ್ರೀ ಪರಶುರಾಮಾಷ್ಟಾವಿಂಶತಿನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಪರಶುರಾಮ ಅಷ್ಟ ವಿಂಸತಿ ನಾಮ್ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಪರಶುರಾಮನಿಗೆ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಪರಶುರಾಮನ ಕೃಪೆಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಪಠಿಸಿ.

ಋಷಿರುವಾಚ |

ಯಮಾಹುರ್ವಾಸುದೇವಾಂಶಂ ಹೈಹಯಾನಾಂ ಕುಲಾಂತಕಮ್ |
ತ್ರಿಃಸಪ್ತಕೃತ್ವೋ ಯ ಇಮಾಂ ಚಕ್ರೇ ನಿಃಕ್ಷತ್ರಿಯಾಂ ಮಹೀಮ್ || ೧ ||

ದುಷ್ಟಂ ಕ್ಷತ್ರಂ ಭುವೋ ಭಾರಮಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಮನೀನಶತ್ |
ತಸ್ಯ ನಾಮಾನಿ ಪುಣ್ಯಾನಿ ವಚ್ಮಿ ತೇ ಪುರುಷರ್ಷಭ || ೨ ||

ಭೂಭಾರಹರಣಾರ್ಥಾಯ ಮಾಯಾಮಾನುಷವಿಗ್ರಹಃ |
ಜನಾರ್ದನಾಂಶಸಂಭೂತಃ ಸ್ಥಿತ್ಯುತ್ಪತ್ತ್ಯಪ್ಯಯೇಶ್ವರಃ || ೩ ||

ಭಾರ್ಗವೋ ಜಾಮದಗ್ನ್ಯಶ್ಚ ಪಿತ್ರಾಜ್ಞಾಪರಿಪಾಲಕಃ |
ಮಾತೃಪ್ರಾಣಪ್ರದೋ ಧೀಮಾನ್ ಕ್ಷತ್ರಿಯಾಂತಕರಃ ಪ್ರಭುಃ || ೪ ||

ರಾಮಃ ಪರಶುಹಸ್ತಶ್ಚ ಕಾರ್ತವೀರ್ಯಮದಾಪಹಃ |
ರೇಣುಕಾದುಃಖಶೋಕಘ್ನೋ ವಿಶೋಕಃ ಶೋಕನಾಶನಃ || ೫ ||

ನವೀನನೀರದಶ್ಯಾಮೋ ರಕ್ತೋತ್ಪಲವಿಲೋಚನಃ |
ಘೋರೋ ದಂಡಧರೋ ಧೀರೋ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಪ್ರಿಯಃ || ೬ ||

ತಪೋಧನೋ ಮಹೇಂದ್ರಾದೌ ನ್ಯಸ್ತದಂಡಃ ಪ್ರಶಾಂತಧೀಃ |
ಉಪಗೀಯಮಾನಚರಿತಃ ಸಿದ್ಧಗಂಧರ್ವಚಾರಣೈಃ || ೭ ||

ಜನ್ಮಮೃತ್ಯುಜರಾವ್ಯಾಧಿದುಃಖಶೋಕಭಯಾತಿಗಃ |
ಇತ್ಯಷ್ಟಾವಿಂಶತಿರ್ನಾಮ್ನಾಮುಕ್ತಾ ಸ್ತೋತ್ರಾತ್ಮಿಕಾ ಶುಭಾ || ೮ ||

ಅನಯಾ ಪ್ರೀಯತಾಂ ದೇವೋ ಜಾಮದಗ್ನ್ಯೋ ಮಹೇಶ್ವರಃ |
ನೇದಂ ಸ್ತೋತ್ರಮಶಾಂತಾಯ ನಾದಾಂತಾಯಾತಪಸ್ವಿನೇ || ೯ ||

ನಾವೇದವಿದುಷೇ ವಾಚ್ಯಮಶಿಷ್ಯಾಯ ಖಲಾಯ ಚ |
ನಾಸೂಯಕಾಯಾನೃಜವೇ ನ ಚಾನಿರ್ದಿಷ್ಟಕಾರಿಣೇ || ೧೦ ||

ಇದಂ ಪ್ರಿಯಾಯ ಪುತ್ರಾಯ ಶಿಷ್ಯಾಯಾನುಗತಾಯ ಚ |
ರಹಸ್ಯಧರ್ಮೋ ವಕ್ತವ್ಯೋ ನಾನ್ಯಸ್ಮೈ ತು ಕದಾಚನ || ೧೧ ||

ಇತಿ ಪರಶುರಾಮಾಷ್ಟಾವಿಂಶತಿ ನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ |

Language Kannada
No. of Pages2
PDF Size0.06 MB
CategoryReligion
Source/Credits

Related PDFs

Parashurama Ashta Vimsathi Nama Stotram PDF In Telugu

Parashurama Ashta Vimsathi Nama Stotram PDF In Tamil

Parashuram Ashtavimshati Nam Stotra PDF In Hindi

Parashurama Ashta Vimsathi Nama Stotram PDF In English

ಶ್ರೀ ಪರಶುರಾಮಾಷ್ಟಾವಿಂಶತಿನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ – Parashurama Ashta Vimsathi Nama Stotram PDF Free Download

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!