પહેલું કદમ | Pahelu Kadam PDF In Gujarati

પહેલું કદમ – Pahelu Kadam Book/Pustak PDF Free Download

પુસ્તક નો એક મશીની અંશ

વૈદરાજ

વૈજ્ઞાનિક

પૈસાદાર

ઐરાવત

ચૈતસિક

ઐરાવતી

વૈવાહિક

દેવગતિ

તૈલચિત્ર

નૈતિકતા

પૈસાભાર

વૈદ

જૈન

નૈયા

હૈયા

ભૈયા

મૈયા

ચૈત્ર

દૈવ

મૈત્રી

નૈષધ

કૈલાસ

સૈનિક કૂચ કરે છે.

ભવૈયા ભવાઈ ભજવે છે.

રાજાની રૈયત ખુશ છે.

ગવૈયા ગાયન ગાય છે.

વૈદ દવા તૈયાર કરે છે.

મૈત્રી વૈજ્ઞાનિક છે.

નૈમિષ પૈસાદાર છે.

કૈકેયી ભરતની માતા છે.

વૈદેહી જનકની દીકરી છે.

કૈલાસ નૈવેદ ધરાવે છે.

ઐરાવત હાથી છે.

લેખક
ભાષાગુજરાતી
કુલ પૃષ્ઠ16
Pdf સાઇઝMB
Categoryસાહિત્ય(Literature)

પહેલું કદમ – Pahelu Kadam Book/Pustak Pdf Free Download

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *